Tillbaka till Aktuellt
3.9.2019

Arbetsmarknadsorganisationernas pensionsförhandlingsgrupp fungerar som ett gemensamt forum för behandling av pensionsfrågor. Gruppen behandlar synpunkter som arbetspensionsskyddets finansiärer har om arbetspensionsskyddets innehåll, verkställande och finansiering.

Arbetsmarknadsorganisationerna har utsett Pensionsskyddscentralens verkställande direktör Mikko Kautto till ordförande för gruppen från och med 1.9.2019. Samtidigt ändras sammansättningen av pensionsförhandlingsgruppen.

Pensionsförhandlingsgruppens uppgifter

  • Pensionsförhandlingsgruppen är en samarbetsgrupp grundad av arbetsmarknadsorganisationerna för uppföljning och utveckling av arbetspensionsskyddet. Arbetsmarknadsorganisationerna utser sina representanter till gruppen.
  • Pensionsförhandlingsgruppen följer och drar upp riktlinjer för utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet samt behandlar sådana frågor om arbetspensionsskyddet och arbetspensionsbranschen som behöver arbetsmarknadsorganisationernas synpunkter. Gruppen kan komma överens om fortsatta beredningar samt vid behov besluta om åtgärder.
  • Som regelrätta uppgifter i gruppen behandlas och diskuteras arbetsmarknadsorganisationernas ställningstagande till skötseln av den kortsiktiga finansieringen av ArPL (bl.a. avsättningskoefficienten och ArPL-avgiften).
  • För förhandlingar om större pensionspolitiska förändringsbehov svarar arbetsmarknadsorganisationerna.

Sammansättningen av pensionsförhandlingsgruppen

Utöver ordförandebytet har arbetsmarknadsorganisationerna utsett de medlemmar som deltar i gruppens verksamhet. Arbetsmarknadsorganisationerna har beslutat att från och med 1.9.2019 som sakkunniga kalla överdirektören för social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning samt från arbetspensionsbranschens andra samarbetsgrupper ordföranden för beräkningsgrundsutskottet, tolkningsgruppen och styrgruppen för pensionsförsäkringarnas gemensamma tjänster.

  • Medlemmar som arbetsmarknadsorganisationerna utsett: Jouko Hämäläinen (KT), Ilkka Kaukoranta (SAK), Katarina Murto (STTK), Sinikka Näätsaari (FFC), Katri Ojala (Akava), Vesa Rantahalvari (EK) och Antti Tanskanen (EK)
  • Sakkunniga: chef för social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning överdirektör Outi Antila, ordförande för beräkningsgrundsutskottet (cirkulerande ordförande) Mikko Karpoja Elo, tolkningsgruppens ordförande Heli Backman PSC och ordförande för styrgruppen för pensionsförsäkringarnas gemensamma tjänster (cirkulerande ordförande) Tiina Nurmi Ilmarinen.
  • Gruppens sammankallare och ordförande är Pensionsskyddscentralens verkställande direktör Mikko Kautto.

Närmare: Verkställande direktör Mikko Kautto, tfn 029 411 2185, mikko.kautto(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.