USA:s pensionssystem i korthet

Lagstadgade pensionssystem

Ett lagstadgat allmänt arbetspensionssystem som kallas OASDI-programmet (Old Age, Survivors and Disability Program).  Enligt det beviljas ålders-, invalid- och familjepensioner. Minimiutkomsten tryggas genom ett skattefinansierat socialbidrag, som är inkomst- och förmögenhetsprövat. Inget egentligt bosättningsbaserat folkpensionssystem.

Tilläggspensionssystemets omfattning

Pensionsförsäkringar som arbetsgivaren ordnar eller som grundar sig på arbetsmarknadsavtal. Mer än hälften av de anställda inom den privata sektorn har en tilläggspensionsförsäkring som arbetsgivaren ordnat med.

Pensionsrätt och hur pensionen bestäms

För att ha rätt till pension ska en person ha åtminstone 40 försäkringskvartal. Försäkringskvartal är en period under vilken en person har tjänat in minst 1120 $ (år 2010). Per år kan högst fyra försäkringskvartal tjänas in.  Enligt överenskommelsen om social trygghet mellan USA och Finland kan man räkna till godo perioder av arbete i Finland för att uppfylla minimikravet av försäkringskvartal. Personen måste dock ha minst sex försäkringskvartal som uppfyllts i USA.

USA har i bruk ett pensionstak, och pension tillväxer inte för andelen som överstiger detta tak. (År 2005 var taket för den pensionsgrundade lönen 7500 $ / mån och 90 000 $ /år) Den pensionsgrundade lönen bestäms utifrån inkomster som tjänats in under 40 år. De fem år med lägst inkomster utelämnas och de återstående årens genomsnittliga inkomst beräknas. Pension tjänas in från 21 års ålder till 62 års ålder.

Maximipensionen för en försäkrad person som går i pension som 65-åring, vars inkomster under hela arbetshistoriens tid varit minst lika stora som pensionstaket, är ca 1 640 €/mån år 2006. Den målsatta nivån för pensionen är beroende av inkomsternas storlek.

Pensionerna justeras årligen enligt ändringen i konsumentprisindex.

Ålderspension

Pensionsåldern för de som är födda 1943-1954 är 66 år. För de som är födda efter det här stiger pensionsåldern gradvis till 67 år. Ålderspensionen är inkomstprövad ända till 70 års ålder.  Vid inkomstprövningen beaktar man arbetsinkomster inte pensionsinkomster.

Det är möjligt att ta förtida ålderspension i utbetalning vid 62 års ålder, och då är förtidsminskningen 0,56 % per månad. Man kan skjuta upp pensioneringen till 70 års ålder och då får man uppskovsförhöjning.

Invalidpension

Invalidpension betalas på grund av total arbetsoförmåga till person som på medicinska orsaker inte är kapabel att utföra vilket som helst arbete som skulle ge en tillräcklig utkomst.  Arbetsoförmågan ska fortgå i minst ett år och dess varaktighet följs upp regelbundet.

De försäkringskvartal som krävs beror på den försäkrades ålder.

Familjepension

Betalas till både änka och änkling, förmånslåtarens barn samt förälder eller tidigare make som är ekonomiskt beroende av förmånslåtaren.  De försäkringskvartal som krävs beror på den försäkrades ålder.

Familjepensionsförmåner kan betalas i sin helhet till efterlevande make i pensionsålder, till efterlevande arbetsoförmögen som fyllt 50 år, och till efterlevande som har hand om förmånslåtarens barn.  Barnpension kan betalas till ogift barn under 18 år, till ogift barn under 19 år som studerar och till barn som blev arbetsoförmöget före 22 års ålder och som fortfarande är arbetsoförmöget.

Finansiering

USA:s pensionssystem grundar sig huvudsakligen på ett fördelningssystem. Pensionerna bekostas av arbetsgivarna, de anställda och staten tillsammans.  Försäkringsavgifterna tas ut i samband med beskattningen och läggs tillsammans med statens andelar i en s.k. buffertfond.  Det finns två fonder, en ålders- och familjepensionsfond och en invalidpensionsfond.  Vid utgången av år 2005 var buffertfondernas sammanlagda marknadsvärde nästan 1 859 miljarder dollar. Det skulle ha räckt till att täcka 2005 års pensionsutgift ca 3,5 gånger.

Pensionsförsäkringsavgiften (OASDI) är 6,2 % för arbetsgivaren och 6,2 % för den anställda, sammanlagt 12,4 %, och tas ut för lön som understiger avgiftstaket ($94 200) (år 2006). Företagare betalar 12,4 % av företagarinkomst under avgiftstaket.

Med sjukförsäkringsavgiften (Medicare) finansieras sjukhuskostnader för de som är över 65 år och arbetsoförmögna. Hälsovårdsavgift (Medicare) tas ut av både arbetsgivaren och den anställda, båda betalar 1,45 % utan lönetak. Sammanlagd avgift är alltså 2,9 %.

Läs mer:

Administration

Centraladministrationen för den sociala tryggheten, SSA