Danmarks pensionssystem i korthet

Lagstadgade pensionssystem

I Danmark består det lagstadgade pensionsskyddet av ett bosättningsbaserat folkpensionssystem och ett arbetsmarknadsbaserat tilläggspensionssystem (ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension). ATP omfattar löntagarna på både den privata och den offentliga sektorn. Företagarna kan frivilligt omfattas av systemet på vissa villkor. ATP är inte en inkomstrelaterad arbetspension utan pensionen fastställs i relation till de avgifter som tas ut under arbetstiden.

Delpension kan betalas ut på basis av en separat lag. Från arbetslöshetsförsäkringssystemet betalas förtidspension (efterløn). Deltidspensionens betydelse är liten och bara de som inte har rätt till förtidspension från arbetslöshetsförsäkringen har rätt till den. Arbetslöshetsförsäkringens förtidspension har å sin sida varit ett allmänt sätt att avlägsna sig från arbetsmarknaden.

I slutet av 1990-talet skapades ett system med pensionssparning (SP Særlige Pensionsopsparing) men det upphörde 30.4.2010.

Tilläggspensionsskyddet som baserar sig på arbetsmarknadsavtal omfattar ca 90 % av löntagarna. Tjänstemännen har sitt eget pensionssystem (tjenestemandspension).

Pensionsålder

Folkpension: 65 (67) år; ingen möjlighet till förtidsminskning; möjlighet att skjuta upp pensionen med 10 år.

ATP-pension: 67 år; förtida uttag vid 65 år; uppskjuten vid 75 år.

Den nuvarande folkpensionsåldern sänktes år 2004 från 67 år till 65 år. Nu höjs folkpensionsåldern tillbaka till 67 år mellan åren 2019 och 2022. Från och med år 2030 följer pensionsåldern utvecklingen av den förväntade livslängden och den uppskattas stiga med ett år till dess. ATP-pensionen följer förändringen av folkpensionen. Åldern för förtidspension i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 60 till 62 år mellan åren 2014 och 2017 och vidare till 64 före år 2023 när möjligheten till förtidspensionen innan ålderspensionen förkortas från 5 år till 3 år. I framtiden (2027-) stiger förtidspensionsåldern enligt den förväntade livslängden.  I tabellen nedan presenteras pensionsåldersförändringarna enligt åldersgrupp. För födda 1.1.1963 eller senare bestäms pensionsåldern enligt den förväntade livslängden.

Pensionsåldersförändringar i Danmark

 Födelsetid  Folkpension, ålder   Förtidspensionsålder
31.12.1953 eller tidigare 65 60
1.1.1954– 30.6.1954 65½ 60½
1.7.1954– 31.12.1954 66 61
1.1.1955– 30.6.1955 66½ 61½
1.7.1955– 31.12.1955 67 62
1.1.1956 –30.6.1956 67 62½

1.7.1956– 31.12.1956

67 63
1.1.1959– 30.6.1959 67 63½

1.7.1959– 31.12.1959

67 64
1.1.1963 eller senare över 67 över 64

Länkar:

Pensionsåldern knyts till utvecklingen av den förväntade livslängden för en 60-åring. Första gången som den förväntade livslängden räknas in i folkpensionen och förtidspensionen är år 2015 och därefter vart femte år.  En eventuell höjning av folkpensionsåldern träder ändå i kraft först efter övergångsperioden på 15 år, år 2030. Övergångstiden är 12 år för förtidspensionen och den fösta justeringen sker 2027. Pensionsåldern höjs med antingen ett halvt år eller ett år beroende på utvecklingen av den förväntade livslängden.

Den förväntade livslängden fastställs utifrån ett genomsnitt för de två år som föregår justeringstidpunkten, dvs. år 2015 utifrån uppgifterna för år 2013 – 2014.  Danmarks Statistik beräknar den förväntade livslängden separat för båda könen, men vid fastställandet av pensionsåldern används genomsnittet. Den förväntade livslängden räknas ut vart femte år och jämförs med situationen 2004  – 2005, då den förväntade livslängden för en 60-åring var 21,4 år.

Vid fastställandet av pensionsåldern är pensionstiden en väsentlig faktor, och i pensionsåldersreformen har 19 ½ år satts som mål.   Det är samma som den förväntade livslängden för 60 åringar, som varit relativt oförändrad mellan åren 1979 (förtidspensionen trädde i kraft) och 1995.  Efter det här har den förväntade livslängden stigit kraftigt och således inverkat på att pensionstiden förlängts. Under tiden i fråga betalades pension ut i genomsnitt i 14 ½ år, föregått av 5 år förtidspension.

Förtidspensionsåldern fastställs på samma sätt som folkpensionens ålderspension, dvs. utan några index, men justeringen av pensionsåldern sker tre år tidigare. Ålderspensionen bestäms på följande sätt:

Den förväntade livslängden för en 60-åring år 2015 =Livslängden åren 2013 – 2014 +0,6 år som är den förväntade tillväxten mellan 2013/2014 och 2025.

Exempel:  81,8 år + 0,6 år = 82,4 år

Pensionsåldern 2030 = Den förväntade livslängden – 14 ½ år.

Exempel:  82,4–14,5 = (67,9) ~ 68 år (avrundning till närmaste ½ år)

Finansiering

Folkpension: ur skattemedel.

Arbetspension (ATP): Arbetsrelaterad försäkringsavgift, varav arbetsgivaren betalar 2/3 och den anställda 1/3. Full avgift sammanlagt ca 30 euro/månad.

Efterløn: arbetstagarens förtidspensionsavgift (51 e/mån). Delvis statlig finansiering.

Administration

Socialförsäkringsportal: Borger.dk

Folkpensionssystemet: Udbetaling Danmark

ATP- och SP-systemen: den självständiga ATP-anstalten, övervakas av arbetsministeriet (Beskæftigelsesministeriet)

Socialministeriet (Social- og Indenrigsministeriet)

Efterløn: a-kassor

Läs mer:

Länkar: