Vanliga frågor om ansökan om utländsk pension

Ska du ansöka om pension från något annat land? Läs våra svar på vanliga frågor.

Hur ansöker jag om pension från ett EU- eller EES-land eller Schweiz?

Fråga: På 1970-talet arbetade jag några år i Sverige och på 1980-talet i Norge. Hur kan jag ansöka om pension för dessa perioder?

Svar: Pensionsskyddscentralen förmedlar din ansökan till utlandet om du är bosatt i Finland och du ansöker om pension från ett eller flera EU- och EES-länder eller Schweiz. Ansökan om pension inleds när du fyller i den finländska blanketten för ansökan om pension och bilaga U, med vilken du meddelar de uppgifter som anknyter till ditt arbete och din vistelse utomlands.

Blanketter för ansökan om pension får du från Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalterna och FPA:s byråer. Du kan också fylla i och skriva ut din ansökan på sidorna www.etk.fi, www.arbetspension.fi och www.fpa.fi eller på din arbetspensionsanstalts webbplats. När du har fyllt i blanketterna kan du lämna in dem på vilket som helst av de ovan nämnda ställena. Du kan också ansöka om ålderspension på nätet på Arbetspension.fi, men då måste du ändå fylla i bilaga U på en pappersblankett.

Var omsorgsfull när du fyller i bilaga U. Uppgifterna i den utgör grunden för handläggningen av ansökan och utredningen av pensionsrätten i utlandet. Du måste själv uppge allt arbete och alla dina bosättningsperioder utomlands, eftersom det inte är säkert att uppgifterna finns att få någon annanstans ifrån. Om du har kopior av handlingar om arbetet och vistelsen utomlands, såsom arbetsintyg, arbetsböcker och lönekvitton, bifoga dessa.

Läs mer

Hur ansöker jag om pension från ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada/Quebec, Kina, Sydkorea eller USA)?

Fråga: Utöver Finland har jag också arbetat i Kanada och USA. Hur ansöker jag om pension från dessa länder?

Svar: Om du på den ansökningsblankett med vilken du ansöker om finländsk pension uppger att du också ansöker om pension från ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, sänder Pensionsskyddscentralen dig en pensionsansökan och sökanvisningar som gäller för landet i fråga. Överenskommelserna om social trygghet som Finland har ingått med olika länder är sinsemellan inte likadana och det finns därför skillnader i ansökningsprocessen länderna emellan.

För att försnabba hanläggningen av ansökan kan du också själv skriva ut blanketterna på etk.fi eller Arbetspension.fi genom att under punkten Blanketter välja rubriken Pension från ett avtalsland. När du har fyllt i ansökningsblanketterna, returnera dem till Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen fastställer uppgifterna för pensionsanstalten i avtalslandet och förmedlar ansökan vidare till den utländska pensionsanstalten för handläggning. Undantaget till detta är om du ansöker om pension från USA. Då skickar USA:s ambassad i Oslo dig de egentliga ansökningsblanketterna.

Läs mer

Hur ansöker jag om pension från ett land utan överenskommelse om social trygghet?

Fråga: Jag har arbetat några år i Ryssland Hur tar jag reda på om jag har rätt till pension där och ansöker om landets pension?

Svar: Eftersom det inte finns någon överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Ryssland, skickar Pensionsskyddscentralen inte din ansökan till Ryssland, utan du ska själv ta reda på din rätt till pension och själv ansöka om en eventuell pension. På Arbetspension.fi kan du kontrollera länderna från vilka pension betalas till Finland med stöd av EU-förordningen eller en överenskommelse om social trygghet. För andra länders del ska pensionen ansökas om själv. Det är också möjligt att så kallade icke-avtalsländer inte alls betalar ut pensioner till Finland.

Kontaktuppgifterna till andra länder än EU-, EES- och avtalsländerna finns på webbplatsen för den internationella organisationen för social trygghet, ISSA.

Läs mer

Hur ansöker jag om utländsk tilläggs- och avtalspension?

Fråga: På 1970–1980-talet arbetade jag flera år i Sverige. Nu har jag fått ett brev från AMF Pension där de uppmanar mig att ansöka om pension. Vad borde jag göra?

Svar: I många länder kompletteras det lagstadgade pensionsskyddet av olika tilläggs- och avtalspensioner. AMF Pension är ett av Sveriges största avtalspensionsbolag. Ansökningar som gäller sådana pensioner förmedlas inte av Pensionsskyddscentralen till utlandet, eftersom de inte omfattas av EU-förordningen. Du måste själv kontakta den behöriga pensionsanstalten för att ta reda på om du har rätt till någon tilläggs- eller tjänstepension och för att få anvisningar för ansökningsprocessen.

I vissa länder (t.ex. Frankrike, Schweiz) finns också sådana obligatoriska, lagstadgade tilläggspensioner, som omfattas av EU:s förordning om social trygghet. Då ansöker man om den lagstadgade tilläggspensionen i samband med att man ansöker om grundpensionen från landet via Pensionsskyddscentralen, och den behöver inte ansökas om separat. Närmare information om olika länders tilläggs- och avtalspensioner finns under rubriken Pensionssystem och välj punkten Andra länder.

Läs mer

Hur kan jag få en uppskattning av min utländska pension?

Fråga: I min ungdom arbetade jag i Tyskland och Schweiz. Jag har inte tänkt gå i pension ännu, men jag är intresserad av att veta hur mycket pension jag kommer att få från landet i fråga. Hur kan jag ta reda på det?

Svar: Om du vill ha en förhandsprognos av beloppet på din utländska pension, ska du själv begära den direkt från pensionsmyndigheten i respektive land, eftersom dessa uppgifter inte finns någon annanstans. Det lättaste och ofta det enda sättet är att skicka en fritt formulerad skriftlig begäran.

Uppgifterna som behövs i brevet varierar mellan olika länder, men det är bra att åtminstone nämna person- och kontaktuppgifter, personnummer eller försäkringsnummer i landet i fråga om du har dem, samt så noggranna uppgifter som möjligt om din bosättning och ditt arbete i landet i fråga. När du ber en uppskattning från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, kan begäran också göras på svenska eller finska. Vissa länder har en färdig blankett för begäran om pensionsuppskattning som man kan skriva ut på webbplatsen för landets pensionsmyndighet.

De flesta av pensionsanstalterna i utlandet skickar hem prognosen per post, medan andra länder skickar dig en inloggningskod eller ett lösenord, med vilka du får fram dina pensionsuppgifter i pensionsanstaltens webbtjänst. Vissa länder kan inte ge en prognos, men kan skicka ett s.k. förvärvsarbetsutdrag, från vilket du kan kontrollera hurudana försäkringstider som har försäkrats för dig i det landet. Kontaktuppgifter och landsspecifika tilläggsuppgifter för begäran om en pensionsprognos finns på Arbetspension.fi i delen Mer om pensioner i andra länder.

Läs mer

Från och med när lönar det sig för mig att ansöka om utländsk ålderspension?

Fråga: Jag fyller 63 år i år och jag ska gå i ålderspension i Finland. Jag har också arbetat i Tyskland och skulle på samma gång vilja ansöka om pensionen som tjänats in där. Kan jag ansöka om pension från Tyskland redan som 63-åring?

Svar: Ja, under vissa förutsättningar kan ålderspension från Tyskland beviljas som förtida redan vid 63 års ålder, men den allmänna pensionsåldern i Tyskland är högre. Pensionsskyddscentralen kan inte för enstaka sökanden säga om kraven för förtida pension uppfylls, utan du ska själv ta reda på det antigen genom att på förhand ta kontakt med pensionsanstalten i Tyskland eller genom att ansöka om pension.

När man ansöker om utländsk ålderspension lönar det sig alltid att kontrollera vilken ålder som är den allmänna pensionsåldern för landet i fråga. I många länder, som t.ex. i Tyskland, har den allmänna pensionsåldern de senaste åren höjts och den ålder som berättigar till pension kan bero på födelseåret eller det år, när man ansöker om att pensionen ska börja.  Pensionen kan i vissa fall även beviljas innan den allmänna pensionsåldern uppnås, men då görs ofta en förtidsminskning på pensionen. I vissa länder är det inte alls möjligt att ta ut pensionen i förtid.

Läs mer

Jag får en arbetslöshetsförmån, kan jag ansöka om utländsk pension?

Fråga: Jag blev arbetslös för cirka ett år sedan och utbetalningen av arbetslöshetsförmånen fortsätter. Jag har arbetat också i Estland och där har jag redan rätt till ålderspension. Kan jag ansöka om pension från Estland även om jag får arbetslöshetsförmån från Finland?

Svar: Du kan ansöka om pension från Estland även om du får arbetslöshetsförmån eller andra sociala förmåner, men du bör observera att den pension en utländsk pensionsanstalt betalar kan minska på beloppet på arbetslöshetsförmåner eller andra sociala förmåner eller hindra att de betalas helt och hållet. Kontrollera hos den som betalar ut socialförmånen hur en eventuell utländsk pension inverkar på förmånen innan du ansöker om pensionen.

Den lagstadgade utländska pensionen har också inverkan på pensionsförmåner från Finland. En arbetspension från utlandet hindrar att deltidspension från Finland beviljas och betalas. En utländsk pension som baserar sig på arbete eller bosättning hindrar också att en förmån från FPA betalas.

Om du bedriver verksamhet som företagare upphör din försäkringsskyldighet när den lagstadgade ålderspensionen (också utländsk arbetspension) börjar, efter vilket du kan teckna en frivillig pensionsförsäkring för företagare.

Läs mer

Hur får jag veta om utländska pensionsbeslut?

Fråga: För några månader sen ansökte jag om pension från Norge och nu undrar jag hur jag får veta om Norge beviljar pension eller inte.

Svar: Den utländska pensionsanstalten skickar ett skriftligt pensionsbeslut direkt till den sökande. Beslutet fattas i regel på landets eget språk och i det framgår om pensionsansökan har avslagits (och av vilka orsaker) eller beviljats (och begynnelsetidpunkten och beloppet på pensionen).

Närmare information om pensionsbeslutet får du från pensionsanstalten som meddelat pensionsbeslutet.

Läs mer

Vem betalar min utländska pension?

Fråga: Jag ansökte just om finländsk arbetspension och på samma gång om spansk pension. Är det så att den spanska pensionen betalas i samband med den finska arbetspensionen?

Svar: Pensionerna betalas separat. Den utländska pensionen betalas alltid av den pensionsanstalt i utlandet som beviljat pensionen. Därför är det viktigt att du på pensionsansökan meddelar ditt kontonummer enligt internationellt IBAN-format och svarar på den utländska pensionsanstaltens eventuella frågor om bankförbindelse.

Den utländska pensionen betalas i valutan enligt landet i fråga. Avgifter för internationella kontoöverföringar varierar enligt bank och land och din bank kan ge närmare uppgifter om eventuella handläggningsavgifter.

Läs mer

Hur länge tar det att få ett pensionsbeslut från utlandet?

Fråga: Jag tänker ansöka om pension från Sverige och Norge och jag undrar hur länge det tar att handlägga en ansökan i dessa länder.

Svar: Handläggningen av pensionsansökningar utomlands tar vanligtvis längre tid än i Finland. Handläggningstiden längd beror bl.a. på vilken pension som söks och från vilket land och vilka uppgifter pensionsanstalten i landet behöver för handläggning av din ansökan. Till exempel år 2016 var den genomsnittliga handläggningstiden för ålderspensionsansökningar ca 4 månader i Sverige och 6 månader i Norge.

Frågor om hur din ansökan framskrider kan du ställa direkt till den utländska pensionsanstalten. Kontaktuppgifter till den utländska pensionsanstalten som handlägger ditt ärende får du per brev från Pensionsskyddscentralen senast i det skede när din pensionsansökan har sänts utomlands.

Du kan lämna in ansökan om utländsk ålderspension ca 6-9 månader innan önskat begynnelsedatum för pensionen. Ansökan ska lämnas in senast den månad då du vill att din pension börjar.

Läs mer

Hur kan jag följa handläggningen av mitt utländska pensionsärende?

Fråga: Jag lämnade in min pensionsansökan till Sverige för en månad sen. Hur vet jag om den svenska pensionsanstalten har tagit emot min ansökan?

Svar: När Pensionsskyddscentralen har skickat en pensionsansökan till ett EU- eller EES-land eller Schweiz skickar Pensionsskyddscentralen dig ett informationsbrev om det. I brevet får du kontaktuppgifter till den utländska pensionsanstalten som du vid behov kan kontakta direkt per telefon, e-post eller per brev för att fråga närmare om behandlingen av din pensionsansökan.

Vissa utländska pensionsanstalter har också en egen webbtjänst via vilken man kan följa behandlingen av sitt eget pensionsansökningsärende, till exempel Mypension i Belgien. Många länder har en webbtjänst i vilken man kan kontrollera sina egna pensionsuppgifter, men uppgifter om hur ärendet framskrider tillhandahålls inte eventuellt i den. Webbtjänsterna är i huvudsak planerade för dem som bor i landet i fråga, men också de som bor utomlands kan ofta beställa lösenord eller kod till tjänsten, och det är då möjligt att kontrollera sina egna uppgifter. Du får de uppgifter som behövs för inloggning genom att ta kontakt med den utländska pensionsanstalten.

Läs mer

Var handläggs min pensionsansökan i Finland?

Fråga: För mig är det lite oklart vem som handlägger min pensionsansökan i Finland?

Svar: Din pensionsansökan handläggs på flera olika ställen beroende på vilka pensioner du ansöker om. Din arbetspensionsanstalt behandlar din ansökan vad gäller finsk arbetspension och folkpension från FPA. Om du med samma ansökan ansökt om pension från utlandet, förmedlar Pensionsskyddscentralen ansökan för dessa delar till EU-, EES-, eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet.

På framsidan av Arbeptspension.fi finns en ruta med ’Din arbetspensionsanstalt’. Via den kan du reda ut din egen arbetspensionsanstalt om du inte känner till den.

Pensionsskyddscentralen förmedlar också de uppgifter och beslutshandlingar den fått från utlandet vidare till din arbetspensionsanstalt och FPA.

Läs mer

Kan jag annullera min ansökan om pension från utlandet?

Fråga: Jag har ansökt om pension från Sverige, men jag vill annullera ansökan. Hur sker det?

Svar: Om din ansökan är under handläggning i Finland, och du ännu inte fått Pensionsskyddscentralens informationsbrev om att din ansökan sänts utomlands, kan du annullera din ansökan genom att ringa till Pensionsskyddscentralen.

Om din ansökan redan handläggs i utlandet kan du annullera den genom att via Pensionsskyddscentralen skicka den handläggande pensionsanstalten en fritt formulerad skriftlig anmälan om annullering av pensionsansökan. Du kan skriva din anmälan om annullering på svenska, finska eller något annat av EU:s officiella språk.

Om den utländska pensionsanstalten redan har hunnit fatta ett beslut, är det vanligtvis svårare att annullera pensionen. Närmare information får du i första hand från den utländska pensionsanstalten som fattat beslutet.

Hur svarar jag på frågor som den utländska pensionsanstalten skickar?

Fråga: Jag har ansökt om pension från Tyskland, och nu fick jag många följdfrågor på min ansökan från den tyska pensionsmyndigheten. Jag förstår inte riktigt allt som frågas, kan Pensionsskyddscentralen svara på frågorna för min del?

Svar: Nej, Pensionsskyddscentralen kan inte svara på frågorna för din del eller göra skriftliga översättningar av dokument du fått, men hjälper dig att svara på frågorna enligt möjlighet. Utgångspunkten är att du själv ska svara på alla förfrågningar du får, och vid behov skaffa översättningshjälp på din egen bekostnad.

Den utländska pensionsmyndigheten kan be om närmare uppgifter vid utredningen om din rätt till pension. Det är mycket viktigt att svara på frågorna och att lämna frågorna obesvarade kan leda till att behandlingen av ansökan fördröjs eller så kan den till och med avslås. Frågorna är vanligtvis på landets officiella språk, men du har rätt att svara på dem på svenska eller något annat av EU:s officiella språk.

Det lönar sig alltid skicka svaren direkt till den utländska pensionsmyndigheten och noggrant följa den tidsfrist som nämns i förfrågan. Vid behov kan du också skicka svaren till Pensionsskyddscentralen, din arbetspensionsanstalt eller Folkpensionsanstalten för vidarebefordran utomlands

Varför får jag frågor från en utländsk pensionsanstalt fastän jag inte ansökt om utländsk pension?

Fråga: Jag har ansökt om invalidpension från Finland. Jag har arbetat i Estland, men har inte ansökt om pension därifrån. Varför skickar den estniska pensionsanstalten mig förfrågningar?

Svar: När du utöver Finland har arbetat eller verkat som företagare i EU- eller EES-länder eller Schweiz, behöver den finländska arbetspensionsanstalten intyg om din bosättning och ditt arbete (försäkringstid) i ett annat EU-land. Den utländska pensionsanstalten kan behöva tilläggsutredningar om ditt arbete för att kunna fastställa din försäkringstid i landet i fråga. Dessutom behöver FPA uppgifter och ett intyg om din bosättning utomlands för att kunna handlägga din ansökan om folkpension.

Det är viktigt att du svarar på de frågor som den utländska pensionsanstalten skickar, eftersom handläggningen av den finländska pensionsansökan annars kan fördröjas eller rentav avslås.

Läs mer

Jag är inte nöjd med beslutet jag fått från ett annat land, vad kan jag göra?

Fråga: Jag har ansökt om pension från Frankrike, men är inte nöjd med beslutet jag fått. Jag tycker det verkar som om Frankrike inte har tagit i beaktande alla tidsperioder som jag arbetat där. Vad kan jag göra?

Svar: Om du är missnöjd med en utländsk pensionsmyndighets beslut, kan du överklaga beslutet enligt anvisningarna om sökande av ändring som medföljer beslutet. Lämna in din besvärsskrift inom den angivna tidsfristen i första hand direkt till den pensionsanstalt som utfärdat beslutet eller till den adress som nämns i anvisningen för ändringssökande. Vid behov kan du också skicka ändringsansökan direkt till Pensionsskyddscentralen, din pensionsanstalt eller FPA, därifrån den sänds vidare till utlandet.

I din besvärsskrift ska du uppge i alla fall följande: vilket beslut du överklagar, vad du kräver ändring på och motivering. Bifoga din besvärsskrift med sådana dokument som stöder dina motiveringar, såsom arbetsintyg, lönekvitton eller nya medicinska utredningar som den utländska pensionsanstalten eventuellt inte haft tillgång till när den behandlat din pensionsansökan. Kom ihåg att också nämna dina kontaktuppgifter samt underteckna och datera brevet. I din ändringsansökan kan du använda svenska eller något annat av EU:s officiella språk eller ett språk som är officiellt i landet med överenskommelsen om social trygghet.

När du har fått pensionsbesluten från alla EU/EES-länder därifrån du har ansökt om pension, kan du studera deras sammanlagda inverkan på dina pensionsrättigheter. Om du anser att dina pensionsrättigheter i ett eller flera EU/EES-länder har påverkats negativt av sambandet mellan beslut som fattats av olika länder, kan du kontakta den pensionsanstalt som gett pensionsbeslutet för att få närmare upplysningar och be att besluten omprövas. För omprövning av besluten ska du be att få en sammanfattning av EU-pensionsbesluten (blankett P1) från Pensionsskyddscentralen.

Läs mer

Varför har utbetalningen av min utländska pension avbrutits?

Fråga: Jag får pension från Estland, men i april upphörde plötsligt utbetalningarna. Vad kan det bero på?

Svar: Pensionsanstalterna i flera länder skickar årligen sina pensionstagare en personuppgiftsblankett att fylla i, med vilken man granskar personuppgifternas riktighet. Blanketten kallas ibland för levnadsintyg. Blanketten ska fyllas i och returneras enligt de bifogade anvisningarna till utlandet, eftersom om den inte returneras leder det ofta till att utbetalningen av pensionen avbryts. Ofta krävs det att en myndighet eller liknande bekräftar med underteckning och stämpel på blanketten att personen fortfarande lever.

Vissa länders pensionsanstalter ger ingen påminnelse om att intyget ska returneras, utan väntar att pensionstagaren självmant lämnar in det.

Om utbetalningen av pensionen avbryts kan orsaken också vara den att pensionen har varit tidsbunden. Om du har fått invalidpension kan utbetalningen av pensionen avbrytas när du uppnår åldern för ålderspension i landet i fråga och du ännu inte har ansökt eller fått ett beslut om ålderspension.

Utbetalningen av den estniska pensionen har i detta fall uppenbarligen upphört därför att pensionen där avbryts 1.4 om levnadsintyget inte har lämnats in före 1.3.

Läs mer

Jag har flyttat, hur förmedlas min nya adress till utlandet?

Fråga: Jag får pension från Danmark. Jag ska flytta nästa månad och undrar om uppgiften om det automatiskt förmedlas till Danmark via de finländska myndigheterna?

Svar: Den uppgiften förmedlas inte automatiskt. Som pensionstagare ska du själv så fort som möjligt meddela om det sker förändringar i dina omständigheter till pensionsutbetalaren utomlands, eftersom uppgifterna i regel inte förmedlas automatiskt från Finland till utlandet. Betydliga förändringar är till exempel ändring av adress, civilstånd och kontonummer samt uppgift om att en ny anställning eller företagarverksamhet har börjat.

Pensionstagaren har avlidit, hur förmedlas uppgiften om det till utlandet?

Fråga: Min man dog för en kort tid sedan och han fick pension också från Sverige. Hur ska jag gå till väga så att pensionen från Sverige inte fortsätter att betalas?

Svar: Meddela pensionsutbetalaren i utlandet så fort som möjligt så att pension inte hinner betalas för mycket. Om de anhöriga inte säkert vet från vilken pensionsanstalt eller vilket land pensionstagaren fick pension ifrån, kan de kontakta Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen får som myndighet veta om pensionstagarens död med en liten fördörjning efter att uppgiften har uppdaterats i Befolkningsregistret. Efter att ha fått den bekräftade uppgiften om pensionstagarens död, förmedlar Pensionsskyddscentralen uppgiften till de pensionsanstalter utomlands varifrån pensionstagaren enligt Pensionsskyddscentralens registeruppgifter får löpande pension.

Hur beskattas utländsk pension?

Fråga: Jag fick ett pensionsbeslut från Storbritannien. Hur beskattas min pension där och jag behöver väl inte betala skatt till två länder?

Svar: Landet som beviljar pensionen innehåller skatt enligt sin egen lagstiftning. Närmare information om beskattningen av din pension utomlands finns i ditt pensionsbeslut från utlandet eller får du från pensionsanstalten som betalar ut pensionen. Du kan också vända dig till skattemyndigheten i landet i fråga. Det hur den utländska pensionsinkomsten beskattas i Finland beror på beskattningsavtalet mellan Finland och det andra landet. Du kan fråga om hur pension från utlandet inverkar på beskattningen i Finland genom att ringa skattebyråns servicenummer för personkunders inkomstbeskattning.

Läs mer

Varifrån kan jag få veta det aktuella beloppet på min utländska pension?

Fråga: Jag måste meddela beloppet på min norska pension till stället X. Är det möjligt att få uppgift om det aktuella pensionsbeloppet från Pensionsskyddscentralen?

Svar: Nej, det är inte möjligt. Pensionsskyddscentralen upprätthåller inget register över de belopp som utländska pensionsanstalter betalar, utan du ska själv ta kontakt med den pensionsanstalt som betalar ut din pension för att få veta beloppet.

Om Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalten eller FPA behöver uppgiften om beloppet på din pension, har de rätt att få uppgiften direkt från den utländska pensionsanstalten. Om någon annan myndighet ber om uppgifter om beloppet på din pension från utlandet för din räkning, ska du ge en fullmakt till den myndigheten.