Tillbaka till Aktuellt
14.2.2023

Under år 2022 gick finländarna i arbetspension två månader tidigare än året innan. I snitt gick man i pension som 62,2-åring. Vändningen nedåt berodde på det stora antalet nypensionerade med ålderspension.

Enligt Pensionsskyddscentralens (PSC) statistik sjönk finländarnas pensioneringsålder som förväntat från året innan. År 2022 var den förväntade pensioneringsåldern 62,2 år, en minskning med två tiondelar från år 2021. Minskningen berodde i synnerhet på att antalet personer som gick i ålderspension ökade. 

Före fjolåret gick finländarna i ålderspension i klart lägre grad än tiden före pensionsreformen. Då även färre sjukpensioner inletts de senaste åren, har den genomsnittliga pensioneringsåldern stigit rejält.  

– År 2022 var antalet som nypensionerades med arbetspension betydligt fler än de tidigare åren, vilket ledde till att den förväntade pensioneringsåldern sjönk. Det är ändå motiverat att förvänta sig att nedgången är temporär, och att pensioneringsåldern återgår till den ökande trenden. En betydlig delorsak till det stora antalet ålderspensionerade var den rusning till pensionering som den exceptionella indexhöjningen gav upphov till i slutet av året, säger PSC:s utvecklingschef Jari Kannisto.

De pensionerade var 10 000 fler än året innan

År 2022 gick 71 500 personer i arbetspension. Antalet var 10 000 personer fler än året innan. Majoriteten av ökningen bestod av dem som pensionerades med egentlig ålderspension, och deras antal var 54 000.  

De nya sjukpensionstagarnas antal började ökade en aning efter några coronaår. De nya pensionernas antal var 18 000 – en ökning med ett par procent från år 2021.  

Den partiella ålderspensionen valdes av rekordmånga personer. De räknas ändå inte med i de nypensionerade.  

– De nya partiella ålderspensionernas antal exploderade i fjol. Pensionen valdes av 35 000 finländare som en följd av den exceptionella indexutvecklingen. Antalet var 2,5-faldigt jämfört med en normalnivå, säger Kannisto. 

Skillnad mellan män och kvinnor

I fjol var den förväntade pensioneringsåldern för 25-åriga män 62,6 år och för 25-åriga kvinnor 61,9 år. Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioneringsålder har varit liten, men nu har skillnaden under några års tid ökat till 0,7 år med högre förväntad pensioneringsålder för män.

– Speciellt i början av arbetslivet har kvinnor en större risk att bli sjukpensionerade än män och därför blir kvinnors genomsnittliga pensioneringsålder lägre än mäns, konstaterar Kannisto.

Dessutom är pensioneringsåldern inom den kvinnodominerade offentliga sektorn något lägre än inom den privata sektorn.

Den förväntade pensioneringsåldern utvecklas planenligt

Den förväntade pensioneringsåldern är en central pensionspolitisk mätare. Till och med år 2025 är målet att den förväntade pensioneringsåldern ska stiga till minst 62,4 år. Målet sattes i regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingar år 2009, och det har sedermera fastställts flera gånger i regeringsprogrammen.

Tabell: Den förväntade pensioneringsåldern för 25-åringar åren 2002-2022 (statistikdatabasen)

Den förväntade pensioneringsåldern har ökat i synnerhet till följd av att arbetslöshetspensionen avskaffats och av att sjukpensionerna minskat. Även höjningen av pensionsåldern har skjutit på pensionsövergångarna och kommer att senarelägga dem ytterligare.

Den lägsta åldern för ålderspension stiger de närmaste åren

  • Den lägsta åldern för ålderspension höjs åldersklassvis med tre månader åt gången.
  • År 2023 uppnås den lägsta åldern för ålderspension av dem födda år 1959. För dem är åldern 64 år och 3 månader.
  • År 2027 uppnås den lägsta åldern för ålderspension av dem födda år 1962. För dem är åldern 65 år.
Födelseår Lägsta ålder för ålderspension För åldersklassens äldsta
kan pensionen börja år
1957 63 år 9 mån 2020
1958 64 år 2022
1959 64 år 3 mån 2023
1960 64 år 6 mån 2024
1961 64 år 9 mån 2025
1962 65 år 2027

Den förväntade pensioneringsåldern beräknas som den förväntade livslängden

  • Den förväntade pensioneringsåldern mäter utvecklingen av pensionsövergångarna i arbetspensionssystemet.
  • Den förväntade pensioneringsåldern beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern om pensioneringsfrekvensen och dödligheten kvarstår på granskningsårets nivå.
  • Den förväntade pensioneringsåldern är oberoende av befolkningens åldersstruktur och räknas enligt samma princip som den förväntade livslängden.

Läs mera

Länkar

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.