Tillbaka till Aktuellt
30.3.2022

Av finländarnas pensioner är närmare en tredjedel över 2 000 euro. Var tredje har mindre än 1 250 euro i månaden i pension. Pensionsskillnaden mellan könen förblev oförändrad och den syns tydligt framför allt i kommuner med höginkomsttagare i Södra Finland. I mer än hälften av kommunerna är redan mer än 40 procent av befolkningen i arbetsför ålder pensionstagare.

År 2021 var den genomsnittliga totalpensionen 1 784 euro i månaden, drygt 20 euro mer än år 2020. Medianpensionen var 1 559 euro i månaden. 

Av finländarnas pensioner var 70 procent lägre än 2 000 euro. För en tredjedel var pensionen lägre än 1 250 euro i månaden. Nio procent av pensionstagarna fick en pension på över 3 000 euro.  

– Skillnaden mellan män och kvinnor är speciellt framträdande i den övre delen av fördelningen av pensionerna. Av männen fick nära 15 procent över 3 000 euro i pension, när den här andelen för kvinnor stannade på fem procent. Pensionens storlek reflekterar tiden i arbetslivet och lönenivån, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

Exceltabell med uppgifterna om bilden Fördelningen av totalpensionen för egenpensionstagare bosatta i Finland

Alla pensionsbelopp i meddelandet avser pension före skatt. Uppgifterna bygger på Pensionsskyddscentralens och FPA:s gemensamma statistik. 

Pensionerna störst i Nyland

De största pensionerna i Finland betalades i Nyland, där månadspensionen i genomsnitt var 2 110 euro. De i genomsnitt minsta pensionerna (1 551€) betalades i Södra Österbotten. 

På kommunnivå skiljer sig Grankulla från de andra med en medelpension på 3 212 euro. Esbo (2 397 €) och Helsingfors (2 214 €) kommer på andra och tredje plats. Finlands lägsta medelpension påträffas i Södra Österbotten i Storå (1 312 €).

Skillnaden mellan kvinnor och män tydligast i Södra Finland

Bland kvinnor var medelpensionen 1 601 euro och bland män 2 006 euro i månaden, dvs. kvinnornas genomsnittliga pension var en femtedel mindre än männens. Skillnaden mellan könen hölls oförändrad jämfört med året innan. 

Pensionen tillväxer på basis av arbetsinkomsterna, och löneskillnaderna återspeglas således kraftigt i pensionsskillnaderna. Skillnaden mellan könen syns tydligt framför allt i kommuner med höginkomsttagare i Södra Finland. 

Störst är skillnaden i Grankulla, där kvinnornas pension (2 332 €/mån) är ca hälften av männens pension (4 320 €/mån). Skillnaden syns också i Esbo och i vissa kommuner på Åland.   

Endast i Finlands nordligaste kommun, Utsjoki, får män och kvinnor i genomsnitt en nästan lika stor månadspension på 1 670 euro. 

– I kommuner med låginkomsttagare är skillnaden mellan män och kvinnor liten både relativt och i euro. Däremot är skillnaden märkbar i kommuner med höginkomsttagare. I över hälften av kommunerna är kvinnornas genomsnittliga pension 80–90 procent av männens pension, säger Palotie-Heino. 

Exceltabell med uppgifterna om bilden Kvinnornas genomsnittliga pension i förhållande till männens pensioner efter kommun år 2021

I hälften av kommunerna utgör pensionstagarna över 40 procent

I Finland finns 1,5 miljoner personer som får egen pension. På tio år har antalet pensionärer ökat med 170 000 personer, dvs. 12 procent. 

Av alla som fyllt 16 år i Finland är en tredjedel pensionstagare. I mer än hälften av kommunerna utgör pensionstagarna över 40 procent och i var femte är andelen över hälften. 

Landskapet med den största andelen pensionärer är Södra Savolax (45 %). På följande platser kommer Kajanaland (43 %) och Kymmenedalen (41 %). Endast Nyland har mindre än 30 procent pensionärer (26 %). 

Sjukpensionstagarnas pension nära 1 200 euro

Ca 186 000 personer, dvs. ca sex procent av befolkningen i arbetsför ålder, är sjukpensionerade. Andelen sjönk en del i alla landskap från år 2020. På tio år har sjukpensionstagarnas antal minskat med en fjärdedel. 

Medelpensionen för sjukpensionstagarna var 1 169 euro i månaden. Bland ålderspensionstagarna däremot var medelpensionen 1 867 euro.  

Pensionsutgifterna nära 33 miljarder euro

I Finland betalades sammanlagt 32,8 miljarder euro i arbetspensioner och FPA-pensioner år 2021. Av det var 30,3 miljarder arbetspensioner och 2,5 miljarder FPA-pensioner. 

Den största delen av pensionerna (86 %) betalades som ålderspensioner. Sjukpensionernas andel av pensionsutgiften var 7 procent och familjepensionernas 5 procent. 

Hälften av sjukpensionsutgifterna på 2,4 miljarder euro orsakades av psykisk ohälsa. Andelen för sjukdomar i rörelseorganen var en femtedel, dvs. 0,5 miljarder euro. 

Vad beskriver medelpensionen? 

  • Den genomsnittliga pensionen per månad till personer som får arbetspension eller folkpension och bor i Finland.
  • Här ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.