Polens pensionssystem

Lagstadgade pensionssystem

Pensionsskyddet i Polen baseras på arbete.  Enligt pensionssystemet betalas ålders-, invalid- och familjepensioner. Polen har ett nytt avgiftsbaserat pensionssystem som träder i kraft steg för steg.  Det består av en inkomstpension (NDC) som grundar sig på fördelningsprincipen och en fullt fonderad fondpension (Otwarty Fundusz Emerytalny, OFE).

Pensionsreformen trädde i kraft i början av år 1999. För de som är födda efter 31.12.1948 bestäms pensionen enligt de nya reglerna, ändå så att fondpensionen är frivillig för dem som är födda 1.1.1949–31.12.1968. Inkomstpension är obligatorisk för de som är födda 1.1.1969 eller senare. År 2006 omfattades 77,1 % av arbetskraften av det obligatoriska fondpensionssystemet.

Löntagarna och företagarna omfattas av det lagstadgade arbetspensionssystemet. Lantbruksföretagarna, poliserna, åklagarna och domarna har sina egna pensionssystem. Behovsprövade minimiförmåner betalas till dem som inte har rätt till arbetspension.

Tilläggspensionssystemet

I Polen finns två olika sorters frivilliga pensioner. Arbetsgivarnas frivilliga pensionssystem (PPE) har varit i bruk sedan år 1999, och just under 2 % av arbetskraften omfattades år 2006 av det. År 2004 har man tagit i bruk frivilliga IKE-pensionskonton (Indywidualne Konto Emerytalne).

Pensionsåldern

Män: 65 år och kvinnor: 60 år

I det nya systemet finns inte möjlighet till förtida uttag.

De som fötts före 1.1.1949 har kunnat ta ut pensionen i förtid. Kvinnor är berättigade till pension från och med 55 års ålder om de har försäkringstid på 30 år.  Förtidspension beviljas också till en del av de arbetsoförmögna. En del yrkesgrupper är berättigade till förtida pension 5-15 år före pensionsåldern.

Den förtida pensionen minskas om pensionstagarens förvärvsinkomster är över 70 % av genomsnittslönen.  Pensionen avbryts när inkomsterna stiger över 130 % av genomsnittslönen.

Det finns ingen övre gräns för uppskjutningen av pensionen. Det finns ingen uppskovsförhöjning.

Hur pensionen bestäms

Ålderspensionen enligt det nya pensionssystemet är helt och hållet avgiftsbaserad. Både inkomstpensionen och fondpensionen bestäms för den försäkrade enligt de pensionsavgifter som tjänats in under yrkesbanan. Fondpensionen växer med 7,3 procentenheter av ålderspensionsavgiften.

När man går i pension divideras pensionskapitalet med den förväntade livslängden.

Pensionen enligt det gamla systemet, som betalas till de som är födda före 1.1.1949, bestäms enligt följande formel:

E = kb x (wpw x os x 1.3% + wpw x on x 0.7% + 24 %)

kb = jämnstor grunddel (det föregående årets nationella genomsnittslön, från vilken socialförsäkringsavgifterna dragits av)

wpw = den försäkrades inkomster i förhållande till genomsnittslönen under den tidsperiod enligt vilken pensionen fastställs

os = tid när försäkringsavgifter har betalats

on = tid när försäkringsavgifter inte har betalats

Försäkringstiden för vilken försäkringsavgiften har betalats ska vara minst 25 år (män) eller 20 år (kvinnor). Arbete i andra EU- och EES-länder tas i beaktande vid beräkningen av minimitiden, också då ska arbetet i Polen ha varat i minst 12 månader.  En tredjedel av försäkringstiden kan vara tid för vilka försäkringsavgifter inte har betalats (till exempel föräldraledighet, sjukdagspenningstid eller universitetsstudier). Om försäkringstiden är under 20 år (män) eller 15 år (kvinnor), kan pensionens belopp understiga pensionens minimibelopp. Pensionens belopp är minst 189 € (636,29 PLN) år 2009 och högst 100 % av de pensionsgrundade inkomsterna (om hela yrkesbanan i Polen).

Behovsprövad minimiförmån betalas till dem som inte har rätt till arbetspension. Inkomsterna för en ensamstående försäkrad får inte överstiga 142 € (477 PLN) och inkomsterna för dem som bor i gemensamt hushåll får inte överstiga 104 € (351 PLN). Den tidsbundna förmånens (Zasilek Okresowy) belopp är 5,95 € – 124 € (20 PLN – 418 PLN) i månaden. Beloppet för förmånen på viss tid (Zasilek Okresowy) är 8,93 € – 132 € (30 PLN – 444 PLN) i månaden.

Invalidpension

Invalidpensionen i Polen kan vara full eller delpension, kontinuerlig eller på viss tid. Arbetsoförmågan bedöms av ZUS läkare, och den sökande får ett separat, överklagbart beslut (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS). Om den sökande inte överklagar läkarens beslut är beslutet grund till det egentliga pensionsbeslutet (decyzja).

Om den som söker invalidpension har uppnått ålderspensionsåldern beviljas ålderspension.

Familjepension

Familjepension kan beviljas till änka, till barn och också till andra personer som förmånslåtaren har försörjt. Änkan kan få pension vid över 50 års ålder, vid arbetsoförmögenhet eller vårdnadshavarskap.  Efterlevande pensionen kan beviljas senare inom 5 års tid från det att förmånslåtaren avlidit, om den efterlevande under den här tiden fyller 50 år eller blir arbetsoförmögen.

Barnpension betalas till 18 års ålder och den kan förlängas till 25 års ålder om förmånstagaren studerar.

Finansiering (2009)

Fondpensionsavgiften är 19,52 %. arbetsgivare 9,76 %, anställd 9,76 % För de som omfattas av fondpen-sion överförs 7,3 % av den anställdas avgift till fonden.

Invalid- och familjepension 6 %: arbetsgivare 4,5 %, anställd 1,5 %

Sjukförsäkringsförmåner: anställd 2,45 %

Hälsovårdsavgift: anställd 9 %

Arbetsskadeavgift fr.o.m. 1.4.2009: arbetsgivare 0,67 % – 3,6 % beroende på bransch.

Arbetslöshetsförsäkring: arbetsgivare 2,45 %

På pensionsavgifterna tillämpas ett årligt inkomsttak, som är 30 gånger landets medelmånadslön.   År 2009 är inkomsttaket 27 274 € (95 790 PLN). På de övriga avgifterna tillämpas taket inte.

Staten står för de lagstadgade pensionssystemens underskott och finansierar minimiförmånerna.

Administration

Arbets- och socialministeriet (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Socialskyddsanstalten ZUS (Zaklad Ubezpieczen Spolecznych) administrerar de lagstadgade inkomstpensionerna. Den tar ut försäkringsavgifterna samt beviljar och betalar pensionerna.

De obligatoriska pensionsfonderna administreras av pensionsfonderna, som grundats av bankerna och försäkringsbolagen.

Finanstillsynsmyndigheten (KNF) övervakar pensionsfonderna.

Länkar: