Tillbaka till Aktuellt
12.4.2023
Foto: Karoliina Paatos

Man ska gärna kontrollera sitt arbetspensionsutdrag årligen i en e-tjänst. Genom att regelbundet kontrollera utdraget försäkrar man sig om att inkomstuppgifterna är riktiga, följer man med den årliga intjäningen av arbetspension och går det också att uppskatta storleken på den framtida pensionen. Många känner ändå inte till e-utdraget.

Det har redan länge varit lätt att ta fram sitt arbetspensionsutdrag i arbetspensionsförsäkrarnas e-tjänster eller på webbplatsen Arbetspension.fi. Det finns ändå många som inte använder sig av tjänsterna eller ens vet om att arbetspensionsutdraget finns. 

Enligt undersökningen Pensionsbarometern från år 2022 är det elektroniska arbetspensionsutdraget inte särskilt välkänt. Av de personer i arbetsför ålder som svarat på enkäten hade 49 procent kontrollerat sitt utdrag på nätet. Mer än hälften av dem som inte gjort det uppgav att det var för att de inte visste om att utdraget fanns på nätet. En fjärdedel var inte just då intresserade av det.

Det går behändigt att kontrollera ett utförligare arbetspensionsutdrag på nätet

Arbetspensionsutdrag ges till alla 18–67-åringar som har haft arbetsinkomster eller förmåner som försäkrats enligt arbetspensionslagarna i Finland. Arbetspensionsutdraget skickas vart tredje år som utskrift per post till dem som arbetar inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn skickas utdraget i regel endast en gång i pappersform, ca fem år före pensionsåldern.   

I e-tjänsten är arbetspensionsutdraget utförligare än på papper, eftersom det innehåller personens hela arbetshistoria. Pappersutdraget innehåller endast uppgifterna från de sex senaste åren. E-utdraget är också aktuellare, nästan i realtid. På arbetspensionsanstalternas webbplatser finns dessutom andra tjänster som kompletterar utdraget, t.ex. olika slag av pensionsräknare. 

Om man kontrollerar utdraget på nätet får man nästa pappersutdrag senare. Man kan också välja att endast få det elektroniska utdraget.

Arbetspensionsutdraget visar hur mycket pension man redan tjänat in

I arbetspensionsutdraget finns en sammanställning av de anställningar, företagarperioder och förmåner för vilka man har tjänat in arbetspension. 

Utdraget visar det sammanlagda beloppet av den pension som man redan har tjänat in. 

Det är bra att kontrollera arbetspensionsutdraget regelbundet. På det sättet kan man försäkra sig om att uppgifterna om anställningar, företagarperioder och inkomster är rätt införda med tanke på beräkningen av den pension man kommer att få. Uppgifterna om arbetspensionen är också viktiga när man planerar sin egen ekonomi. Då blir pensionens storlek inte en överraskning.

Kampanjen Pensionsdagen uppmuntrar var och en att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag

Syftet med Pensionsskyddscentralens kampanj Pensionsdagen är att uppmuntra människor i arbetsför ålder att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag på nätet. Den huvudsakliga målgruppen för kampanjen är människor i arbetsför ålder, främst de som fyllt 40. 

På samma gång kan också var och en tänka på sin egen ekonomi och sin framtida pension. Verkar pensionen bli tillräckligt stor? Om inte, vad kan man fortfarande göra åt saken, öka inkomsterna, spara själv eller arbeta lite längre?  Man kan kontrollera sitt arbetspensionsutdrag på Arbetspension.fi eller sin egen pensionsanstalts e-tjänst. Tjänsten kräver identifiering av användaren.

Fyra orsaker att årligen kontrollera sitt arbetspensionsutdrag på nätet:

  • e-utdraget är aktuellt och innehåller uppgifterna om hela yrkesbanan
  • man kan försäkra sig om att uppgifterna om anställningar, företagarperioder och inkomster har registrerats rätt
  • med hjälp av utdraget kan man uppskatta hur mycket man kommer att få i pension och förbereda sig på det
  • alla får inte eller vill inte ha ett utdrag på papper, som dessutom postas rätt sällan

Närmare:

  • Arbetspensionsutdraget och ändringar av det, direktör Katri Raatikainen, Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2281
  • Kampanjen Pensionsdagen, kommunikationschef Matti Lumijärvi, Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2488  

Pensionsdagen-kampanjsidan: Arbetspension.fi/pensionsdagen 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.