Tysklands pensionssystem i korthet

Pensionsförsäkringen enligt sociallagen omfattar löntagarna inom den privata sektorn och en del självständiga yrkesutövare.  Anställda inom den offentliga sektorn har ett eget lagstadgat pensionsskydd i likhet med lantbrukarna.

Största delen av företagarna omfattas inte av den obligatoriska försäkringen.  En del av de anställda omfattas av tilläggspensionssystem som arbetsgivaren ordnar frivilligt eller som baserar sig på arbetsmarknadsavtal. Staten stöder pensionssparandet i dessa system och också privat pensionssparande.

Förmåner och hur pensionen bestäms

Enligt sociallagen betalas ålderspensioner, deltidspensioner, förtida ålderspensioner, invalidpensioner och familjepensioner.

Hur pensionen bestäms

Pensionen tillväxer på basis av förvärvsinkomsterna under hela yrkesbanan från och med 17 års ålder och vissa oavlönade perioder.  Det krävs minst 5 års försäkringstid för att få pension, varav en del också har kunnats tjänas in i andra EU / EES –länder. För att få invalid- och familjepension kan det räcka med ett år obligatorisk försäkringstid (fast huvudregeln är 5 år).

Ålderspension  

I Tyskland är den allmänna pensionsåldern 65 år. Den stiger stegvis till 67 år mellan åren 2012 och 2029.  Reformen gäller de som är födda 1947 och senare födda och pensionsåldern är 67 år för dem som är födda 1964 eller senare.

Det är möjligt att ta ut pensionen i förtid, tidigast som 60-åring, om också de andra förutsättningarna för förtida pension uppfylls.  Den tyska pensionsanstalten utreder rätten till förtida pension när den fått pensionsansökan.  Pensionens belopp minskas permanent om pensionen tas ut i förtid. Från och med 1.1.2012 kan man gå i förtida pension vid 63 – 65 års ålder.

Invalidpension

Invalidpension beviljas antingen som full pension eller som delpension. Beviljandet förutsätter att det finns obligatorisk försäkringstid på minst tre år under de fem år som föregår arbetsoförmågan.

Full invalidpension bestäms på samma sätt som ålderspensionen, återstående tid beaktas till 60 års ålder.

Familjepension

Familjepension kan beviljas till efterlevande make, part i registrerat partnerskap, barn och tidigare make, om förmånslåtaren har betalat underhållsbidrag till den här personen. Full efterlevandepension är 55 % av förmånslåtarens pension, delpension 25 %.

Barn får pension till 18 års ålder, barn som studerar eller är arbetsoförmöget till 27 års ålder.

Finansiering

De lagstadgade pensionerna finansieras med arbetsgivar- och arbetstagaravgifter och med statens andel. Fondering förekommer inte.

Arbetstagaravgiften är 9,95 % och arbetsgivaravgiften 9,95 % av den lön som understiger lönetaket.

Inkomsttaket var 5 500 € i månaden år 2010 (i nya delstater 4 650 €).

Administration

En reform av förvaltningen har genomförts 1.10.2005. Pensionsanstalterna:

Länkar: