A1-intyget: vad är det och hur används det?

A1-intyg

  • visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning intygsinnehavaren omfattas av
  • visar till vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas
  • gäller endast EU/EES-länder och Schweiz
  • är ett standardformulär som varje land beviljar på ett språk som är officiellt i landet

När Pensionsskyddscentralen (PSC) beviljar ett A1-intyg omfattas personen av den finländska sociala tryggheten och socialförsäkringsavgifterna betalas endast till Finland under den tid intyget är giltigt.

Utifrån det A1-intyg som PSC beviljat meddelar FPA intygsinnehavaren till vilken del hen omfattas av FPA:s förmåner, och skickar hen det europeiska sjukvårdskortet.

A1-intyget ska visas för arbetsgivaren (gärna redan innan arbetet inleds) och till myndigheter i utlandet om de frågar efter det.

Hur läser jag A1-intyget?

A1-intyget är ett standardformulär som varje land beviljar på ett språk som är officiellt i landet. I Finland beviljas intyget på finska eller svenska. Eftersom intygen har ett standardutseende, förstås de i olika länder oberoende av språk.

1. Intygsinnehavarens personuppgifter

Vid intygets punkt 1 finns innehavarens personuppgifter, till exempel personbeteckning, namn, adress i bosättningslandet samt adress i vistelselandet.

2. Den medlemsstat vars lagstiftning tillämpas

Vid intygets punkt 2 uppges det land vars sociala trygghet tillämpas, det vill säga det land som beviljat intyget, samt intygets giltighetstid.

3. Statusbekräftelse gällande din situation

Vid intygets punkt 3 uppges intygsinnehavarens arbetssituation och roll.

1
2
3
4
1

Om punkt 3.1. utsänd anställd har kryssats för

• Gäller intyget endast arbetet som antecknats på intyget

• Om personen inleder annat arbete än det som antecknats på intyget ska intygets giltighet utredas hos Pensionsskyddscentralen (eller hos den myndighet som beviljat intyget)

• Den utsändande arbetsgivaren är skyldig att betala socialförsäkringsavgifterna till det land som beviljat A1-intyget

• Lagstadgade socialförsäkringsavgifter får samtidigt inte betalas till utsändningslandet

2

Om punkt 3.2 Anställd som arbetar i två eller flera länder har kryssats för på intyget

• arbetar arbetstagaren i flera länder och kan ha flera arbetsgivare

• alla arbetsgivare ska betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till det land som beviljat A1-intyget

• lagstadgade socialförsäkringsavgifter får samtidigt inte betalas till de andra arbetsländerna

3

Om punkt 3.3 eller 3.4 har kryssats för är det fråga om en företagare som försäkrats i landet som beviljat intyget. Lagstadgade socialförsäkringsavgifter får samtidigt inte betalas till andra länder.

4

Om punkt 3.12 har kryssats för på intyget är det fråga om en person som arbetar endast i den stat som beviljat intyget.


4. Uppgifter om arbetsgivare/egenföretagare

Vid punkt 4 på intyget finns uppgifter om intygsinnehavarens arbetsgivare eller företag. I situationer med ett arbetsland finns ofta uppgifter om utsändande arbetsgivare eller företaget vid punkt 4.

5. Uppgifter om arbetsgivare/egenföretagande där en verksamhet bedrivs

Vid punkt 5 på intyget finns uppgifter om intygsinnehavarens arbetsgivare, företaget och arbetsplatser i arbetslandet eller –länderna. I situationer med flera länder kan det vid punkt 4 och 5 finnas uppgifter om flera olika arbetsgivare i olika länder.

1


6. Institution som utfärdar blanketten 

Vid intygets punkt 6 finns uppgifter om institutionen och stämpel.

Intyg från länderna med överenskommelse om social trygghet och intyg dit

Om personen har ett intyg om tillämplig lagstiftning som utfärdats av en myndighet i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (Australien, Chile, Indien, Israel, Kina, Kanada, Sydkorea, Quebec och USA) befrias arbetstagaren och arbetsgivaren från de flesta socialförsäkringsavgifter i Finland. Det beror på den bilaterala överenskommelsen mellan länderna vilka avgifter befrielsen gäller.

Den som arbetar i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet och som fått ett intyg från Finland, befrias från de flesta avgifterna i arbetslandet. Det beror på den bilaterala överenskommelsen vilka avgifter arbetsgivaren och arbetstagaren befrias från.

Ta vid behov kontakt med Pensionsskyddscentralen, så att du kan reda ut giltigheten av A1-intyget eller intyget med ett avtalsland.