Beräkningsgrunder

I beräkningsgrunderna fastställs bland annat hur pensionsanstalterna ska beräkna försäkringsavgiften, ansvarsskulden och pensionsansvaret. Arbetspensionsbolagen, pensionsstiftelserna och pensionskassorna samt särskilda pensionsanstalter har egna beräkningsgrunder. Grunderna för grundskyddet och tilläggsskyddet fastställs separat.

Arbetspensionsbolagens beräkningsgrunder bereds i en beräkningsgrundssektion, som består av representanter för försäkringsbolagen, Pensionsskyddscentralen och social- och hälsovårdsministeriet. Beräkningsgrunderna för pensionskassorna och -stiftelserna bereds i en kassa- och stiftelsegrupp med social- och hälsovårdsministeriets representant som ordförande och representanter för Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalternas servicebolag som medlemmar.

Läs mer:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: SERGEI LAHTI, JAAKKO AHO