Österrikes pensionssystem i korthet

Pensionsskyddet grundar sig på arbete, det finns ingen bosättningsbaserad minimitrygghet. Det går att betala försäkringsavgifter frivilligt till exempel för studietiden. De olika yrkesgrupperna har flera olika arbetspensionssystem. Ca 13 % av arbetstagarna omfattas av arbetsgivarnas tilläggspensionssystem.

Förmåner och hur pensionen bestäms

Enligt systemet beviljas ålders- och invalidpensioner, familjepensioner och några former av förtidspensioner. I samband med pensionsreformen slopades flera former av förtidspensioner. Rätten till pension förutsätter minst 15 års försäkringstid som också kan inkludera oavlönade perioder (t.ex. barnavårdstid).

Full pension intjänas på 45 år. Den målsatta nivån är 80 % av pensionsgrunden.

Pensionen är högst 2 480 € i månaden år 2005.

Enligt tilläggspensionssystemen beviljas ålders- och invalidpensioner samt familjepensioner.

Pensionsåldern

Män 65 år, kvinnor 60 år.  Kvinnornas pensionsålder stiger gradvis till 65 år från och med år 2024.

Finansiering

Fördelningssystem. Det finns en nedre och en övre gräns för de inkomster som ligger till grund för försäkringsavgifterna.

År 2005 var den nedre gränsen 323,46 och den övre gränsen 3 881,52 i månaden. Arbetstagarens försäkringsavgift är 10,25 % och arbetsgivarens avgift 12,55 % av inkomsterna upp till den övre gränsen.

Administration

Pensionsskyddet administreras av socialministeriet (Bundesministerium fur Arbeit, Sociales und Konsumentenschutz).

Pensionsskyddets administration är decentraliserad, det finns flera olika försäkringsanstalter.

Förbindelseorgan i ärenden som gäller överenskommelser om social trygghet är socialförsäkringsanstalternas centralförbund (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger).

Länkar: