Statistik om utsända arbetstagare

Antalet ansökningar som Pensionsskyddscentralen får om intyg för utsända arbetstagare har växt kraftigt under de senaste åren. En allt större del av intygen beviljas åt personer som arbetar i flera länder.

Av de ansökningar som gällde ansökan om intyg för utsänd arbetstagare och som anlände till Pensionsskyddscentralen år 2017 gällde 38 procent arbete i två eller flera länder. Arbete i flera länder har ökat under de senaste åren också på europeisk nivå.

A1-intyg som Pensionsskyddscentralen beviljat 2008-2017

Intyg för utsända arbetstagare beviljas till både EU/EES-länder (A1-intyg) och till länder med en överenskommelse om social trygghet. År 2017 beviljade Pensionsskyddscentralen över 10000 A1-intyg för utsända arbetstagare. Antalet A1-intyg som Pensionsskyddscentralen beviljat har nära dubblerats på tio år.

a1-intyg-som-Pensionsskyddscentralen-utfardat-2008-2017

Arbetsländerna för utsända arbetstagare från Finland varierar

Från Finland skickas arbetstagare till ett stort antal länder. De vanligaste länderna är Sverige, Spanien, USA, Tyskland, Kina och Norge. Ändå gavs endast 18 procent av alla de intyg som utfärdats till utsända arbetstagare till de sex mest vanliga länderna.

top-6-lander-dit-arbetstagare-har-sants-ut-ar-17

A1-intyg från utlandet för kännedom åren 2008-2017

Antalet intyg som Pensionsskyddscentralen fått för känndedom från andra länder har växt kraftigt under de senaste åren. På tio år har antalet A1-intyg som fåtts för kännedom över fyrdubblats. Observeras bör att man inte får uppgifter om utfärdade intyg från alla länder.

antal-utlandska-intyg-som-kommit-for-kannedom-2008-2017
Arbetstagarna som sänds ut till Finland kommer ofta från samma länder

Flest utländska intyg har under de senaste åren kommit från Estland, Polen, Tyskland och Litauen. Av alla A1-intyg som fåtts för kännedom från utlandet skickades 77 procent från dessa fyra största sändande länder.

top-4-utsandarlander-

EU statistikför arbetskraftens rörlighet

Europeiska kommissionen publicerar regelbundet statistikrapporter om arbetskraftens rörlighet samt om de utfärdade A1-intygen för utsända arbetstagare.

Enligt kommissionens statistikrapport är det vanligast att arbetstagare som sänds ut till andra länder arbetar inom byggnadsbranschen (45 % år 2016) eller inom servicebranschen (29 % år 2016). Branscherna betonas i olika medlemsländer på olika sätt. Utsända arbetstagare från Finland arbetar vanligast inom servicebranschen.

Andelen som arbetar i flera länder inom hela det europeiska området har växt kraftigt under de senaste åren och var 27 procent av alla utsända arbetstagare år 2016. Samtidigt finns den största andelen personer som arbetar i flera länder i transport- och lagerbranschen.

Statistik från Europeiska kommissionen: 

Läs mer: