Uutta vertailutietoa työuraeläkkeistä

Uutta vertailutietoa työuraeläkkeistä

Euroopan sosiaalivakuuttajien yhteistyöjärjestö (ESIP) julkaisi englanninkielisen raportin raskaita töitä koskevista eläke- ja kuntoutuskäytännöistä.

Useassa Euroopan maassa on erityiskäytäntöjä liittyen raskaiksi luokiteltuihin töihin ja eläkkeisiin. ESIPin Hard Jobs -raportti selvittää, onko raskaalla työllä ja sitä koskevilla säännöillä yhtenäisiä käytäntöjä eri Euroopan maissa, etenkin koskien kuntous- ja eläkejärjestelyjä.

Julkaisussa tarkastellaan sekä lakisääteisiä että ammatillisia eläkejärjestelyjä Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallssa, Portugalissa, Puolassa, Saksassa, Suomessa ja Ranskassa. Raportin mukaan maiden käytännöt eroavat monella tapaa toisistaan. Ranskassa raskaasta työstä kertyy pisteitä, joita voi käyttää uudelleenkoulutukseen tai eläkeiän alentamiseen. Belgiassa raskasta työtä tekevät voivat vähentää työtunteja uran loppupäässä.

Kaikissa maissa on varhaiseläkejärjestelyjä raskaissa töissä toimiville. Järjestelyt ovat usein ammatti- tai alakohtaisia. Maissa on kiinnitetty myös entistä enemmän huomiota ehkäiseviin toimiin ja ammatilliseen kuntoutukseen. Raportissa todetaan, että myös jatkossa raskaisiin töihin on syytä kiinnittää huomiota. On tärkeää tunnistaa työn raskaus jo varhaisessa vaiheessa ja tehdä kohdistettuja toimia työstä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Viime vuonna samasta aihepiiristä julkaistiin Eläketurvakeskuksen katsaus Onko työuraeläkkeitä muualla? Katsauksessa tarkasteltiin EU-maiden lakisääteisiä eläkejärjestelmiä, joissa raskaan työn kriteeri ei ole ammattisidonnainen.

Lisätietoa: