Tillbaka till Aktuellt
1.3.2021

Pensionsskyddscentralen gör en enkätundersökning som kartlägger hur arbetsgivare inom den privata och den offentliga sektorn ser på stigande ålder bland personalen, pensionsövergångar och sysselsättning. Det har gått tio år sedan en motsvarande undersökning gjordes senast.

Undersökningen är riksomfattande. Uppgifterna samlas in av Statistikcentralen, som börjar kontakta arbetsgivarna i mars.  Enkätundersökningen ger arbetsgivarna en röst i diskussionen kring ett tema som i stor utsträckning berör arbetstagare och arbetsplatser i Finland.

Om din arbetsplats hör till dem som valts till undersökningen, är det oersättligt viktigt att svara på undersökningen. Arbetsplatserna har valts till undersökningen med statistiska metoder och en vald arbetsplats kan inte ersättas eller bytas ut. Undersökningen ger en tillförlitlig helhetsbild av arbetsgivarnas åsikter endast om olika arbetsgivare svarar i stor omfattning.  

Varför görs arbetsgivarundersökningen?

Längre arbetsliv har varit ett viktigt mål inom pensionspolitiken och den ekonomiska politiken i Finland på senare år. Det är inte möjligt att förlänga yrkesbanorna om det inte finns arbetsplatser, men det har inte forskats mycket i hur arbetsgivarna ser på och upplever saken.

På många arbetsplatser stiger personalens medelålder, eftersom de unga årskullarna är små och pensionsåldern höjs småningom. En del arbetsplatser berörs mer av att personalen åldras än andra och i vissa arbetsuppgifter är det lättare att arbeta till högre ålder än i andra. I undersökningen utreds hur arbetsgivarna ser på situationen på sin egen arbetsplats. Arbetsgivarna tillfrågas också om sina åsikter om bl.a. åldersgränserna för ålderspension och förhindren för att sysselsätta äldre personer.  

Svaren behandlas konfidentiellt

Undersökningsresultaten rapporteras anonymt i form av t.ex. statistik och diagram. Det är inte möjligt att identifiera en enskild svarare eller arbetsplats.  Statistikcentralens och Pensionsskyddscentralens personal har tystnadsplikt enligt lag.  

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.