Aktörerna inom pensionssystemet

Förvaltningen av arbetspensionssystemet har decentraliserats så att det sköts av flera arbetspensionsanstalter. Den lagstadgade pensionsförsäkringen sköts av arbetspensionsbolag, särskilda pensionsanstalter, pensionskassor och pensionsstiftelser inom den privata sektorn och av pensionsanstalter för den offentliga sektorn. Arbetspensionsanstalterna och PSC deltar i beredningen av tillämpningsanvisningar för arbetspensionslagarna och lagstiftningen.

Arbetspensionsanstalterna beviljar och betalar ut arbetspensionerna och ger de försäkrade råd i pensionsfrågorna. Arbetsgivarna och företagarna betalar in arbetspensionsavgifterna till pensionsanstalterna.

Den sista anstalten betalar ut arbetspensionen

Fast arbetspensionssystemet är decentraliserat på flera aktörer, räcker det att pensionssökanden lämnar in en ansökan om arbetspension. Man kan lämna in ansökan hos vilken pensionsanstalt eller FPA-byrå som helst eller hos Pensionsskyddscentralen. Den kan också postas till någon av dessa.

Inom pensionssystemet följs den s.k. principen om sista pensionsanstalt (VILMA), enligt vilken arbetspensionen beviljas och utbetalas av den pensionsanstalt där löntagaren eller företagaren sist har varit försäkrad.

Den anstalt som har försäkrat den sista anställningen räknar ihop pensionerna för de olika anställningarna, betalar ut pensionen till pensionstagaren och debiterar de andra pensionsanstalternas betalningsandelar via kostnadsfördelningen, som PSC gör.

Läs mer:

Pensionsskyddet för den privata sektorn sköts av många pensionsanstalter

Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen för privatanställda och företagare (lagen om pension för arbetstagare ArPL och lagen om pension för företagare FöPL) verkställs av arbetspensionsbolag, särskilda pensionsanstalter, pensionsstiftelser och pensionskassor.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA och Sjömanspensionskassan SPK sköter pensionsskyddet inom respektive bransch. Deras verksamhet grundar sig på lagen om pension för lantbruksföretagare LFöPL och lagen om sjömanspensioner SjPL.

Länkar:

Den offentliga sektorns arbetspensioner verkställs huvudsakligen av Keva

Pensionsskyddet för anställda inom den offentliga sektorn regleras pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL). Pensionslagen för den offentliga sektorn trädde i krat i början av år 2017 och är en sammanslagning av lagen om kommunala pensioner (KomPL), lagen om statens pensioner (StaPL), pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och bestämmelserna om Folkpensionsanstaltens personalpensioner. Om pensionsskyddet för anställda inom ortodoxa kyrkan, Finlands Bank och Ålands landskapsregering finns egna pensionsbestämmelser.

Arbetspensionsskyddet för offentligt anställda verkställs huvudsakligen av Keva (tidigare Kommunernas pensionsförsäkring). I fråga om kommunanställdas arbetspensionsskydd sköter Keva både verkställigheten och finansieringen av det.

Keva skötare också verkställigheten av statsanställdas pensioner.

Kyrkans centralfond ansvarar för pensionsskyddet för anställda inom evangelisk-lutherska kyrkan, men Keva sköter uppgifter som hänför sig till pensionsverksamheten. Uppgifterna i fråga om finansieringen av pensionerna sköts fortfarande av ekonomiavdelningen inom Kyrkans centralfond.

Anställda inom ortodoxa kyrkan är försäkrade enligt antingen StaPL, ArPL eller lagen om ortodoxa kyrkosamfundet, beroende på arbetsuppgifter och anställningens begynnelsetidpunkt. Beroende på vilken lag som gäller den anställda verkställs pensionsskyddet av ett arbetspensionsbolag, Keva eller ortodoxa kyrkans centralfond.

Verkställigheten av pensionsärenden som gäller Folkpensionsanstaltens personal överförs till Keva i början av år 2012.

Arbetspensionsskyddet för personalen som anställts före 1.1.2008 hos Ålands landskapsregering har ordnats enligt en egen pensionsstadga som verkställs av landskapsregeringens finansavdelning.

Pensionsärendena för Finlands Banks personal sköts av Innova Personalfonds- och Pensionstjänster Ab.

Folkpensionssystemet administreras av Folkpensionsanstalten (FPA). FPA tar också hand om en del av den övriga sociala tryggheten. Folkpensionerna finansieras med statens medel.

Länkar: