Schweiz pensionssystem i korthet

Den allmänna ålders- och familjepensionsförsäkringen (AHV) och invalidpensionen (IV) omfattar alla som är bosatta i landet.  Det obligatoriska tilläggspensionssystemet (BVG) omfattar alla 17 år fyllda. Företagarna kan ansluta sig till BVG-systemet frivilligt. Dessutom har arbetsgivarna egna frivilliga tilläggspensionsarrangemang (både förmåns- och avgiftsbaserade).

Hur pensionen bestäms

Pensionen är baserad på betalda försäkringsavgifter.  Pensionerna enligt AHV och IV-systemen består av en jämnstor och en inkomstrelaterad del samt eventuella tillägg.  För att den inkomstrelaterade delen ska betalas till fullt belopp måste avgifter ha betalats sedan den försäkrade var 20 år gammal ända till pensionsåldern. För att få rätt till ålderspension krävs att man varit försäkrad minst 1 år. BVG- systemet är avgiftsbaserat. Man kan också betala försäkringsavgifter för sin make, så rätten till pension kräver inte nödvändigtvis eget arbetande i Schweiz.

Ålderspension

Pensionsåldern är 65 år för män och 64 år för kvinnor. Man kan ta ut ålderspensionen i förtid jämnt 1 år eller 2 år före den egentliga pensionsåldern. Förtida pension ska ansökas om i god tid före önskad begynnelse.

Man kan skjuta upp pensionen till efter den allmänna pensionsåldern. Uppskovet måste vara jämnt ett år och det kan vara högst fem år. Uppskovet behöver inte vara jämna år mellan åren 1-5. Man ska skriftligen meddela om uppskjuten schweizisk pension till den schweiziska pensionsanstalten senast ett år från det att man uppnått den schweiziska allmänna pensionsåldern.

Invalidpension

Invalidpension beviljas antingen som full pension eller som delpension.

Familjepension

Familjepension kan beviljas till efterlevande, i vissa situationer till tidigare make eller barn. Barn får pension till 18 års ålder, barn som studerar eller är arbetsoförmöget till 25 års alder.

Finansiering

AHV- och IV-systemen är fördelningssystem. Staten och kantonerna deltar i finansieringen. År 2010 betalade både arbetsgivaren och den anställda 4,2 % av lönen utan övre gräns i ålders- och familjepensionsavgift medan invalidpensionsavgiften var 0,7 % för båda utan övre gräns.

BVG- pensionerna är fonderade. Obligatorisk BVG-avgift tas ut för årsinkomster på högst 82 080 CHF (ca 57 900 €) (2010). Ålderspensionsavgiften varierar mellan 7-18 % beroende på ålder och kön.

Administration

Den högsta tillsynen av socialförsäkringen ankommer på socialförsäkringsverket (Bundesamt für Sozialversicherung, BSV).

För verkställigheten av ålders- och familjepensionsförsäkringen ansvarar ersättningskassorna: Schweizerische Ausgleichskasse.

Invalidpensioner: IV-Stelle für Versicherte im Ausland.

Det obligatoriska tilläggspensionssystemet BVG administreras av Sicherheitsfonds BVG (ålders-, invalid- och familjepensioner).