Statistik om utsända arbetstagare

Antalet ansökningar som Pensionsskyddscentralen får om intyg för utsända arbetstagare har ökat kraftigt under de senaste åren. En allt större del av intygen beviljas åt personer som arbetar i flera länder.

Av de ansökningar som gällde ansökan om intyg för utsänd arbetstagare och som anlände till Pensionsskyddscentralen år 2018 gällde ca 40 procent arbete i två eller flera länder. Arbete i flera länder har ökat under de senaste åren också på europeisk nivå.

A1-intyg som Pensionsskyddscentralen beviljat 2009-2018

Intyg för utsända arbetstagare beviljas till både EU/EES-länder (A1-intyg) och till länder med en överenskommelse om social trygghet. År 2018 beviljade Pensionsskyddscentralen över 12 000 A1-intyg för utsända arbetstagare. Antalet A1-intyg som Pensionsskyddscentralen beviljat har över fördubblats under de senaste tio åren.

A1-intyg som Pensionsskyddscentralen utfärdat 2009–2018

Arbetsländerna för utsända arbetstagare från Finland varierar

Från Finland skickas arbetstagare till ett stort antal länder. De vanligaste länderna år 2018 var Sverige, Spanien, USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Ca en femtedel av intygen utfärdades för de sex största mottagarländerna.

A1-intyg från utlandet för kännedom åren 2009-2018

Antalet intyg som Pensionsskyddscentralen fått för känndedom från andra länder har växt kraftigt under de senaste åren. På tio år har antalet A1-intyg som fåtts för kännedom fördubblats. Observeras bör att man inte får uppgifter om utfärdade intyg från alla länder.

Antal utländska intyg som kommit för kännedom 2009-2018
Arbetstagarna som sänds ut till Finland kommer ofta från samma länder

Flest utländska intyg har under de senaste åren kommit från Estland, Polen, Tyskland och Litauen. Av alla A1-intyg som fåtts för kännedom från utlandet skickades 82 procent från dessa fyra största sändande länder.

Top 4 utsändarländer 2018

EU statistikför arbetskraftens rörlighet

Europeiska kommissionen publicerar regelbundet statistikrapporter om arbetskraftens rörlighet samt om de utfärdade A1-intygen för utsända arbetstagare.

Enligt kommissionens statistikrapport är det vanligast att arbetstagare som sänds ut till andra länder arbetar inom byggnadsbranschen (47 % år 2017). Branscherna betonas i olika medlemsländer på olika sätt. Utsända arbetstagare från Finland arbetar vanligast inom servicebranschen.

Andelen som arbetar i flera länder inom hela det europeiska området har växt kraftigt under de senaste åren och var 36 procent av alla utsända arbetstagare år 2017. Samtidigt finns den största andelen personer som arbetar i flera länder inom transportbranschen.

Statistik från Europeiska kommissionen: 

Läs mer: