Tillbaka till Aktuellt
31.5.2022

År 2021 fattade arbetspensionsanstalterna 10 000 beslut baserade på ansökningar om rehabilitering. Andelen beviljande beslut var 63 procent och andelen avslag 37 procent. Avslagsandelen har ökat betydligt från år 2018. Samtidigt har antalet beslut minskat litet.

År 2021 fick sammanlagt 18 400 personer arbetspensionsrehabilitering. Antalet personer som fick rehabilitering hölls oförändrat. Antalet ansökningar och beslut om rehabilitering minskade med ett par procent från året innan. 

Den allmännaste diagnosen bland dem som fick rehabilitering var någon sjukdom i rörelseorganen (44 %). Den näst största gruppen var de som fick rehabilitering på grund av psykisk ohälsa (28 %).

Rörelseorganens sjukdomar har varit den vanligaste orsaken till rehabilitering under hela den tid då det har förts statistik över saken. Under de senaste 10 åren har andelen personer som får rehabilitering p.g.a. psykisk ohälsa ökat.

– Det överensstämmer med den utveckling som skett i fråga om sjukpensioner. Under de två senaste åren har psykisk ohälsa blivit den vanligaste orsaken att söka sjukpension, säger statistikplanerare Marjo Kaasila på Pensionsskyddscentralen.

Avslag på nästan varannan ansökan som gällde psykisk ohälsa

Arbetspensionsanstalterna fattade i fjol 10 000 beslut baserade på ansökningar om rehabilitering. Av besluten var 63 procent beviljande och 37 procent avslag. Avslagsprocenten höjdes med fyra procentenheter från året innan.

Avslagsandelen bland rehabiliteringsbesluten har ökat avsevärt under de senaste åren. Så sent som år 2018 var avslagsprocenten 21, vilket innebär att avslagens andel har ökat med 16 procentenheter på tre år. Antalet avslag har ökat och samtidigt har antalet beslut baserade på ansökningar om rehabilitering minskat litet.

Avslagens andel av besluten om rehabiliteringsansökningar har ökat i alla större sjukdomsgrupper. I fråga om psykisk ohälsa har avslagsprocenten mer än fördubblats från nivån år 2018 (21 %) till år 2021 (45 %). Antalet rehabiliteringsbeslut har ökat inom denna sjukdomsgrupp.

I fråga om rörelseorganens sjukdomar har avslagsandelen ökat med sammanlagt 10 procentenheter inom samma tidsperiod. I fjol var avslagsandelen inom rörelseorganens sjukdomar 29 procent.

Den vanligaste orsaken till avslag på en rehabiliteringsansökan var att sökanden utgående från de tillgängliga utlåtandena inte hade en tillräcklig medicinsk orsak som medför risk för arbetsoförmåga. I fjol var 64 procent av alla avslag sådana fall, och de ökade från året innan.

Arbetspensionsrehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och bekostas av arbetspensionsförsäkrarna. Målet med den är att förebygga arbetsoförmåga.

Den typiska rehabiliteringsklienten: en medelålders kvinna

  • Lite över hälften av rehabiliteringsklienterna är kvinnor
  • Klienternas medelålder är 47 år
  • Tre av fyra kommer från den privata sektorn
  • Den allmännaste diagnosen bland dem som fick rehabilitering var någon sjukdom i rörelseorganen
  • Psykisk ohälsa är allt oftare orsak till att söka rehabilitering
  • Rehabiliteringsklienterna fick i genomsnitt 2 900 €/mån i inkomstersättning

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.