Tillbaka till Aktuellt
25.11.2021

Överenskommelsen om social trygghet träder i kraft 1.2.2022. Notväxlingen mellan utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och Finlands ambassadör i Japan Takashi Murata om ikraftträdandet av överenskommelsen gick av stapeln den 25 november. När överenskommelsen träder i kraft behöver det inte längre betalas dubbla pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter för arbetstagare som blivit utsända till den andra avtalsstaten.

Enligt SHM:s pressmeddelanden påverkar överenskommelsen socialskyddet för de personer som har rört sig eller kommer att röra sig mellan Finland och Japan, i synnerhet deras pensionsskydd. Enligt överenskommelsen ska Finland betala ut arbetspensionerna till de personer som bor i Japan, och Japan till de personer som bor i Finland. I överenskommelsen anges också vilken lagstiftning som ska tillämpas på pensions- och arbetslöshetsförsäkringen.

Överenskommelsen innebär att det blir lättare för finländska företag att bedriva verksamhet i Japan. Arbetstagare som blir utsända till Japan ska omfattas av Finlands lagstiftning för att undvika dubbla pensionsförsäkringsavgifter. Överenskommelsen gagnar de personer som har återvänt eller flyttat till Finland från Japan. De kan få rätt till pension från Japan även om de inte har omfattats av Japans pensionssystem tillräckligt länge för att få pension enligt Japans lagstiftning. 

”Genom överenskommelsen får personer som rör sig mellan Finland och Japan en bättre ställning och ett bättre socialskydd. Det myndighetssamarbete som överenskommelsen möjliggör gör det lättare att ansöka om arbetspension, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

”Tack vare överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan blir det lättare både för finländska företagsrepresentanter och för japanska företagsrepresentanter att arbeta i det land där de är utstationerade. Överenskommelsen är ett viktigt steg framåt när det gäller att stärka de bilaterala relationerna och förbättra företags verksamhetsförutsättningar. Den bidrar också till att öka Finlands attraktionskraft som investeringsmiljö för japanska företag”, konstaterar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finlands riksdag godkände överenskommelsen om social trygghet i maj 2021. Innan överenskommelsen kan träda i kraft krävs det en officiell notväxling mellan Finland och Japan. Vid notväxlingen meddelar avtalsstaterna Finland och Japan till varandra att överenskommelsen kan träda i kraft inom den tid som avtalats.  Överenskommelsen om social trygghet träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den månad då den diplomatiska notväxlingen mellan avtalsstaterna har ägt rum, dvs. 1.2.2022. Bestämmelserna om överenskommelsens ikraftträdande utfärdas särskilt genom förordning av statsrådet.

Webbinarium om överenskommelsen i januari

Social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, Finlands ambassad i Tokyo och Pensionsskyddscentralen ordnar ett webbinarium om överenskommelsen 21.1.2022 där social- och hälsovårdsministeriets och Pensionsskyddscentralens sakkunniga ger närmare information om överenskommelsens innehåll och konsekvenser. Mer information om tillställningen och länken till anmälan finns på Pensionsskyddscentralens webbsidor.

Mer om webbinariet

Närmare:

  • Essi Rentola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 155, fornamn.efternamn@gov.fi
  • Pia Sarivaara, Japan-ansvarig tjänsteman, utrikesministeriet, tfn  050-5351243, fornamn.efternamn@formin.fi
  • Mirva Laitinen, enhetschef, avdelningen för utlandstjänster, PSC, tfn 029411 2494, fornamn.efternamn@etk.fi

Foto: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.