Sysselsättningsfondens andel

Pensionsskyddscentralen får årligen en andel av arbetspensionskostnaderna från Sysselsättningsfonden. Den kallas också SF-andel. Pensionsskyddscentralen gottgör SF-andelen till ArPL-pensionsanstalterna, Sjömanspensionskassan, Keva, Kyrkans centralfond, Folkpensionsanstalten, Finlands Bank och Pensionskassan för ortodoxa kyrkans prästerskap. Med Sysselsättningsfondens andel finansieras kostnader för pension som tillväxer för inkomstrelaterade förmåner under arbetslöshets- och utbildningsperioder och alterneringsledigheter.

Dessutom betalar Sysselsättningsfonden en separat andel direkt till Statens Pensionsfond för finansieringen av pensionsdelar som tillväxer för dagar med inkomstrelaterade förmåner.

Sysselsättningsfondens andel och arbetslöshetsgraden åren 1990-2018. Penningbeloppen för respektive år har omräknats till 2018 års nivå med förtjänstnivåindex.

Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna ökar och minskar huvudsakligen i takt med arbetslöshetsgraden. Båda var på en hög nivå under depressionen på 1990-talet.

(Arbetslöshetsgraden: källa Statistikcentralen)

Fastställande av den slutliga SF-andelen

Arbetslöshetskassorna och Utbildningsfonden lämnar uppgifter om de inkomstrelaterade arbetslöshets- och utbildningsförmåner och alterneringsersättningar som de betalat till arbetspensionssystemets gemensamma intjäningsregister. Utgående från dessa uppgifter beräknar Pensionsskyddscentralen årligen SF-andelens storlek och förelägger den till social- och hälsovårdsministeriet, som fastställer avgiftens storlek. Andelen fastställs före utgången av augusti året efter det år till vilket andelen hänförs. Pensionsskyddscentralen uppgör årligen en promemoria om hur SF-andelen bildas efter förmånsslag.

Pensionsanstaltens andel av SF-andelen

SF-andelen är ett tillgodohavande för pensionsanstalterna. Pensionsskyddscentralen gottgör SF-andelen till pensionsanstalterna i proportion till de i pensionsanstalterna försäkrade arbetstagarnas lönesummor. Före det dras Pensionsskyddscentralens andel från avgiften. Andelens belopp beräknas på olika sätt för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn, Sjömanspensionskassan och ArPL-pensionsanstalterna. Därför behövs det tre olika koefficienter för fördelningen av SF-andelen. Pensionsanstaltens andel av SF-andelen beräknas så att lönesumman för de i pensionsanstalten försäkrade arbetstagarna multipliceras med koefficienten.

Fördelningen av SF-andelen i praktiken

Pensionsskyddscentralen får årligen av pensionsanstalterna uppgifterna om lönesummorna för de i pensionsanstalterna försäkrade arbetstagarna för fördelningen av SF-andelen.
Sysselsättningsfonden betalar SF-andelen till Pensionsskyddscentralen som i sin tur betalar andelarna till pensionsanstalterna. Eftersom de penningbelopp som rör sig i fördelningen av SF-andelen är stora, klareras de i förväg med hjälp av förskott under det år som SF-andelen hänför sig till. Det totala beloppet av förskotten fastställs på social- och hälsovårdsministeriet på Pensionsskyddscentralens och Sysselsättningsfondens gemensamma framställan. Pensionsskyddscentralen räknar ut förskottsposterna för varje pensionsanstalt.

När de verkliga uppgifterna som ligger till grund för SF-andelen och lönesummorna för de försäkrade i pensionsanstalterna finns att tillgå, räknar Pensionsskyddscentralen ut pensionsanstalternas slutliga andelar av SF-andelen. Skillnaden mellan den slutliga andelen och förskotten utgör en justeringspost som pensionsanstalten får från eller betalar till Pensionsskyddscentralen vid den slutliga avstämningen av SF-andelen. Summan av de justeringsposter som betalas mellan Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna redovisas mellan Pensionsskyddscentralen och Sysselsättningsfonden.

Läs mer (på finska):

Länkar:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: EEVA POUTIAINEN, SANDRA LUHTANIEMI