Tillbaka till Aktuellt
29.5.2020

De centrala strukturella utmaningarna för finansieringen av pensionerna är låg nativitet och låg räntenivå. I PSC:s och Telas utredning studeras dessa utmaningar och görs en bedömning av fonderingens funktionalitet och nivå samt arbetspensionsavgiftens struktur. Utredningen har gjorts på uppdrag av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Syftet med fonderingen av pensionerna är att bereda sig på framtida pensionsutgifter. De centrala strukturella utmaningarna för finansieringen är låg nativitet och låg räntenivå. Deras verkningar på pensionssystemet i Finland sträcker sig flera årtionden framåt.   

Till följd av coronaviruspandemin uppstår det ett tryck att höja ArPL-avgiften. Det accentuerar den utmaning som den låga nativiteten och räntenivån skapar. Pandemins effekter studeras emellertid inte i utredningen.  

Där studeras förändringarna i pensionssystemets omvärld samt fonderingstekniken för ArPL-pensioner och de förändringar som under de senaste årtiondena gjorts i den. I utredningen behandlas också tidigare förslag till utveckling av finansieringsreglerna och utvärderas reglernas nuläge.   

I utredningen ingår den långsiktiga kalkylen som uppdaterades i början av året samt kalkyler som grundar sig på stokastisk placeringsavkastning. Olika alternativa ändringar av finansieringsreglerna jämförs med en baskalkyl som beskriver utredningen enligt de nuvarande bestämmelserna.  

För närvarande är den förväntade avkastningen på placeringar med liten risk låg.  Den förväntade avkastningen skulle kunna höjas genom att öka andelen placeringar med högre risk. Då kunde framtida pensionsavgifter förväntas sjunka, men osäkerheten kring den skulle öka. På grund av den låga nativiteten finns det ett tryck att höja pensionsavgiften från 2050-talet framåt.   

I utredningen behandlas också nuläget för arbetspensionsbolagens kundåterbäringar och deras transparens.  Kundåterbäringarna som arbetspensionsbolag ger på arbetspensionsavgiften är en av de få konkurrensmedlen som arbetspensionsbolagen har. 

Utredningen har gjorts på uppdrag av centralorganisationerna

Utredningen bygger på ett uppdrag som arbetsmarknadens centralorganisationer gav PSC och Tela sommaren 2019.  PSC och Tela hade i uppdrag att utreda fonderingens funktion och nivå samt arbetspensionsavgiftens struktur.   

Målet för utredningen är att finna sätt att trygga pensionsförmånerna och stärka arbetspensionssystemets finansiella hållbarhet och avgiftsnivåns stabilitet.  

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.