Tillbaka till Aktuellt
8.9.2022

Den exceptionellt stora höjningen av arbetspensionsindex har vid årsskiftet 2022–2023 betydelse för när det lönar sig att börja ta ut pension. Detta har beaktats i pensionsräknarna på webbplatsen Arbetspension.fi genom åldersgruppsavgränsningar. På webbplatsen erbjuds användarna ersättande information och exempel.

Till följd av de kraftiga prisökningarna höjs arbetspensionsindex i början av år 2023 klart mer än lönekoefficienten. Därför kommer de som går i pension under år 2022 att få en större indexhöjning än de som skjuter upp pensioneringen över årsskiftet.

Den exceptionella indexutvecklingen spelar också en roll för hur tidpunkten då man börjar ta ut partiell ålderspension påverkar pensionen. Denna påverkan syns i den partiella ålderspensionen och också ålderspensionen som börjar senare.

Vi har tills vidare spärrat användningen av prognosräknarna på Arbetspension.fi för de åldersklasser som uppnår den lägsta åldersgränsen för pension år 2022 eller har uppnått den tidigare. I denna exceptionella situation skulle pensionsräknarna inte ge rätt bild av hur pensionen påverkas av att bli uppskjuten. I stället för räknarna erbjuder vi närmare information och exempel som beskriver indexutvecklingens inverkan.

De som är födda år 1958 eller tidigare kan inte göra en beräkning av ålderspensionen och de som är födda år 1961 eller tidigare kan inte göra en beräkning av partiell ålderspension.

Det är bäst att planera sin pensionering utgående från sin egen personliga situation. Närmare information för att kunna planera pensioneringen får man från sin egen pensionsanstalts webbplats och pensionsrådgivning.

För närvarande uppskattar Pensionsskyddscentralen att arbetspensionsindex ökar med ca 6,9 procent. Lönekoefficienten uppskattas däremot öka med ca 3,7 procent. Exemplen ovan bygger på dessa uppskattningar. Uppskattningarna och exemplen kommer att uppdateras under höstens lopp. Social- och hälsovårdsministeriet offentliggör arbetspensionsindexen för år 2023 i slutet av oktober.

Index som påverkar arbetspensionerna

Arbetspensionerna påverkas av två index, arbetspensionsindexet och lönekoefficienten.

  • Med arbetspensionsindex justeras löpande pensioner för att trygga köpkraften.
  • Med lönekoefficienten uppräknas en blivande pensionärs inkomster under arbetslivet till nivån för det år då pensionen börjar.

I arbetspensionsindex har prisutvecklingen en större vikt, medan inkomstutvecklingen betonas mer i lönekoefficienten. Båda indexen justeras årligen i januari.

Läs mer:

Foto: Katri Lehtola

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.