Elektroniskt informationsutbyte

Arbetskraftens rörlighet över statsgränserna ökar behovet att förbättra informationsutbytet mellan socialförsäkringsmyndigheterna. Informationsutbytet utvecklas i EU-ländernas gemensamma projekt EESSI. För att kunna gå med i det elektroniska informationsutbytet inom EU måste socialförsäkringsinstitutionerna i Finland ha gemensamma strukturer och IT-tjänster, som regleras bl.a. i EESSI-lagen.

EU-länderna övergår till elektroniskt informationsutbyte genom EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information) under de närmaste åren. Övergången regleras i Europaparlamentets och rådets förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, tillämpningsförordningen 987/2009 och en särskild övergångsbestämmelse av administrativa kommissionen som gäller tills vidare. Förordningarna är direkt bindande och obligatorisk lagstiftning i EU:s medlemsstater.

Förordningarna gäller alla socialförsäkringssektorer. Bestämmelserna om pensionssektor och tillämplig lagstiftning gäller arbetspensionssystemet. PSC koordinerar utvecklingen och verkställigheten av EESSI inom arbetspensionssystemet och deltar aktivt i internationella och nationella arbetsgrupper som representant för arbetspensionssystemet.

Med elektroniskt informationsutbyte på EU-nivån eftersträvas snabbare agerande och effektivare verifiering av informationen när informationen har rört sig på elektroniskt väg på ett standardiserat och systematiskt sätt. Från medborgarsynpunkt är målet med EESSI att försnabba handläggningen av EU-ärenden.

I Finland bygger FPA upp en nationell kontaktpunkt genom vilken alla inkommande och utgående EESSI-datakommunikation går mellan Finland och andra länder.

De som utvecklar EESSI i Finland

I Finland leds arbetet med att bygga upp det elektroniska informationsutbytet av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och STM EESSI-arbetsgruppen som underlyder det. För genomförandet ansvarar två projekt som leds av FPA: det nationella EESSI-kontaktpunktsprojektet och Esikko-koordineringsprojektet som stöder uppbyggnaden av kontaktpunkten.

För att kunna gå med i det elektroniska informationsutbytet inom EU måste socialförsäkringsinstitutionerna i Finland ha gemensamma strukturer och IT-tjänster, som regleras bl.a. i EESSI-lagen, dvs. lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (352/2010).

I lagen finns bestämmelser om en samarbetsgrupp som har som uppgift att följa hur det elektroniska informationsutbytet fungerar, bedöma behovet av ändringar och utvecklingsåtgärder och fastlägga fördelningen av kostnaderna för den nationella kontaktpunkten. I samarbetsgruppen finns representanter för social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, FPA, Pensionsskyddscentralen, Olycksfallscentralen och Arbetslöshetskassornas samorganisation.

De som utvecklar EESSI inom EU

För EESSI-projektet ansvarar Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DG EMPL). De principiella besluten om projektet fattas av administrativa kommissionen för samordning av den sociala tryggheten, huvudsakligen på förslag av kommissionens undergrupper. Beslut om vissa ärenden av tekniskt natur görs direkt i den tekniska kommissionen.

Administrativa kommissionen har grundat en separat styrgrupp för EESSI-projektet med uppgift att styra genomförandet av EESSI-lösningen ur teknisk och affärsverksamhetsorienterad synvinkel och stödja administrativa kommissionen och den tekniska kommissionen i beslut med anknytning till EESSI.

Affärsverksamhetsspecifikationerna för EESSI bearbetas i ad hoc-arbetsgrupper för olika förmåner och för alla sektorer.

Övergångsperioden för införandet av EESSI har kommit i gång

Den 3 juli 2017 började en två år lång övergångsperiod under vilken EU:s medlemsstater ska övergå till elektroniskt informationsutbyte genom EESSI-systemet. Det elektroniska informationsutbytet gäller ca 15 000 socialförsäkringsinstitutioner i EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Läget under övergångstiden kontrolleras i början av år 2018.

Kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna under de kommande åren förutom med införandet av EESSI-systemet också med upprätthållandet av det.

På andra webbplatser: