Nederländernas pensionssystem i korthet

Mer omfattande beskrivning om pensionssystemet i Nederländerna: Alankomaiden eläkejärjestelmä 2011 (pdf); endast på finska.

Pensionssystemen

Enligt det bosättningsbaserade folkförsäkringssystemet betalas ålders- och familjepensioner samt invalidpensioner till unga personer. Pensionerna är jämnstora.

Från arbetspensionssystemet beviljas endast inkomstrelaterad jämnstor invalidpension.

Största delen av de anställda omfattas av kollektivavtalsbaserade och företagsbundna tilläggspensionssystem. Tilläggspensionssystemen omfattar över 90 % av löntagarna. Tilläggspensionerna omfattas inte av förordning 883/2004.

Ålderspension

Pensionsåldern är 65 år och det är inte möjligt att ta ut pensionen i förtid eller skjuta upp den.

Alla de personer som arbetat eller bott en tillräcklig tid i Nederländerna har rätt till allmän ålderspension (AOW). Pensionen är jämnstor, minskar 2 % per år i proportion till försäkringstid som saknas. För att erhålla full pension förutsätts att man bott 50 år i landet. Pensionen är bunden till minimilönen i landet.

Familjepension

Rätt till allmän familjepension (ANW) har änka och änkling, sambor, tidigare make, föräldralöst barn och person som bott i samma hushåll som förmånslåtaren. Pensionen är jämnstor och den är bunden till  minimilön i landet. Pensionen kan bara betalas till förmånstagare under 65 år. Barnpension betalas i regel bara till barn under 16 års ålder. Till arbetsoförmöget barn betalas pension till 18 års ålder och till barn som studerar på heltid till 21 års alder.

Invalidpension

Alla de personer som varit anställda tillräcklig lång tid för att erhålla pension och som uppfyller vissa medicinska kriterier är berättigade till invalidpension (WIA). Rätten till pension kan kontrolleras med jämna mellanrum. Som pensionsförmåner betalas full invalidpension (IVA) och delpension eller tidsbunden invalidpension (WGA). Storleken på pensionen påverkas av personens tidigare inkomst ända till årsinkomster på 49 297.

Invalidpensionssystemet för unga (WAJONG) omfattar ungdomar i åldern 17-30. Pensionen bestäms utifrån graden av arbetsoförmåga och är bunden till landets minimilön.

Finansiering (2011)

Folkförsäkringssystemet är ett fördelningssystem. Staten bekostar unga personers invalidpensioner. Arbetstagarens AOW-avgift är 17,9 % och ANW-avgift 1,1% av lönen upp till en årsinkomst på 33 436 euro.

Arbetsgivaren bekostar WIA-pensionerna, grundavgift 5,1 % upp till en dagslön på 190 €. Tilläggsavgift 0,62 %, arbetsgivaren kan också stå för dleinvalidpensionsrisken själv och då behöver ingen tilläggsavgift betalas.

Läs mer:

Förvaltning

Högsta övervakningen av socialförsäkringen från social- och arbetsministeriet.

AOW -ålders- och ANW –familjepensionssystemen administreras av Sociale Verzekeringsbank (SVB).

WAJONG- och WIA –pensionerna administreras av Socialförsäkringsanstalten (UWV GAK).

Centralbanken De Nederlandse Bank utövar tillsyn över arbetsgivarnas pensionsfonder och försäkringsbolag som är verksamma inom den marknaden. Tidigare övervakades arbetsgivarnas pensionsfonder av pensions- och försäkringskammaren Pensioen- & Verzekeringskemer.

Den intjänade pensionen (folk- och tilläggspension) kan kontrolleras elektroniskt på sidan Mijnpensioenoverzicht.