Pensionsåldern i olika länder

I EU15-länderna är det för närvarande rätt så vanligt att pensionsåldern är 65 år och flera av de nya medlemsländerna kommer att höja pensionsåldern till samma nivå under de kommande tio åren. Spanien, Danmark, Tyskland och Frankrike har beslutat att höja pensionsåldern från 65 till 67 år. I Storbritannien och Irland är målet 68 års ålder. Ändringarna av pensionsåldern kommer huvudsakligen att ske mellan åren 2020 och 2030.

I Finland, Nederländerna, Italien, Grekland, Portugal, Cypern, Slovakien och Danmark binds pensionsåldern vid utvecklingen av den förväntade livslängden. I Storbritannien kommer pensionsåldern att höjas enligt den förväntade livslängden. I Tjeckien stiger pensionsåldern mekaniskt med två månader varje år utan övre gräns.

Pensionsåldern år 2050

I Finland innebär kopplingen till den förväntade livslängden att den nedre åldersgränsen för pension enligt aktuella beräkningar kommer att stiga till drygt 67 år fram till år 2050. Danmark beräknas därigenom få den högsta pensionsåldern i OECD-länderna: 72 år.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Finland: 67 år 2 mån

2

Sverige: 61 år

3

Norge: 62 år

4

Island: 67 år

5

Danmark: 72 år

6

Storbritannien: 68 år

7

Irland: 68 år

8

Tyskland: 67 år

9

Nederländerna: 71 år

10

Belgien: 67 år

11

Luxemburg: 65 år

12

Frankrike: 67 år

13

Spanien: 67 år

14

Portugal: 68 år 9 mån

15

Italien: 68 år 9 mån

16

Schweiz: 65 år

17

Österrike: 65 år

18

Tjeckien: 67 år 10 mån

19

Slovakien: 66 år 7 mån

20

Polen: 67 år

21

Litauen: 65 år

22

Lettland: 65 år

23

Estland: 65 år

24

Slovenien: 65 år

25

Kroatien: 67 år

26

Ungern: 65 år

27

Rumänien: 65 år

28

Bulgarien: 65 år

29

Grekland: 70 år 10 mån

30

Cypern: 68 år

31

Malta: 65 år

Nuvarande pensionsålder (2018)

Se pensionsåldern i olika länder i jämförelsetabellen.  I tabellen nämns pensionsåldern först, och sedan en folkpensionsålder om den är en annan. I flera länder finns det dessutom olika förtidspensionsarrangemang, enligt vilka pensionen kan beviljas före den allmänna pensionsåldern. I vissa länder kan förtidspensionen beviljas oförminskad efter en lång försäkringstid.

Läs mer:

Åldern för ålderspension i olika länder

 Nuvarande pensionsålder (2018)  Framtida pensionsålder
 EU-länderna  Män/ Kvinnor  Allmän pensionsålder eller män/kvinnor
 Nederländerna  66  67+ (2022)
 Belgien  65  67 (2030)
 Storbritannien  65  67+ (2028), 68 (2046)
 Bulgarien  66 år 2 mån  67 (2023)
 Spanien  65 år 6 mån  67 (2027)
 Irland  66  68 (2028)
 Italien  66  67+ (2022)
 Österrike  65 / 60  65 (2033)
 Grekland  67  67+ (2021)
 Kroatien  65 / 62  67 (2038) / 65 (2030); 67 (2038)
 Cypern  65  65+ (2018)
 Lettland  63 år 3 mån  65 (2025)
 Litauen  63 år 8 mån/ 62 år 4 mån  65 (2026)
 Luxemburg  65  –
 Malta  62  65 (2027)
 Portugal  66 år 4 mån  66+ (2016)
 Polen  65 / 60  –
 Frankrike  65 år 9 mån  67 (2022)
 Rumänien  65 år / 60 år 10-11 mån  – /63 (2030)
 Sverige  61-67; 65*  64-69 (RP 2026); 66
 Tyskland  65 år 7 mån  67 (2031)
 Slovakien  62 år 4 mån  62+ (2017)
 Slovenien  65  –
 Finland  63 år 3 mån; 65*  65+ (2027)
 Danmark  67; 65*  67 (2022) 68+ (2030)
 Tjeckien  63 år 4 mån / 62 år 8 mån  67 (2036)
 Ungern  63  65 (2022)
 Estland  63 år 6 mån  65 (2026) 65+ (RP 2027)
Övriga länder  Män/ Kvinnor  Allmän pensionsålder eller män/ kvinnor
 Island  67  69 (2018-2029); 70 (2030-2041)*
 Norge  62-75; 67*  –
 Schweiz  65 / 64  –
 USA  66  67 (2027)
 Kanada  65  –
 Japan  62 / 61; 65*  65 (2025) / 65 (2030); –
 Australien  57; 65 år 6 mån* 60 (2024); 67 (2023)*

* FI, SE, DK, NO, AU och JP folkpensionsålder efter semikolon. RP: Regeringsproposition eller plan på motsvarande nivå. +: Pensionsålder som höjs enligt den förväntade livslängden.

NL: Pensionsåldern höjs först med 3-4 månader om året. Pensionsåldern binds vid den förväntade livslängden år 2022 och pensionsåldern enligt den förväntade livslängden meddelas fem år innan förändringen träder i kraft. Sålunda har pensionsåldern för år 2022 meddelats år 2017 och den är 67 år 3 mån.

UK: Kvinnornas pensionsålder höjs stegvis till 65 år fram till år 2019, och männens och kvinnornas pensionsålder blir då en gemensam allmän pensionsålder. Fram till år 2028 stiger den allmänna pensionsåldern till 67 år, varefter pensionsåldern påverkas av den förväntade livslängden. Enligt den nuvarande tabellen stiger pensionsåldern till 68 år till och med år 2046.

BG: Pensionsåldern stiger med  2 mån/år för kvinnor och till 1 mån/år för män. Med 15 års försäkringstid kan man gå i pension först i åldern 66 år.

IT: Inom den offentliga sektorn är kvinnornas pensionsålder redan 66 år och 7 mån. De avvikande pensionsåldrarna för kvinnor harmoniseras till och med år 2018, varefter den allmänna pensionsåldern knyts till den förväntade livslängden.

EL: Pensionsåldern binds vid den förväntade livslängden år 2021.

AT: Pensionsåldern för kvinnor höjs stegvis (6 mån per år) till 65 år under åren 2024-2033.

HR: Kvinnornas pensionsålder stiger med 3 mån per år, tills den år 2030 är 65 år.

FR: Pensionen kan tas ut oförminskad vid 62 års ålder efter full försäkringstid (41 år och 6 mån).

SE: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 61-67 år, för garantipensionen 65 år.

DE: Pensionsålder höjs med 1 månad per år. Fr.o.m. 2024 med 2mån/år.

FI: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 63–68 år; folkpension 65 år. Pensionsåldern börjar från och med dem som är födda år 1955 att stiga åldersklassvis  med 3 mån/år, tills den är 65 (födda 1962-1964).

NO: Flexibel pensionsålder 62-75 år. Normal pensionsålder 67 år. Pensionen måste vara tillräckligt stor för att kunna tas ut före 67.

DK: Den allmänna pensionsåldern för folkpension är 65 år. ATP-pensionsåldern 67 år. Folkpensionsåldern höjs till 67 år under åren 2019-2022. Från och med år 2030 följer pensionsåldern utvecklingen av den förväntade livslängden.

CY: Under vissa förutsättningar kan man få ålderspensionen redan som 63-åring.

LV: Pensionsåldern  stiger med 3 månader per 9 månader, tills den är 65 år 2025.

LT: Pensionsåldern för män stiger med 2 mån/år och för kvinnor med 4 mån/år, tills bådas pensionsålder är 65 år 2026.

MT: Pensionsåldern stiger stegvis så att den för dem som fötts efter 1960 är 65 år: 62 år (födda 1952-1955), 63 år (födda 1956-1958) och 64 år (födda 1959-1960).

PL: Pensionsåldern sjunker för män till 65 år och för kvinnor till 60 år i oktober 2017.

SK: Barn sänker för närvarande kvinnors pensionsålder med högst fem år. Pensionsåldern är bunden till den förväntade livslängden år 2017. För kvinnor med mer än fem barn stiger pensionsåldern till 62 år fram till år 2024.

SI:  Kvinnor kan beviljas pension vid 63 års ålder om försäkringstiden är över 20 år. Dessutom kan pensionen efter en lång försäkringstid beviljas tidigare till både kvinnor och män. Kravet på försäkringstiden stiger till 40 år och pensionsåldern till 60 år fram till år 2020.

EE: Pensionsåldrarna stiger med 3 mån per åldersklass (födda 1954-1960).  För dem födda 1961 och senare är pensionsåldern 65 år (år 2026).

IS: Pensionsåldern stiger 2 mån/år åren 2018-2019 och 1 mån/år åren 2030-2041.

CZ: Pensionsåldern beror på födelseåret, men för kvinnor inverkar barnens antal. Före år 2041 harmoniseras pensionsåldrarna och pensionsåldern sjunker inte längre p.g.a. barn. Pensionsåldern höjs varje år med 2 månader utan övre åldersgräns.

US: Pensionsåldern höjs från och med år 2021 med 2 mån/år fram till år 2029.

JP: Folkpensionsåldern 65 år. Arbetspensionsåldern höjs för både män och kvinnor till 65 år under åren 2013-2030.

AU: Pensionsåldern för den obligatoriska tilläggspensionen (Superannuation) stiger stegvis med ett år tills den år 2024 är 60 år. Pensionsåldern för minimipensionen (Age pension) stiger med 6 mån med två års mellanrum tills den år 2023 är 67 år.