Arbetspensionsförmånerna ska bevara en rimlig konsumtionsnivå

Avsikten med arbetspensionsförmånerna är att trygga en fortsatt rimlig konsumtionsnivå.

Förmånerna inom arbetspensionssystemet är

  • ålderspension
  • partiell förtida ålderspension
  • invalidpension
  • arbetslivspension
  • deltidspension
  • rehabiliteringsförmåner
  • familjepension.

Invalidpension och rehabiliteringspenning betalas också som partiella förmåner. Från och med år 2017 beviljas inga nya deltidspensioner. Arbetslivspensioner kan beviljas tidigast år 2018.

Antalet personer som fick olika slag av pensionsförmåner i slutet av år 2016

  Män Kvinnor Samtliga
Samtliga pensionsslag 652 000 804 800 1 456 700
Pension på basis av egen yrkesbana 640 500 772 100 1 412 600
Ålderspension 559 700 689 500 1 249 200
Invalidpension 76 500 76 400 152 900
Deltidspension 4 200 6 200 10 400
Specialpension för lantbruksföretagare 4 800 8 800 13 600
Efterlevandepension 40 100 214 000 254 100
Barnpension 6 800 6 500 13 200

En person kan samtidigt få flera slag av pensioner. Siffrorna ska inte räknas ihop. I siffrorna om samtliga pensionsslag förekommer en person endast en gång.

Arbetspensionen tillväxer utgående från arbetsinkomsten

Arbetspensionen bestäms enligt den årliga arbetsinkomsten och procentsatsen för intjäning av pension. Arbetstagare tjänar in arbetspension med 1,5 procent av sin arbetsinkomst från 17 års ålder till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Pension tillväxer också under sådana perioder då man har fått inkomstrelaterade socialförsäkringsförmåner eller stöd för hemvård av barn och för studier som leder till examen. När pensionen bestäms justeras de inkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten och pensionen anpassas till livslängdens ökning med livslängdskoefficienten.

Pensionen bestäms enligt den lagstiftning som har gällt som har gällt vid tiden för respektive arbete. Bestämningen av pensionen ändrades i början av år 2017, då bl.a. de högre intjäningsprocenterna för personer i högre ålder avskaffades och arbetstagarens arbetspensionsavgift inte längre drogs av från den pensionsgrundande inkomsten. Pension som intjänats före år 2017 omfattas av de bestämmelser som gällt vid respektive tid.

I invalidpensionen medräknas den intjänade pensionen och också pensionen för den återstående tiden, dvs. tiden från pensionsfallet till 63 års ålder. Den försäkrade har rätt till pension för återstående tid, om han eller hon under de sista tio åren före pensionsfallsåret har haft arbetsinkomster på minst 17 255,15 euro sammanlagt (enligt 2017 års nivå).  Pensionen för återstående tid bestäms utgående från den genomsnittliga arbetsinkomsten före pensionen.

Intjäningsprocenten enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn är i vissa fall annorlunda än inom den privata sektorn.

Länkar:

Arbetspension.fi

Pensionsreformen.fi

Keva

Arbetslöshetspension betalas inte längre

Arbetslöshetspensioner varken beviljas eller betalas längre. De sista arbetslöshetspensionerna kunde beviljas personer födda år 1949 under år 2011. Arbetslöshetspensionerna har ändrats till ålderspensioner när pensionstagaren fyllt 63 eller i undantagsfall 65 år.

Tidigare var arbetslöshetspensionen en viktig pensioneringsrutt. Från första hälften av 1990-talet till år 2009 gick nästan undantagslöst mer än 10 000 försäkrade per år i arbetslöshetspension.

Det långvariga utkomstskyddet för arbetslösa har överförts från pensionssystemet till arbetslöshetsförsäkringen och äldre arbetslösas försörjning har tryggats genom arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.