Medelpensioner

Medelpensionen kan beskrivas med mycket olika siffror beroende på synvinkel och den grupp som studeras. Därför räcker det inte med en siffra för att beskriva medelpensionerna, utan det är bra att studera flera olika medeltal.

Siffran för genomsnittlig totalpension beror på den grupp som studeras

Den totala lagstadgade pensionen består antingen av enbart arbetspension, enbart folkpension eller bådadera samt eventuell garantipension. Med räknas också en eventuell SOLITA-pension.

Alla pensionstagares genomsnittliga totalpension är ett medeltal som räknats för den största möjliga gruppen pensionstagare. Denna siffra var 1 597 euro i månaden år 2018. I den ingår också pensioner som betalats till utlandet och familjepensioner.

Eftersom pensioner som betalats till utlandet i genomsnitt var 420 euro i månaden och barnpensioner i genomsnitt var 403 euro i månaden, blir den genomsnittliga totalpensionen lägre, när dessa pensioner tas med.

Om gruppen av pensionstagare avgränsas till dem som bor i Finland och får pension på basis av sitt eget förvärvsarbete (egenpension), blir den genomsnittliga totalpensionen 1 680 euro i månaden i slutet av år 2018. Deltidspensioner och partiella förtida ålderspensioner räknas inte med här.

Tabell 1.  Genomsnittlig totalpension för egenpensionstagare (exkl. deltidspension och partiell ålderspension) bosatta i Finland enligt pensionens  struktur och pensionstagares kön 31.12.2018 €/mån

 Män  Kvinnor  Totalt
 Genomsnittlig totalpension  1 898  1 499  1 680
 – arbetspensionens andel  1 770  1 345  1 538
 – FPA-pensionens andel*  107  140  125
 – SOLITA-pensionens andel 21 14 17

* inkl. garantipension

Ålderspensionstagare har de högsta totalpensionerna

En studie enligt pensionsslag visar att ålderspensionstagare hade den högsta genomsnittliga totalpensionen, 1 763 euro i månaden år 2018.  Invalidpensionstagarnas totalpension var 1 117 euro i månaden.

De genomsnittliga arbetspensionerna har stigit

I slutet av år 2018 var den genomsnittliga pensionen för dem som fick pension på basis av eget förvärvsarbete (exkl. deltidspension och partiell förtida ålderspension) 1 537 euro i månaden. Denna siffra skiljer sig från den ovan angivna genomsnittliga totalpensionen (1 680 €) för att denna genomsnittliga arbetspension räknas så att deltidspensioner, familjepensioner och folkpensioner inte är medräknade.

Nya arbetspensioner är i genomsnitt högre än löpande arbetspensioner. Det beror delvis på att de yngre åldersgrupperna har haft högre pensionsgrundande löner och delvis på att löpande pensioner justeras med index som endast delvis följer realinkomstnivåns förändringar.

Arbetspensionssystemets successiva ikraftträdande syns fortfarande i att de som har varit pensionerade länge har tjänat in arbetspension under en kortare tid än de som nu går i pension.

Den genomsnittliga arbetspensionen på basis av eget förvärvsarbete bland dem som gick i pension år 2017 var 1 631 euro i månaden, ca 120 euro mer än genomsnittet för samtliga arbetspensionstagare.

De största genomsnittliga arbetspensionerna är ålderspensioner. I slutet av år 2018 var den genomsnittliga pensionen för dem som fick arbetspension som ålderspension 1 590 euro i månaden. Bland dem som gick i ålderspension år 2017 var motsvarande siffra redan 1 826 euro i månaden.

Tabell 2. De som fick pension på basis av eget förvärvsarbete 31.2.2018 och de som gick i arbetspension år 2017 samt genomsnittlig arbetspension efter pensionsslag

  Arbetspensionstagare De som gått i pension
Antal €/mån Antal €/mån
Ålderspension *  1 268 300  1 590  54 800  1 826
Invalidpension  137 600  1 050  18 400  1 057
Specialpension för lantbruksföretagare  10 700 680  190  1 127
Totalt  1 406 000
 1 537
 73 444  1 631

* Inkluderar inte dem som får partiell ålderspension.

Kvinnors arbetspension är i genomsnitt 68 procent av mäns pension

I genomsnitt får män högre arbetspensioner än kvinnor. Bland de arbetspensioner som betalades i slutet av år 2018 var skillnaden ca 590 euro till männens fördel. Kvinnornas genomsnittliga arbetspension var 1 270 euro i månaden och männens 1 860 euro månaden. Orsaken till männens högre arbetspensioner är längre tid i arbetslivet och högre lönenivå jämfört med kvinnorna.

Om också familjepensioner, folkpensioner och SOLITA-pensioner tas med, så att man talar om totalpensioner, minskar skillnaden till 425 euro i månaden. Då blir den genomsnittliga totalpensionen för män 1 964 euro i månaden och för kvinnor 1 539 euro i månaden.

Medelpensionen i förhållande till medellönen

Fast de genomsnittliga pensionerna (bortsett från invalidpensionerna) har stigit reellt i flera årtionden, har invalidpensionernas genomsnittliga nivå i förhållande till medellönen i ekonomin sjunkit med över 13 procentenheter till ca 35 procent under tidsintervallet för granskningen (se bild nedan). Den genomsnittliga totalpensionen för dem som får ålderspension har hållits över 50 procent i förhållande till de genomsnittliga inkomsterna bland förvärvsarbetande personer.

Läs mer:

Länk:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: HEIDI NYMAN