Kostnadsfördelningen av pensionsdelar som tjänats in för oavlönade tider

Pensionsskyddscentralen utreder årligen i samband med kostnadsfördelningen av pensionsdelar som tjänats in för oavlönade tider finansieringen av de utbetalda intjänade pensionsdelarna.

Förmåner som betalas för oavlönade tider är pensionsgrundande. Med oavlönade tider avses perioder under vilka en arbetstagare har fått antingen

  • moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
  • sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller specialvårdspenning
  • alterneringsersättning
  • inkomstrelaterad dagpenning
  • vuxenutbildningsstöd
  • rehabiliteringspenning eller
  • trafikskade- eller olycksfallsersättningar.

I samband med kostnadsfördelningen av pensionsdelar som tjänats in för oavlönade tider räknar man för varje pensionsanstalt ut dess kostnadsandel av ovan nämnda pensioner som betalats under ett års tid. Kostnaderna för pensionsdelarna fördelas så att pensionsanstalterna bekostar dem gemensamt i proportion till de lönesummor som är försäkrade hos dem.

Alla pensionsanstalter är med i kostnadsfördelningen, dvs. också de som inte omfattas av principen om sista pensionsanstalt. Kostnadsfördelningen kallas kort och gott kostnadsfördelningen av oavlönade tider.

Uppskattning av de pensionsdelar som tillvuxit under oavlönade tider i procent av arbetsinkomstsumman till år 2080

palkattomat_ruotsi

(Källa: Pensionsskyddscentralens långtidsprognos)

Pensionsanstaltens avgift eller fordran vid kostnadsfördelningen av oavlönade tider

Pensionsanstalten betalar eller får från kostnadsfördelningen av oavlönade tider skillnaden mellan de intjänade pensionsdelar för oavlönade tider som pensionsanstalterna har betalat och det belopp som pensionsanstalten ska bekosta. Det belopp som pensionsanstalten ska bekosta bestäms på basis av den lönesumma som är försäkrad där och som en andel av de pensionsdelar som alla pensionsanstalter betalat ut.

Intjänade pensionsdelar för oavlönade tider i miljoner euro åren 2006−2016

 År milj.€
 2006  1,5
 2007  6,8
 2008  15,7
 2009  28,2
 2010  37,8
 2011  45,3
 2012  56,1
 2013  71,1
 2014  87,6
 2015  105,2
 2016  124,7

Kostnadsfördelningen av oavlönade tider i praktiken

Pensionsskyddscentralen får årligen av pensionsanstalterna uppgifter om intjänade pensionsdelar för oavlönade tider som varje pensionsanstalt betalat ut och den lönesumma som är försäkrad där.

Pensionsanstalterna lämnar i slutet av mars in uppgifter om pensioner som betalats under föregående år och på sommaren uppgifter om den försäkrade lönesumman. På basis av uppgifterna räknar Pensionsskyddscentralen ut varje pensionsanstalts slutliga fordran eller betalning från kostnads-fördelningen av oavlönade tider.

Eftersom beloppen i samband med kostnadsfördelningen är stora, utreds de redan på förhand under det år då pensionerna betalas ut med hjälp av Pensionsskyddscentralens beräkningar av förskottsbeloppen. Om pensionsanstaltens uppskattade årliga fordran eller betalning från kostnadsfördelningen av oavlönade tider är minst 20 000 euro, räknar Pensionsskyddscentralen ut förskottsbeloppet för pensionsanstalten.

Den slutliga fordran eller betalningen och justeringsposten som skillnaden mellan förskottsbeloppen är det belopp som pensionsanstalten ska betala eller få från kostnadsfördelningen via Pensionsskyddscentralen.

Läs mer:

På andra webplatser:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: HANNA MÄKINEN