Osa-aikaeläke ei ole pidentänyt työuria

Osa-aikaeläke on helpottanut monen työntekijän viimeisiä työvuosia, mutta työurien pituuteen sillä ei ole ollut keskimäärin vaikutusta, käy ilmi Eläketurvakeskuksen maaraportista.

Vuodesta 1987 alkaen ikääntyneillä työntekijöillä on ollut mahdollisuus siirtyä osa-aikaiseen työntekoon osa-aikaeläkkeen avulla. Mahdollisuus keventää työuran viimeisiä vuosia on auttanut monia jaksamaan työssä pidempään. Etenkin fyysisesti tai henkisesti raskaassa työssä toimiville työn ja eläkkeen yhteensovittaminen on ollut toimiva ratkaisu.

Kokonaisuudessaan osa-aikaeläke ei näytä pidentäneen työuria. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen maaraportista, jossa verrataan osa-aikaeläkeläisten ja kokopäivätyössä jatkaneiden työuria mittarina työssäoloajan pituus vuosina.

Tutkimuksessa verrataan 58-vuotiaana osa-aikaeläkkeelle jääneitä ja työssä jatkaneita vuosina 2005 ja 2014.

– Ryhmien työurat ovat suurin piirtein samanmittaisia eli osa-aikaeläkkeestä ei ole merkittäväksi työurien pidentäjäksi. Tulokset ovat samansuuntaisia kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä, kertoo erikoistutkija Mervi Takala Eläketurvakeskuksesta.

Maaraportissa käydään läpi myös osa-aikaeläkkeen historiaa. Lisäksi ääneen pääsevät työmarkkinaosapuolet ja työnantajien sekä osa-aikaeläkeläisten edustajat, jotka arvioivat eläkelajin toimivuutta.

Suomen tulokset linjassa EU-maiden kanssa

Eläketurvakeskuksen maaraportti on osa Eurofoundin laajaa tutkimusta, joka pyrkii selvittämään osittaisen eläkkeellesiirtymisen vaikutuksia.

Tutkimushankkeen johtaja Hans Duboisin mukaan Suomen maaraportin tulokset ovat yhtenevät Euroopan maista muodostuvan kokonaiskuvan kanssa.

– Tutkimuksemme mukaan kokonaistyötuntien määrä työuran aikana on vähentynyt monen osa-aikaeläkkeellä olevan kohdalla, mutta mikään tutkituista järjestelmistä ei ole selvästi pidentänyt työuria kaiken kaikkiaan. Joidenkin kohdalla työura on tosin pidentynyt osa-aikaeläkkeen ansiosta, joten eläkelajilla voi olla potentiaalia tulevaisuudessa.

Osa-aikaeläke lakkautetaan eläkeuudistuksen myötä vuoden 2017 alussa. Eläkelajin korvaa osittainen vanhuuseläke.

Eurofound on Euroopan unionin alainen elin- ja työolojen kehittämissäätiö.

Does part-time pensions extend working lives – A Finnish case study. Eläketurvakeskuksen raportteja 3 / 2016

Extending working lives through flexible retirement schemes. Eurofound

Niko Väänäsen bloggaus: Could Working Lives Be Extended By Working Less?