Tillbaka till Aktuellt
16.12.2019

Aktiveringsmodellen som i början av år 2018 infördes inom utkomstskyddet för arbetslösa ledde till en tydlig ökning av sjukpensionsansökningar och antalet nya sjukpensionerade. Ansökningarna om sjukpension ökade mest bland arbetslösa som var nära pensionsåldern, visar Pensionsskyddscentralens undersökning.

Aktiveringsmodellen infördes inom utkomstskyddet för arbetslösa i början av år 2018. Målet med den var att förebygga utdragen arbetslöshet och öka sysselsättningen. Aktivitetsvillkoren i lagen gällde dock inte personer som ansökt om sjukpension och väntade på beslut.

Enligt en undersökning som Pensionsskyddscentralen gjort ökade aktiveringsmodellen tydligt antalet arbetslösa som ansökt om sjukpension och som gått i sjukpension.

År 2018 ökade antalet arbetslösa som sökte sjukpension med mer än 1 600 personer från året innan. Antalet ansökningar som ledde till ett beviljande beslut, dvs. antalet nya sjukpensionerade, ökade med 560.

Åren 2015 och 2016 var antalet arbetslösa som sökte sjukpension ca 6000, år 2017 lite större och år 2018 ca 8000.

Jämfört med året innan var det en ökning på ca en fjärdedel. Samtidigt ökade antalet nya sjukpensionerade som inte var arbetslösa med endast fyra procent.

Dessutom minskade arbetslösheten under år 2018. I förhållande till antalet arbetslösa ökade alltså sjukpensionsansökningarna ännu mer.

Även andra faktorer kan ha bidragit till det ökade antalet sjukpensionsansökningar bland arbetslösa, men största delen beror sannolikt på aktiveringsmodellen.

– Sjukpensionsansökningarna ökade litet bland arbetslösa redan året innan, men efter införandet av aktiveringsmodellen sågs ett tydligt hopp uppåt, säger specialforskare Mikko Laaksonen på Pensionsskyddscentralen.

Största ökningen bland de äldsta arbetslösa

Sjukpensionsansökningarna ökade mest bland personer som var äldre än 55 år och fick inkomstrelaterad dagpenning. Bland männen var ökningen lite större än bland kvinnor.

De flesta arbetslösa sökte pension på grund av en fysisk sjukdom.

– Arbetslösa personers ansökan om sjukpension grundade sig oftast på en somatisk sjukdom, medan psykisk ohälsa var allmännast bland dem som inte var arbetslösa, säger Laaksonen.

År 2018 började 19 900 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna. Något mindre än en tredjedel av dem (5 600) fick partiell sjukpension.

Publikation:
Laaksonen M, Rantala J, Salonen J. Työttömyysturvan aktiivimallin vaikutus työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2019, sivut 17–27.

Närmare:
Specialforskare Mikko Laaksonen, tfn 029 411 2156, fornamn.efternamn@etk.fi

 

 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.