Pensionsåldern i olika länder

I EU-länderna är det för närvarande vanligt att pensionsåldern är 65 år.  Spanien, Danmark, Tyskland och Frankrike har beslutat att höja pensionsåldern från 65 till 67 år. I Storbritannien och Irland är målet 68 års ålder.

I allt fler länder är pensionsåldern bunden till utvecklingen av den förväntade pensioneringsåldern. Utöver Finland används mekanismen i Nederländerna, Italien, Grekland, Cypern, Portugal, Slovakien, Danmark och Estland. Även i Storbritannien kommer pensionsåldern att höjas enligt den förväntade livslängden efter de mekaniska höjningarna.

Ändringarna av pensionsåldern kommer huvudsakligen att ske mellan åren 2020 och 2030.

Vissa länder har olika pensionsåldrar för män och kvinnor. Kvinnornas pensionsålder är då lägre än männens. I samband med att pensionsåldrarna stiger slopas ändå i regel skillnaderna mellan könen i och med att kvinnornas pensionsåldrar höjs för att motsvara männens.

Nuvarande pensionsålder (2019)

Jämförelsetabellen innehåller pensionsåldern i olika länder samt besluten om att höja pensionsåldern. I tabellen nämns pensionsåldern först, och sedan en folkpensionsålder om den är en annan. Eventuella olika pensionsåldrar för män och kvinnor har också antecknats i tabellen.

Pensionsåldern i tabellen betyder den lägsta åldern när man kan lyfta lagstadgad pension oförminskad. Det går ofta att ta ut pensionen även efter att åldersgränsen uppnåtts. Då är det vanligt att en uppskovsförhöjning görs på pensionen.

I flera länder finns det dessutom olika förtidspensionsarrangemang, enligt vilka pensionen kan beviljas före den allmänna pensionsåldern. I vissa länder kan förtidspensionen beviljas oförminskad efter en lång försäkringstid. Dessa specialarrangemang finns inte med i tabellen.

I Norge, Sverige och Finland är pensionsåldern flexibel. Pensionen kan då efter eget val tas ut vid en ålder inom åldersgränserna. Tabellen innehåller då de lägre och övre åldersgränserna.

Läs mer:

Åldern för ålderspension i olika länder

 Nuvarande pensionsålder (2019)  Framtida pensionsålder
 EU-länderna  Män/ Kvinnor  Allmän pensionsålder eller män/kvinnor
 Nederländerna  66 år 4 mån  67+ (2022)
 Belgien  65  67 (2030)
 Storbritannien  65 år 3 mån-7 mån  67+ (2029), 68 (2046)
 Bulgarien  66 år 4 mån  67 (2023)
 Spanien  65 år 6 mån  67 (2027)
 Irland  66  68 (2028)
 Italien  66 år 7 mån  67+ (2022)
 Österrike  65 / 60  65 (2033)
 Grekland  67  67+ (2021)
 Kroatien  65 / 62 år 4 mån  67 (2033)
 Cypern  65  65+ (2023)
 Lettland  63 år 6 mån  65 (2025)
 Litauen  63 år 10 mån/ 62 år 8 mån  65 (2026)
 Luxemburg  65  –
 Malta  63  65 (2027)
 Portugal  66 år 5 mån  66+ (2016)
 Polen  65 / 60  –
 Frankrike  66 år 2 mån  67 (2023)
 Rumänien  65  / 61 år – 61 år 2 mån  – /63 (2030)
 Sverige  61-67; 65*  RP: 63-69 (2023), 63+ (2026); 66 (2023), 66+ (2026)
 Tyskland  65 år 7 mån  67 (2031)
 Slovakien  62 år 6 mån  63 år 2 mån+ (2024)
 Slovenien  65  –
 Finland  63 år 3-6 mån – 68; 65*  65+ (2027); 65+ (2030)
 Danmark  67; 65 år 6 mån*  67 (2022); 68+ (2030)
 Tjeckien  63 år 6 mån / 63 år 2mån  65 (2036)
 Ungern  64  65 (2022)
 Estland  63 år 6-9 mån  65 (2026); 65+ (RP 2027)
Övriga länder  Män/ Kvinnor  Allmän pensionsålder eller män/ kvinnor
 Island  67  –
 Norge  62-75; 67*  –
 Schweiz  65 / 64  –
 USA  66  67 (2027)
 Kanada  65  –
 Japan  63 / 62; 65*  65 (2025) / 65 (2030); –
 Australien  57; 65 år 6 mån*  60 (2025); 67 (2023)*
 Ryssland  60 år 6mån / 55 år 6mån  65 (2028); 60 (2028)

* FI, SE, DK, NO, AU och JP folkpensionsålder efter semikolon. RP: Regeringsproposition eller plan på motsvarande nivå. +: Pensionsålder som höjs enligt den förväntade livslängden.

Närmare information land för land

NL: Pensionsåldern höjs först med 4 månader om året tills den år 2021 är 67 år. Efter det binds pensionsåldern vid den förväntade livslängden.

BE: Pensionsåldern höjs till 66 år i februari 2025 och till 67 år i februari 2030. Man får ändå pension tidigare efter ett långt arbetsliv.

UK: Fram till år 2028 stiger den allmänna pensionsåldern till 67 år, varefter pensionsåldern påverkas av den förväntade livslängden. Enligt den nuvarande tabellen är pensionsåldern 68 år vid år 2046.

BG: Pensionsåldern stiger med 2 mån/år tills den är 67 år 2023. Om försäkringstiden är 35 år (kvinnor) eller 38 år (män) kan man gå i pension ca 5 år tidigare.

ES: Om man arbetat över 36,5 år är pensionsåldern 65 år, år 2027 stiger försäkringskravet till 38,5 år.

IE: Pensionsåldern stiger till 67 år 2021 och till 68 år 2028.

IT: Pensionsåldern stiger redan nu enligt den förväntade livslängden, men det finns ett krav att den är minst 67 år 2021.

AT: Pensionsåldern för kvinnor höjs stegvis (6 mån per år) till 65 år under åren 2024-2033. De som har ett långt arbetsliv bakom sig kan gå i pension tidigare.

EL: Pensionsåldern binds vid den förväntade livslängden år 2021. Om man har arbetat i 40 år kan man gå i pension som 62-åring.

HR: Kvinnornas pensionsålder stiger med 4 mån per år, tills den år 2027 är 65 år. Efter det stiger pensionsåldern för både män och kvinnor med 4 mån/år så att den är 67 år 2033.

CY: Pensionsåldern uppskattas efter hur livslängden ändras på fem år. Under vissa förutsättningar kan man få ålderspensionen redan som 63-åring.

LT: Pensionsåldern stiger med 4 mån/år (kvinnor) och 2 månader/år (män) tills pensionsåldern för båda är 65 år 2025.

LV: Pensionsåldern  stiger med 3 mån/år, tills den är 65 år 2025.

MT: Man får pension efter en lång försäkringstid (35 år) redan vid 61 års ålder.

PT: Pensionsåldern sänks med beaktande av hur 65-åringars förväntade livslängd ökar.

FR: Pensionen kan tas ut oförminskad vid 62 års ålder efter full försäkringstid (41 år och 6 mån). Förtida pension kan tas ut före den egentliga pensionsåldern.

RO: Kvinnors pensionsålder stiger med en månad var tredje månad till och med 2023. Efter det 1 mån/5 mån tills 63 år år 2030.

SE: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 61-67 år, för garantipensionen 65 år. I regeringens proposition stiger garantipensionsåldern till 66 (2023), Allmän pension 62-68 (2020), 63-69 (2023). Båda pensionsåldrarna knyts till förändringen av den förväntade livslängden fr.o.m. år 2026.

DE: Den allmänna pensionsåldern (Regelaltersgrenze) höjs med 1 mån per år till och med år 2023. Fr.o.m. 2024 med 2 mån/år tills den är 67 år. Utifrån en lång försäkringstid kan pensionen i fortsättningen beviljas ca 2 år före den allmänna pensionsåldern.

FI: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 63–68 år; folkpension 65 år. Arbetspensionsåldern stiger med 3 mån/år, tills den är 65 år 2027. År 2030 knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden.

NO: Flexibel pensionsålder 62-75 år. Normal pensionsålder 67 år. Pensionen måste vara tillräckligt stor för att kunna tas ut före 67.

DK: Den allmänna pensionsåldern för folkpension är 65 år. ATP-pensionsåldern 67 år. Folkpensionsåldern höjs till 67 år under åren 2019-2022. Från och med år 2030 följer pensionsåldern utvecklingen av den förväntade livslängden.

SK: Pensionsåldern är knuten till den förväntade livslängden. Pensionsåldern för en åldersklass meddelas fem år på förhand. År 2019 har pensionsåldrarna fastställts för dem som är födda 1957-1960 genom att de höjs med ca 2 mån/åldersklass tills den år 2023 är 63 år 2 mån. Enligt nuvarande beslut höjs pensionsåldern inte över 64 år. Barn sänker pensionsåldern för kvinnor födda före år 1962.

SI: Kvinnor kan beviljas pension vid 64 år 6 mån om försäkringstiden är över 20 år. Pensionen kan beviljas vid 60 års ålder efter en försäkringstid på 40 år för både män och kvinnor. Barn minskar på åldersgränserna med 4 år som mest (5 eller fler barn). Obligatorisk värnplikt minskar på männens pensionsålder med högst 2 år.

EE: Pensionsåldrarna stiger med 3 mån per åldersklass (födda 1954-1960). För dem födda 1961 och senare är pensionsåldern 65 år (år 2026) och från och med år 2027 har pensionsåldern bundits till den förväntade livslängden. Barn kan sänka pensionsåldern med 3-5 år.

IS: Regeringen har återtagit sitt förslag som skulle ha höjt pensionsåldern stegvis till 70 år åren 2018-2041.

CZ: Pensionsåldern stiger för män med 2 mån/år och för kvinnor lite snabbare, tills pensionsåldern för båda är 65 år 2030. Det finns undantagsregler för mödrar till och med år 2036. Efter år 2030 är strävan att pensionsåldern höjs så att en fjärdedel av livstiden är pensionstid. Utvecklingen av den förväntade livslängden följs upp med fem års mellanrum.

US: Pensionsåldern höjs från och med år 2021 med 2 mån/år.

JP: Oförminskad folkpension vid 65. Arbetspensionsåldern höjs för både män och kvinnor till 65 år under åren till och med år 2030.

CA: Oförminskad ålderspension. Arbetspensionen kan tas ut flexibelt vid 60-70 års ålder och folkpensionen vid 65-70 års ålder.

AU: Pensionsåldern för den obligatoriska tilläggspensionen (Superannuation) stiger stegvis med ett år tills den år 2025 är 60 år. Pensionsåldern för minimipensionen (Age pension) stiger med 6 mån med två års mellanrum tills den år 2023 är 67 år.

RU: Pensionen kan beviljas tidigare bl.a. beroende på arbetslivets längd, barnens antal, om yrket klassificerats som tungt, arbete i nordliga områden.