Tillbaka till Aktuellt
19.12.2023
Bild: Gettyimages

Vid utgången av år 2022 arbetade var femte pensionstagare som var yngre än 68 år. Det innebär 70 000 personer, varav 40 000 var ålderspensionerade. I Finland fanns vid utgången av fjolåret sammanlagt 380 000 arbetspensionstagare yngre än 68 år. Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens (PSC) färska statistik.

Vanligast är arbete vid sidan av partiell sjukpension. Av dem som fick delpension vid utgången av år 2022 var hela 80 procent i arbete. Motsvarande andel av ålderspensionstagarna yngre än 68 år var 15 procent. 

– Syftet med partiell sjukpension är att stöda de partiella sjukpensionstagarnas arbete. Det ser ut att fungera, eftersom en majoritet av dem fortsätter i arbetslivet, säger PSC:s utvecklingschef Jari Kannisto.

Också en klar majoritet av dem som får partiell ålderspension stannar på arbetsmarknaden. Tre av fyra som fick den här pensionen fortsatte arbeta vid slutet av år 2022.  

– Det är naturligt att arbeta vid sidan av partiell ålderspension. Dessa pensioner är i genomsnitt små, och garanterar i sig inte en tillräcklig eller skälig försörjning.

De arbetande pensionstagarna har större pensioner

De största totalinkomsterna har de som arbetar vid sidan av ålderspensionen. Hos dem är medelpensionerna större än hos andra pensionstagare, på vilka de får tilläggsinkomst från arbetet. Enligt PSC statistik var den sammanräknade månadsinkomsten från arbete och ålderspension i genomsnitt över 5 000 euro hos pensionerade män som arbetade i december 2022. Kvinnornas medelinkomst var runt 3 500 euro.  

– Det att de arbetande pensionstagarna i genomsnitt har högre ålderspensioner än andra pensionstagare tyder på att för dem är incitamenten för att arbeta inte främst ekonomiska, säger PSC:s Kannisto.

Även om arbetspensionen hos de ålderspensionstagare som arbetade i genomsnitt är relativt hög, är den för en del låg. 

Av ålderspensionstagarna som arbetade i december 2022 fick sju procent en arbetspension som var under gränsbeloppet för garantipension. Av dem var två av tre kvinnor.

Pensionstagarnas arbete är ofta oregelbundet eller deltida

Arbete vid sidan av pensionen har ökat jämnt redan länge. En del av ändringen förklaras med att antalet partiella sjukpensioner ökat, en del igen med att arbete blivit allmännare vid sidan av ålderspension.  

Även den partiella ålderspensionen har märkbart ökat på pensionstagarnas arbete från och med år 2017, även om de som får pensionen i fråga inte egentligen räknas som pensionärer. 

– Pensionstagarnas arbete är oftast oregelbundet eller på deltid. Till exempel är ålderspensionstagarnas genomsnittliga arbetsinkomst på samma nivå som deras medelpension, vilket indikerar på att inkomstnivån tydligt sjunkit från nivån som föregick pensionen, säger Kannisto.

Pensionstagarnas arbete är till sin karaktär tillfälligt, vilket syns i variationen av antalet personer som arbetar. När det i december 2022 var nästan 110 000 pensionstagare yngre än 68 år som arbetade, var deras antal under hela året nära 150 000.

Pensionstagarnas arbete höjer på sysselsättningsgraden

Samtidigt som arbete bland de i pensionsåldern och bland pensionärer blir allmännare, stiger också sysselsättningsgraden bland äldre.  

Till exempel i åldersgruppen 65–69 år förklarar pensionärernas arbete hälften av sysselsättningsgraden år 2022. Dessutom arbetade 2 400 som fick partiell ålderspension i den här åldersgruppen i december 2022. På motsvarande sätt var var tionde sysselsatt en pensionstagare i 60–64-åringarnas åldersgrupp Om de partiella ålderspensionstagarna togs i beaktande som pensionstagare, skulle pensionstagarnas andel stiga till 16 procent i åldersgruppen för sysselsatta i åldern 60–64 år. 

Enligt en färsk undersökning från PSC är hälften av dem som nyligen gått i ålderspension från arbete intresserade av att arbeta vid sidan av pensionen.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.