Tillbaka till Aktuellt
24.10.2019

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen för arbetspensionsskyddet för år 2020. Jämfört med årets indextal höjs arbetspensionsindex med ca 1,2 procent och lönekoefficienten med ca 2 procent.

Som lönekoefficient fastställdes 1,446. Jämfört med år 2019 stiger lönekoefficienten med cirka 2 procent. Lönekoefficienten används för beräkningen av den blivande arbetspensionen. Med den justeras årsarbetsinkomsterna till nivån enligt pensionens begynnelseår. Lönekoefficienten räknas så att förändringen i lönerna väger 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent. 

Arbetspensionsindex för nästa år är 2617. Det höjs med ca 1,2 procent jämfört med år 2019. Med arbetspensionsindex justeras löpande arbetspensioner. Arbetspensionsindex räknas så att förändringen i lönerna väger 20 procent och förändringen i prisnivån 80 procent. 

Enligt arbetspensionsindex justeras löpande förvärvs- och familjepensioner enligt pensionssystemen för den privata och den offentliga sektorn och dessutom pensionerna enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst, avträdelsepensioner och avträdelsestöd, rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner samt periodisk ersättning enligt statstjänstemannalagen. 

SHM:s pressmeddelande (24.10.2019)

Hur pensionerna indexjusteras (Etk.fi)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.