Tillbaka till Aktuellt
10.7.2019
Eläkeläinen kolikko ja kukkaro kädessä.

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ut en begäran om remissyttranden om ett utkast till regeringsproposition där det föreslås att de lägsta skattefinansierade pensionerna ska höjas. Folkpensionens fulla belopp ska enligt förslaget höjas med 31 euro och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering ska det användas 183 miljoner euro per år till att höja de lägsta pensionerna. Höjningen gäller uppskattningsvis månadspensioner på upp till cirka 1 000 euro. Enligt utkastet kommer sammanlagt cirka 609 000 pensionstagare att få en liten höjning av sin pension.

Syftet med utkastet till proposition är att trygga pensionstagarnas försörjning, att minska fattigdom och utanförskap samt att få till stånd en jämnare inkomstfördelning.

– Vi är glada och stolta över att vi kan föreslå att de minsta pensionerna höjs märkbart med 50 euro. I och med denna proposition riktas höjningen till dem som allra mest märker av lite mer pengar i vardagen, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Höjningen av de lägsta skattefinansierade pensionerna ska genomföras på ett sådant sätt att höjningen inte nämnvärt inverkar på bostadsbidraget för pensionstagare. Genomförandet av de höjningar som föreslås i propositionsutkastet förutsätter dessutom ändringar i pensionsinkomstavdragen.

Remisstiden går ut den 21 augusti. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen som en budgetlag i höst. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer:
Regeringen bereder en höjning av de lägsta pensionerna – förslag om ändringarna på remiss (SHM:s pressmeddelande 10.7.2019)

Bild: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.