Index för arbetspensionerna

När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar.

Alla löpande arbetspensioner justeras med arbetspensionsindexet i januari varje år.

Arbetspensionsindex

Indexjusteringens storlek påverkas av förändringen av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex  som Statistikcentralen beräknar. Arbetspensionsindexet påverkas till 80 procent av förändringen i prisnivån och till 20 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Förenklat exempel: om lönenivån förändras 3,5 procent och prisnivån med 2 procent, blir

  • förändringen av arbetspensionsindex = 0,8 x 2 + 0,2 x 3,5 = 2,3 %
  • förändringen av lönekoefficienten = 0,2 x 2 + 0,8 x 3,5 = 3,2 %

I praktiken betyder det att en justering enligt arbetspensionsindexet kompenserar för förändringen i prisnivån, men också förbättrar pensionens köpkraft med en mängd som motsvarar 20 procent av den höjning av förtjänstnivåindexet som överstiger höjningen av konsumentprisindexet, dvs. den relativa förändringen av löntagarnas reella inkomstnivå.

Pensionens köpkraft ökar alltså mer, ju mer lönenivån stiger reellt. Samtidigt blir pensioner som justeras med arbetspensionsindex ändå efter lönenivåns allmänna utveckling, desto mer ju snabbare lönenivån utvecklas reellt.

elakosuus_palkasta_sve

Lönekoefficienten är den förvärvsaktiva tidens index

I lönekoefficienten har prisnivåns förändring 20 procents andel och löntagarnas inkomstnivå 80 procents. Utöver förändringen i prisnivån kompenserar den alltså 80 procent av den reella förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Enligt lönekoefficientens utveckling justeras utöver lönerna och arbetsinkomsterna också olika belopp som fastställts i arbetspensionslagarna för att reglera bl.a. vilka som omfattas av försäkringsskyldigheten eller pensionslagen, rätten till pension för återstående tid mm.

Index grundar sig på utfallet av pris- och lönenivåns utveckling

Alla pensionsindex bygger på utfallet av pris- och lönenivåns utveckling, eftersom indexkalkylen görs på basis av siffrorna från det tredje kvartalet under det kalenderår som föregår justeringsåret. Exempelvis grundar sig pensionsindexen år 2011 på den förändring i pris- och förtjänstnivån som skett från det tredje kvartalet år 2009 till det tredje kvartalet år 2010.

Från och med år 2017 påverkas poängtalen för arbetspensionsindexet och lönekoefficienten inte längre förändringen av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer poängtalen för arbetspensionsindexet och lönekoefficienten genom en förordning årligen före slutet av oktober, dvs. två månader före indexjusteringen vid årsskiftet.

Bestämmelser om arbetspensionsindex och lönekoefficient finns i lagen om pension för arbetstagare (ArPL 96–100 §).

Hur görs indexjusteringarna?

Exempel på justering av en löpande arbetspension

När exempelpersonens arbetspension började år 2013 var den 1 400 euro i månaden. Tabellen visar beräkningsformlerna för fastställande av pensionen åren 2014–2016. Det pensionsbelopp som betalats året innan justeras med index.

År Arb.pens.index Arb.pension €/mån  Beräkningsformel
2013 1 400,00
2014 2509 1 419,23 2509/2475 x 1 400 = 1419,23
2015 2519 1 424,89 2519/2509 x 1 419,23 = 1 424,89
2016 2519 1 424,89 2519/2519 x 1 424,89 = 1 424,89

Exempel på hur inkomsterna under den förvärvsaktiva tiden justeras

I exemplet justeras årslönerna i arbetstagarens anställning som börjat år 2002 till nivån för pensionens begynnelseår 2015 Justeringen måste göras i två faser, eftersom det som index för den förvärvsaktiva tiden till år 2004 användes APL-halvvägsindex, Innan lönekoefficienten infördes. Indexjusteringen görs direkt från nivån det år då lönen förtjänats till nivån för pensionens begynnelseår.

 

År APL-halvvägs-index Löne-
koefficient
Betalad lön €/år Indexjusterad lön Beräkningsformel
2002  2054  16 000, 00 22 837,88  2151/2054 x
1,363/1,000 x 16 000,00
2003  2103  23 512,50 32 779,01  2151/2103 x
1,363/1,000 x 23 512,50
2004 2151 1,000  24 570,56 33 489,67 1,363/1,000 x 24 570,56
2005  1,028  25 676,24 34 043,50 1,363/1,028 x 25 676,24
2006  1,063  26 831,67 34 404,11 1,363/1,063 x 28 039,09
2007  1,100  28 795,12 35 679,77 1,363/1,100 x 26 831,68
2008  1,124  27 142,16 32 913,49 1,363/1,124 x 27 142,16
2009  1,192  27 956,42 31 966,95 1,363/1,192 x 27 956,42
2010  1,231  28 795,12 31 882,82 1,363/1,231 x 28 795,12
2011  1,253  29 658,97 32 262,71 1,363/1,253 x 29 658,97
2012  1,291  30 548,74 32 252,47 1,363/1,291 x 30 548,74
2013  1,327  31 465,20 32 309,57 1,363/1,327 x 31 465,20
2014  1,350  32 409,16 32 721,25 1,363/1,350 x 32 409,16
2015 1,363 33 201,50 33 201,50 1,363/1,363 x 33 201,50

 

 

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: VILLE MERILÄ