Arbetspensionsrehabilitering

Rehabilitering efter avgörande om sjukpension

I fjol fick 3 525 sådana personer arbetspensionsrehabilitering, som hade fått rätt till rehabilitering i samband med ett avgörande om sjukpension, utan att de själva hade ansökt om rehabilitering. Lagändringen om rehabilitering år 2015 ger den som har fått ett sjukpensionsbeslut möjlighet att välja antingen pension eller rehabilitering, som villkoren för rehabilitering uppfylls.

Arbetspensionsrehabiliteringen hade sammanlagt 15 712 klienter och 12 187 av dem hade själva ansökt om rehabilitering.

En typisk rehabiliteringsklient som fått rätt till rehabilitering i samband med avgörande om sjukpension är i genomsnitt 48 år gammal, ett par år äldre än de som själva ansökt om rehabilitering, och mer än hälften av dem fick pension när rehabiliteringen inleddes. Den bakomliggande sjukdomen var oftare psykisk ohälsa än bland dem som själva ansökt om rehabilitering. Sjukdomar i rörelseorganen var dock den allmännaste diagnosen också i den här gruppen. De klienter som fått sjukpensionsbeslut behövde mera olika tilläggsutredningar för att göra upp en rehabiliteringsplan än de andra klienterna, eftersom avsikten från början hade varit att få pension. Själva rehabiliteringen genomfördes som arbetsplatsrehabilitering, medan utbildning sällan valdes som rehabiliteringsform.

Rehabiliteringsåtgärder % år 2016 efter antalet rehabiliteringsklienter

När rehabiliteringen avslutades återgick 41 procent av de klienter som fått sjukpensionsbeslut till arbetslivet, medan 30 procent avbröt rehabiliteringen. Av dem som själva ansökt om rehabilitering återgick 65 procent i arbete, medan 14 procent avbröt rehabiliteringen.

De rehabiliteringsprogram som avslutades år 2016 kostade 17 400 euro i genomsnitt. Rehabiliteringen för dem som fått rätt till rehabilitering i samband med ett sjukpensionsbeslut kostade 5 300 euro i genomsnitt.

Preliminära uppgifter om arbetspensionsrehabiliteringen

I fjol fick nästan 16 000 personer arbetspensionsrehabilitering. Antalet rehabiliteringsklienter ökade med 9 procent från året innan.

Från och med år 2015 har det funnits två typer av klienter inom arbetspensionsrehabiliteringen. En del har själva ansökt om rehabilitering, medan andra har fått rätt till rehabilitering utan att ansöka om det, i samband med ett sjukpensionsavgörande. Dessa två gruppers olika behov syns bl.a. i att görs mera utredningar som stöd för rehabiliteringsplanen och att kostnaderna för dem ökar.

År 2016 utfärdades 5 211 beslut i samband med sjukpensionsavgöranden och 21 procent av dem ledde till rehabilitering.

Rehabiliteringsåtgärdernas andel av kostnaderna för rehabiliteringstjänster åren 2012-2016

År 2016 betalades 21 mn euro i kostnader för rehabiliteringstjänster. Av kostnaderna för tjänster utgjordes 11 mn av kostnader för utredningar. De totala kostnaderna för rehabilitering var 140 mn €.

Läs mer

Arbetspensionsrehabilitering år 2016

Diaserie
Arbetspensionsrehabilitering år 2016

Diagram och tabeller

Fråga statistiktjänsten

Beskrivning

Arbetspensionsrehabilitering

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens webbsida: Arbetspensionsrehabilitering
Ämnesområde: Social trygghet, Arbetspensionsrehabilitering
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller information om yrkesinriktad rehabilitering enligt arbetspensionslagarna.

Datainnehåll

Statistiken innehåller uppgifter om ansökningar och beslut om rehabilitering, rätten att söka ändring, rehabiliteringsklienter, arbetspens-ionsrehabiliteringens metoder och kostnader samt slutförda rehabiliteringsprogram.

Klassificeringar

Uppgifterna har klassificerats efter rehabiliteringsklientens ålder, kön, rehabiliteringsbakgrund, diagnos och sektor.

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Uppgifterna för rehabiliteringsstatistiken erhålls direkt från arbetspensionsanstalterna och ur Pensionsskyddscentralens re-gister. Uppgifter som fås från arbetspensionsanstalterna är rehabiliteringsbakgrund, rehabiliteringstjänsteformer, kostnader för rehabiliteringstjänster och orsak till att rehabiliteringsprogrammet avslutats.

Uppdateringsintervall

Uppgifterna uppdateras en gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Noggrannare tidpunkt anges i Publiceringskalendern.

Tidsserie

De första rehabiliteringsuppgifterna är från år 1992.

Ämnesord

Arbetspensionsrehabilitering, rehabiliteringstjänst, rehabiliteringskostnad, rehabiliteringsansökan, rehabiliteringsbeslut

Kontaktuppgifter

Leena Saarnio
029 411 2210 / 050 380 4697
Leena.saarnio@etk.fi

Begrepp och definitioner

Arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsrehabiliteringen är individuell och yrkesinriktad rehabilitering för personer i arbetsför ålder. Syftet med rehabiliteringen är att arbetstagaren eller företagaren trots sjukdom, lyte eller skada ska kunna stanna kvar i arbetslivet. Målet är att förebygga arbetsoförmåga och skjuta upp pensioneringen. Arbetspensionsrehabilitering går före invalidpension. Yrkesinriktad rehabilitering är en lagstadgad arbetspensionsförmån. Den som söker rehabilitering har rätt att söka ändring i alla beslut som gäller arbetspensionsrehabilitering. För arbetspensionsrehabiliteringen ansvarar arbetspensionsförsäkrarna, dvs. arbetspensionsbolagen och arbetspensionsanstalterna.

Förutsättningarna för att få arbetspensionsrehabilitering

Arbetstagare och företagare som är yngre än 63 år har rätt till rehabilitering om de uppfyller följande villkor:

 • sökanden har en sjukdom, ett lyte eller en kroppsskada som konstaterats på behörigt sätt och som sannolikt medför risk för invalidpension under de närmaste åren
 • sökanden har haft inkomster som uppnår en bestämd gräns
 • sökanden är etablerad i arbetslivet, har förvärvsarbetat tillräckligt länge och tjänat in arbetspension
 • rehabiliteringen är ändamålsenlig
 • sökanden har inte rätt till rehabilitering enligt trafik- eller olycksfallsförsäkringen

Arbetspensionsrehabiliteringens metoder

 • rehabiliteringsrådgivning
 • arbetsprövning
 • arbetsträning
 • utbildning som leder till arbete eller yrke
 • stöd för att inleda eller fortsätta med näringsverksamhet
 • hjälpmedel och anläggningar

Rehabiliteringsförmåner

Under den tid som arbetspensionsrehabiliteringen pågår kan klienten få

 • rehabiliteringspenning
 • partiell rehabiliteringspenning
 • rehabiliteringstillägg enligt prövning
 • rehabiliteringsstöd
 • rehabiliteringstillägg till rehabiliteringsstödet
 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: LEENA SAARNIO