Placeringsverksamheten inom arbetspensionssystemet

Syftet med pensionsfonderna och placeringsverksamheten är att hålla pensionsavgifterna stabilare än pensionsutgifterna över tid. När befolkningen åldras ökar arbetspensionsutgifterna, men åldrandets inverkan på avgifternas nivå kan dämpas betydligt med hjälp av fonderna. Om den reella medelavkastningen på placeringarna på lång sikt ökar med en procent, minskar höjningstrycket på avgifterna med ca två procentenheter.

Inom den privata sektorn har pensioner fonderats ända sedan systemets första tider, men inom den offentliga sektorn först i drygt två årtionden. Fonderingen följer olika principer inom den privata och den offentliga sektorn. Placeringsbestämmelserna är också olika.

I pensionssystemet för löntagare inom privata sektorn har premieinkomsten med undantag av vissa exceptionella år överstigit utgifterna, men läget kommer att bli det motsatta inom några år. I pensionerna för löntagare inom kommunsektorn sker vändningen lite senare.

I slutet av år 2016 uppgick placeringstillgångarna i hela arbetspensionssystemet till 189 miljarder euro. Över två tredjedelar av dem, 118 miljarder euro, tillhörde den privata sektorns pensionssystem. Mest pengar hade placerats i aktier:

  • aktier 42%
  • masskuldebrev 32 %
  • övriga ränteplaceringar 9 %
  • fastigheter 8 %
  • hedgefonder 8 %

Finländska placeringars andel har varit stabil under de senaste åren. Andelen placeringar i länder utanför Europa har ökat särskilt. Av placeringarna var

  • ca 26% i Finland
  • ca 19% inom det övriga euroområdet
  • ca 55% utanför euroområdet.

På dessa sidor beskrivs ramvillkoren för placeringsverksamheten, allokeringen och avkastningen. Uppgifter om placeringarna, allokeringen och avkastningen publiceras på Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s webbplats. Statistiken uppdateras kvartalsvis.

Enligt lagen ska arbetspensionspengarna placeras på lönsamt och tryggt. Det uttrycks litet olika i lagarna om olika pensionsanstalter, men innebörden är densamma. Det betyder att pensionsanstalterna inte enbart kan minimera risken eller maximera vinsten, utan de måste hitta en kompromiss mellan dessa motstridiga mål.

Varje pensionsanstalt fattar sina placeringsbeslut självständigt och pensionsanstaltens styrelse ansvarar för dess placeringsverksamhet. Pensionsanstalterna inom den privata sektorn ska årligen göra upp en placeringsplan, som styrelsen godkänner. Pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn gör givetvis också upp placeringsplaner, fast det inte finns någon tvingande bestämmelse om det.

Placeringsverksamheten inom den privata och den offentliga sektorns pensionssystem presenteras skilt på dessa sidor, eftersom de bestämmelser som styr dem är väsentligt olika i fråga om ansvars- och solvensberäkningen och ansvarstäckningen.

Länk: