Pensionsskyddscentralens kostnadsutredning

Alla företag och pensionsanstalter inom den offentliga sektorn deltar i Pensionsskyddscentralens kostnader, med undantag av Ålands landskapsregering. Ovan nämnda pensionsanstalter svarar för de kostnader som Pensionsskyddscentralens uppgifter medför till den del som Pensionsskyddscentralens verksamhetsbaserade serviceavgifter och övriga avkastning inte räcker till för att täcka dem. Täckandet av Pensionsskyddscentralens kostnader bestäms i 5 § 1 mom. i lagen om Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen följer med hur dess producerade tjänster och kostnaderna i samband med dem hänförs mellan de pensionsanstalter som svarar för kostnaderna. Genom statsrådets förordning utfärdas bestämmelser om hur de olika pensionsanstalternas försäkrade arbetsinkomster beaktas vid uträkningen av pensionsanstalternas andel av Pensionsskyddscentralens kostnader.

Pensionsanstalternas andelar av Pensionsskyddscentralens kostnader bestäms som en viss procentsats (PSC:s kostnadskoefficienter) av de löner och arbetsinkomster som är försäkrade enligt ovan nämna förordning hos pensionsanstalterna.

PSC:s kostnadskoefficienter uträknas för varje år på basis av de uppgifter om uppskattade försäkrade löner och arbetsinkomster som pensionsanstalterna lämnat in på hösten föregående år. Först fastställs PSC:s kostnadskoefficient skilt för varje pensionsanstalt inom den offentliga sektorn, Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och efter det fastställs koefficienten för varje ArPL- och FöPL-pensionsanstalt. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer dessa koefficienter på framställning av Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralens kostnadsandel till pensionsanstalterna

Pensionsanstalterna betalar månatliga förskott på Pensionsskyddscentralens kostnadsandel redan under respektive år. När varje pensionsanstalts slutliga andelar av Pensionsskyddscentralens kostnadsandel räknas ut nästa år, beaktas redan utbetalda förskott jämte ränta. Skillnaden mellan det slutliga betalningsbeloppet och förskotten är det eurobelopp som varje pensionsanstalt betalar eller får från Pensionsskyddscentralens slutliga kostnadsutredning.

Läs mer:

Länkar:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: HELENA RAPANEN, ANNE LAITINEN