Frankrikes pensionssystem i korthet

Lagstadgade pensionssystem

I Frankrike består det lagstadgade arbetspensionssystemet av grundsystem (Régimes de base) och obligatoriska tilläggspensionssystem (Régimes complémentaires obligatoires) som är arbetstagar- och arbetsgivarspecifika. Av grundsystemen är det allmänna pensionssystemet, Régime Général, det mest omfattande. De anställda inom den offentliga sektorn har motsvarande system. I Frankrike bosatta äldre personer som får en liten eller ingen pension alls kan få pensionsliknande behovsprövade bidrag och understöd.  Det finns också ett antal fritt formulerade gruppbaserade specialsystem.

Förmåner och hur pensionen bestäms

Pension enligt grundsystemet beviljas som ålderspension, invalidpension och efterlevandepension. Barnförmåner betalas i form av bidrag och understöd. De olika grundsystemen avviker endast obetydligt från varandra.

De obligatoriska tilläggspensionernas belopp bestäms utifrån poäng som räknats för lönen. Poängen har ett pengavärde vid beviljandet av pension. Taket för tilläggspensionerna är högre än grundpensionernas. Från tilläggspensionssystemet betalas  endast ålders- och familjepension.

Hur pensionen bestäms

Pensionerna grundar sig på arbete. För ålders- och familjepensioner krävs försäkringstid på minst ett kvartal och för invalidpension ett år.

Ålderspension

Pensionsåldern är flexibel. Man kan gå i pension från och med 60 års ålder. Full pension får man då försäkringstiden som krävs är uppfylld (för pensionstagare som är födda 1950 är försäkringstiden som krävs 162 kvartal). Vid uträkningen av försäkringstiden tar man också i beaktande arbetsperioder i andra EU-länder. Om den förutsatta försäkringstiden inte uppnås, får man full pension vid 65 års ålder.

Frankrikes pensionsålder kommer att stegvis höjas till 62 år. Pensionsreformen kommer att gälla de försäkrade som är födda efter 1.7.1951. I och med reformen kommer också åldern för att få full pension att stiga stegvis från 65 år till 67 år för dem som inte har full försäkringstid.

Invalidpension

Invalidpension kan beviljas till en pensionstagare som har mist 2/3 av sin arbetsförmåga. Invalidpensionen är, beroende på graden av arbetsoförmågan, 30 %, 50 % eller den föregående förhöjd till 40 %. Invalidpensionen betalas av sjukförsäkringssystemet. Invalidpension kan endast beviljas till person under 60 år och den tar slut vid 60 års ålder.

Familjepension

Familjepension betalas som efterlevandepension till en efterlevande make eller före detta make som fyllt 55 år. Efterlevande make under 55 år kan vara berättigad till tidsbunden pensionsförmån (allocation veuvage). Pensionen är inkomstbunden. Pensionen är högst 54 % av den avlidna makens pension. För barn som är under 16 år betalas ett barntillägg till pensionen.

Finansiering

Pensionerna finansieras enligt fördelningsprincipen. Pensionsavgiften tas ut i samband med den allmänna socialförsäkringsavgiften. Lönen som är till grund avgiftstaket för den pensionsgrundade lönen är 2 885 euro i månaden. Ålderspensionsavgiften för anställd är 6,65 % och för arbetsgivaren 8,3 %. Arbetsgivarens totala socialförsäkringsavgift är 28,4 %, som finansierar bl.a. invalidpensionerna. Den sociala tryggheten bekostas också med kapitalinkomster, där socialförsäkringens finansieringsandel är 12,1 procentenheter.

En särskild buffertfond har grundats för att vara beredd på det ökande antalet ålderpensioner. Det finns en särskild fond för att finansiera specialbidrag och understöd till åldersstigna. Socialförsäkringssystemet tar vid behov ett statsgaranterat lån på penningmarknaden.

Avgiften för det obligatoriska tilläggspensionssystemet, som finansieras enligt fördelningsprincipen varierar beroende på system och lönenivå: för anställd 3 % eller 8 % och för arbetsgivare 4,5 % eller 12 % av lönen. Det finns också andra avgiftsnivåer.

Administration

Det finns flera både regionala och lokala pensions- och socialförsäkringsinstitutioner.  Den administrativa centralinstitutionen för ålderspensioner är löntagarnas ålderspensionskassa CNAVTS, (Caisse nationale d’Assurance de vieillesse des Travailleurs Salariés).

Den administrativa centralinstitutionen för invalidpensioner och sjukförsäkring: löntagarnas sjukförsäkringskassa CNAMTS (La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés).  Regionförvaltningens samorgan för utbetalning av pensioner är La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, CARSAT.  För företagare finns det flera självständiga socialförsäkringskassor – Régime Social des Indépendants, RSI.

Socialförsäkringsavgifterna uttas av URSSAF (Unions de recouvrement de cotisation de Sécurité sociale et d’allocation familiales).

Tilläggspensionssystemets största centralorganisationer: centralorganet för löntagarnas tilläggspensionskassor ARRCO (Associaton pour le régime de retraite complémentaire des salariés) och centralorganet för tilläggspensionssystemen för personer i chefsställning, AGRIC (Association générale des institutions de retraite des cadres).

Social- och arbetsministeriet

Hälsoministeriet

Länkar: