Tillbaka till Aktuellt
27.5.2019
Keski-ikäinen vaalea nainen nojaa ikkunaan, jos näkyy hänen peilikuvansa.

Enligt en studie från Pensionsskyddscentralen är variationen liten på företagsnivå när det gäller risken för arbetsoförmåga. Risken förklaras nästan helt av faktorer på individnivå. Den största risken för arbetsoförmåga finns inom social- och hälsovårdsbranschen.

I studien granskades variationen av risken för arbetsoförmåga på individ- och företagsnivå inom företag på den privata sektorn. Förklarande faktorer på företagsnivå var företagets bransch och storlek samt fördelningen av kön, ålder, utbildning och socioekonomi bland företagets arbetstagare.

Efter en standardisering på individnivå utgjorde inverkan av företagsnivån ca fyra procent av risken för arbetsoförmåga som ledde till fulla invalidpensioner. Motsvarande tal för delinvalidpension var 12 procent.

– Även om största delen av skillnaderna förklaras av faktorer på individnivå har företagen ändå en viktig roll när arbetet anpassas för att överensstämma med den återstående arbetsförmågan, berättar specialforskare Mikko Laaksonen från Pensionsskyddscentralen.

Mest belastning inom social- och hälsovårdsbranschen

Enligt studien var risken för arbetsoförmåga klart högre inom social- och hälsovårdsbranschen än inom andra branscher.

– Risken för invalidpension inom social- och hälsovårdsbranschen är ca en och en halv gånger större än inom hela den privata sektorn. Inom social- och hälsovårdsbranschen utför man psykiskt krävande arbete bland människor och arbetsuppgifterna kan också vara fysiskt tunga, berättar Laaksonen.

Storleken på företagen hade ingen inverkan på beviljandet av fulla invalidpensioner. Däremot ökade delinvalidpensionernas antal tydlig ju större företagen var.

– Resultatet är förståeligt. Större företag har bättre möjligheter att skräddarsy arbetet enligt arbetstagarens situation, berättar Laaksonen.

I studiens material ingick över 5 000 företag verksamma inom den privata sektorn. I alla företag som var med i studien var arbetstagarnas antal minst 10 arbetstagare. Risken för arbetsoförmåga följdes under en sexårsperiod 2011–2016.

Company-level determinants of disability retirement: a multilevel study of Finnish private sector workplaces. European Journal of Public Health 2019. (för tidningens prenumeranter / ett enskilt nummer kan läsas mot avgift).

Artikeln i Julkari (tillgänglig 23.10.2019)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.