Systemet för kostnadsfördelningen

Arbetspensionssystemet har en decentraliserad förvaltning med många aktörer inom både den privata och den offentliga sektorn.

Arbetspensionen beviljas och betalas av den pensionsanstalt där arbetstagaren sist har varit försäkrad före sin pensionering. Det innebär att delar av pensionen kan vara fonderade i flera pensionsanstalter, om den försäkrade har haft flera arbetsgivare under sin tid i arbetslivet. Varje pensionsanstalt ansvarar för den pensionsdel som är på dess ansvar under hela den tid då pensionen betalas ut.

Den pensionsanstalt som betalar ut pensionen debiterar de pensionsdelar som eventuellt andra pensionsanstalter ansvarar för genom kostnadsfördelningen och principen om sista försäkrare (VILMA). Pensionsskyddscentralen sköter avstämningen för kostnadsfördelningen.

Inom den privata sektorn har principerna för kostnadsfördelning tillämpats ända sedan lagen om pension för arbetstagare (APL) trädde i kraft, alltid enligt de bestämmelser som gällt vid respektive tidpunkt. I början av år 2004 kom de flesta pensionsanstalter inom den offentliga sektorn med.

Pensionsskyddscentralen utreder årligen olika pensionsanstalters andelar av utbetalade arbetspensioner och pensioner för oavlönade perioder. PSC förmedlar statens betalningsandelar av pension för barnavårdstid och studietid till pensionsanstalterna.

Varje pension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) eller lagen om sjömanspensioner (SjPL) indelas vid kostnadsfördelningen i två delar, den fonderade delen och utjämningsdelen enligt fördelningssystemet. Indelningen grundar sig alltså på den partiellt fonderande finansieringstekniken. Varje enskild pension indelas på detta sätt. För den fonderade delen av en pension ansvarar alltid den pensionsanstalt som har försäkrat anställningen i fråga, medan utjämningsdelen, som inte är fonderad, är på pensionsanstalternas gemensamma ansvar.

Pensioner enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) fonderas inte. De pensionsanstalter som bedriver FöPL-verksamhet bekostar FöPL-pensionerna tillsammans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt bekostar LFöPL-pensionerna. Staten betalar en del av FöPL-, LFöPL- och SjPL-pensionerna. Pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn svarar för kostnaderna för det lagstadgade pensionsskydd de erbjuder.

För kostnadsfördelningen förser pensionsanstalterna Pensionsskyddscentralen med detaljerade uppgifter om de arbetspensioner och andra förmåner de betalat. Efter det räknar Pensionsskyddscentralen ut de poster som varje pensionsanstalt ansvarar för och skickar besked om debitering eller kreditering till pensionsanstalterna med tanke på penningtransaktionerna.

Tekniken och penningtrafiken beskrivs utförligare i Pensionsskyddscentralens publikationer.

Läs mer: