Pensionsanstalter inom den offentliga sektorn

Pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn sköter pensionsskyddet för anställda inom kommunsektorn, staten och evangelisk-lutherska kyrkan. Även pensionsskyddet för anställda på Folkpensionsanstalten, riksdagen, Finlands Bank och för en del av dem som är anställda av Ålands landskapsregering och ortodoxa kyrkan sköts av pensionsanstalter inom den offentliga sektorn.

Keva verkställer största delen av offentliganställdas pensioner

Keva är ett självständigt offentligrättsligt samfund, vars verksamhet grundar sig på pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) och  lagen om Keva (KevaL). I pensionslagen för den offentliga sektorn sammanslogs i början av år 2017 bestämmelserna om arbetspensionsskyddet i lagen om kommunala pensioner (KomPL), lagen om statens pensioner (StaPL) och pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL). Lagen om Keva, lagen om finansiering av statens pensionsskydd och lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd trädde också i kraft i början av år 2017.

Keva sköter arbetspensionsskyddet och finansieringen av det för personalen inom kommunsektorn. År 2017 var 515 000 personer försäkrade inom kommunsektorn och 398 000 fick pension. Keva sköter pensionsskyddet för de anställda hos Kevas medlemssamfund. Sådana är alla städer, kommuner och samkommuner i Finland samt största delen av de kommunala föreningarna och aktiebolagen. I år 2016 hade Keva ca 1 040 medlemssamfund.

Alla uppgifter som gäller statens pensionsärenden sköts också av Keva. Statens anställningsregister, uttaget av pensionsavgifterna, inspektionsverksamheten samt aktuarie- och statistiktjänsterna som gäller statens pensioner sköts av Keva. I slutet av år 2017 var ca 133 000 statsanställda försäkrade och pension betalades till 256 000 personer.

För pensionerna för anställda inom evangelisk-lutherska kyrkan ansvarar Kyrkans pensionsfond, som separerades från Kyrkans centralfond 1.1.2016. Verkställigheten av pensionsärendena sköts av Keva. Pensionsavgifterna tas ut genom Kevas system och Keva samlar in avgifterna på Kyrkans pensionsfonds konto. År 2017 var ca 18 000 anställda försäkrade enligt lagen om kyrkans pensioner (KyPL) och pension betalades till 19 000 personer.

Folkpensionsanstaltens personalpensioner verkställs av Keva.

På andra webbplatser:

Ålands landskapsregering, ortodoxa kyrkan och Finlands Bank

Arbetspensionerna för anställda vid Ålands landskapsregering sköts huvudsakligen av pensionsbyrån vid landskapsregeringens finansavdelning. Anställda som börjat före 1.1.2008 har en egen pensionsstadga. Förmånerna enligt den följer pensionslagen för den offentliga sektorn. Anställda som börjat senare är försäkrade enligt ArPL.

I lagen om ortodoxa kyrkan finns bestämmelser om pensionerna för anställda inom kyrkan. Enligt kyrkans pensionsbestämmelser försäkras pensionerna för präster, diakoner och kantorer som blivit anställda före 1.1.1994. Pensionsskyddet är likadant som i statliga tjänster och det verkställs av ortodoxa kyrkans centralfond. Anställda inom central- och stiftsförvaltningen som blivit anställda före år 1993 omfattas av OffPL (tidigare StaPL), de som börjat senare försäkras enligt ArPL.

Finlands Bank har en egen pensionsstadga. Pensionsärendena sköts av Mandatum Life Service  Ab.

På andra webbplatser: