Tilläggspensionsskydd

I samband med 2017 års pensionsreform höjs den nedre åldersgränsen för pension enligt frivilliga pensionsförsäkringar till att bli den samma som den övre gränsen för försäkringsskyldigheten för respektive födelseårskull. För dem som är födda 1957 eller tidigare är den övre gränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–1961 är den 69 år och för dem som är födda senare är den 70 år.

Premierna för frivilliga individuella pensionsförsäkringar och inbetalningar till avtal om långsiktigt sparande som inletts före år 2013 är avdragsgilla enligt tidigare regler. Åldersgränsen för rätten till skatteavdrag för premier för frivilliga pensionsförsäkringar höjdes redan tidigare till 68 år vid ingången av år 2013.

Höjningen av åldersgränsen gäller också kollektiva tilläggspensionsförsäkringar, där arbetstagaren betalar en del av premierna. Om arbetsgivaren betalar premierna helt och hållet, kan pensionen börja vid en tidigare ålder. Pension enligt tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostat beskattas som förvärvsinkomst.

Ett tillskott till den lagstadgade pensionen

Enligt en traditionell internationell klassificering indelas pensionsskyddet i tre pelare.

Den första pelaren består av den lagstadgade pensionen. I Finland hör folkpensions- och arbetspensionssystemen till den.

Den andra pelarens pensioner består av kollektiva pensionsarrangemang för olika branscher eller anställda hos en viss arbetsgivare. Gruppensionsförsäkringar som arbetsgivarna tecknat hör till dessa system i Finland.

Den tredje pelaren består av privat, frivilligt pensionssparande. I Finland kan man pensionsspara privat i form av en individuell pensionsförsäkring eller i form av ett avtal om långsiktigt sparande (LS-avtal). Människor kan förbereda sin pensionärstid också genom att spara på annat sätt.

Tilläggspensionernas betydelse ökar, om pensionen annars blir låg t.ex. på grund av långvariga studier, arbetslöshet eller barnavård. Tilläggspension är ett sätt att öka inkomsterna under pensionärstiden. I vissa fall kan tilläggspensionsförsäkringar också ge en möjlighet att gå i pension före den lägsta arbetspensionsåldern.

Tilläggspensionernas betydelse i Finland

Till skillnad från många andra länder har den andra och tredje pelarens tilläggspensioner inte spelat någon mycket betydande roll i Finland. Den lagstadgade pensionen omfattar de flesta och det finns inget tak för den pensionsgrundande lönen eller pensionens belopp.

Internationellt sett är tilläggspensionernas andel av det totala pensionsskyddet liten. Om man studerar frågan utgående från pensionsavgifter och -premier, kan man konstatera att det totala pensionsskyddet till ca 95 procent består av lagstadgade pensioner och den resterande andelen, ca 5 procent, är kompletterande tilläggspensioner.

 

I premieinkomsten för folkpension ingår endast pensioner (inte t.ex. bostads- och handikappbidrag)

Källa: Folkpensionsanstalten och Finansinspektionen

Länkar: