Arbete utomlands

Hur socialförsäkringen för en person som arbetar utomlands ordnas beror på om det är fråga om

 • ett EU-land
 • ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (avtalsland)
 • ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (icke-avtalsland).

Även om personen är finsk medborgare, har en finsk arbetsgivare eller betalar skatt till Finland innebär det inte automatiskt att personen också omfattas av socialförsäkringen i Finland under sitt arbete utomlands.

Den som arbetar utomlands omfattas i regel av socialförsäkringen i arbetslandet. Då ska alla de socialförsäkringsavgifter som arbetslandet kräver betalas dit och då har personen också rätt att få socialförsäkringsförmåner enligt lagarna i det landet.

En utsänd arbetstagare, egenföretagare eller stipendietagare, som jämställs med egenföretagare, som tillfälligt arbetar utomlands kan dock fortfarande omfattas av socialförsäkringen i Finland under utlandsarbetet. Den som arbetar på distans kan också jämställas med en utsänd arbetstagare. Du får mera information från Pensionsskyddscentralen.

Närmare information som gäller offentligt anställda, sjömän och flygpersonal finns på sidorna Arbete i ett EU-land, Arbete i ett avtalsland och Arbete i ett icke-avtalsland.

Det finns särskilda bestämmelser om personer som samtidigt arbetar i flera EU-/EES-länder eller ett sådant och Schweiz. Mer om dem på sidan Arbete i flera EU-länder.

Vem kan betraktas som utsänd?

Under rubrikerna nedan finns närmare information om vem som kan betraktas som utsänd i den bemärkelsen att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Utsänd arbetstagare

Som utsänd arbetstagare kan betraktas personer som

 • har sänts utomlands av en finsk arbetsgivare
 • omfattas av socialförsäkringen i Finland vid utresan
 • arbetar tillfälligt utomlands.

Utsänd företagare

Som utsänd företagare kan betraktas personer som

 • normalt bedriver företagsverksamhet i Finland
 • utomlands bedriver likadan företagsverksamhet som i Finland
 • har bedrivit företagsverksamhet i Finland före utresan (i praktiken ska företagaren ha haft en FöPL-försäkring i kraft minst 4 månader före utresan).

Utsänd stipendietagare

Den som tillfälligt arbetar utomlands på ett stipendium kan omfattas av socialförsäkringen i Finland, om

 • stipendiet har beviljats i Finland
 • stipendietagaren har omfattats av socialförsäkringen i Finland omedelbart före utresan
 • stipendietagaren har tecknat en LFöPL-försäkring för den tid då han eller hon ska arbeta utomlands.

Distansarbete utomlands

En arbetstagare eller företagare som arbetar på distans utomlands omfattas av den sociala tryggheten i det land där distansarbetet sker.

Arbetsgivaren kan ändå ansöka om ett A1-intyg om rätten till finländsk social trygghet, om det finns en överenskommelse om att distansarbetet ska ske utomlands. Företagare ansöker själva om intyget.

Länk:

Gränsarbetare

Om personer som arbetar i olika nordiska länder används ofta termen gränsarbetare. En gränsarbetare arbetar som anställd eller egenföretagare i ett EU-land, men bor i ett annat EU-land.
Gränsarbetaren och hans eller hennes arbetsgivare betalar socialförsäkringsavgifter i endast ett land. Gränsarbetare som bor i Finland kan ändå ha rätt till vissa förmåner som betalas av FPA. Närmare upplysningar om socialförsäkringsförmåner ges av FPA.

Läs mer:

Arbete i flera länder/Gränsarbetare

På andra webbplatser:

Arbete inom EU:s institutioner eller internationella organisationer

Internationella organisationer har ofta sina egna pensionssystem, som t.ex. FN och dess specialorganisationer. Arbetsgivaren kan ge mera information om dem.

Inom EU:s institutioner arbetar bl.a. tjänstemän, anställda i avtalsförhållande, tillfällig personal, personal som anställts på ort och ställe, specialmedarbetare och forskare. Den som arbetar inom EU ska helst vända sig till sin arbetsgivare för att få reda på sin rätt till pension och annan social trygghet.

Vissa tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna omfattas av EU:s eget pensionssystem.