Komissio ehdottaa EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen tarkistamista

EU_lippuja

Euroopan komissio esitti 13.12.2016 ehdotuksen EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen tarkistamisesta. Ehdotus sisältyy komission vuoden 2016 työohjelmaan ja tukee pyrkimyksiä helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja varmistaa liikkuvien työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu.

Uusi ehdotus sisältää muutoksia seuraavien alojen sääntöihin:

  • Työnhakija voi viedä työttömyysetuutensa mukanaan toiseen maahan vähintään kuuden kuukauden ajaksi nykyisten kolmen kuukauden sijasta. Rajatyöntekijöiden osalta selvennetään säännöksiä siitä, mikä jäsenvaltio on vastuussa työttömyysetuuksien maksamisesta.
  • Täsmennetään säännöksiä siitä, mitä pitkäaikaishoidon etuudet ovat ja milloin liikkuvat kansalaiset voivat vaatia tällaisia etuuksia.
  • Täsmennetään säännöksiä liikkuvien, mutta työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kansalaisten oikeudesta sosiaalietuuksiin (jäsenvaltio voi päättää olla myöntämättä etuuksia).
  • Vahvistetaan lähetettyjä työntekijöitä koskevia hallinnollisia sääntöjä. Tällä halutaan varmistaa, että jäsenvaltioiden viranomaisilla on paremmat ja oikeat välineet lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva-aseman ja lähettämisen edellytysten tarkistamiseksi. Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä varten halutaan ottaa käyttöön selkeämpiä menettelyjä, joilla voidaan puuttua mahdollisiin epäreiluihin käytäntöihin ja väärinkäytöksiin.
  • Ehdotus sisältää myös säännöksiä väärin maksettujen vakuutusmaksujen korjaamisesta.
  • Lapsilisien maastavientiä koskevia sääntöjä ei olla muuttamassa.

Maaliskuussa 2016 komissio esitteli Lähetettyjä työntekijöitä koskevan täytäntöönpanodirektiivin (2014/67/EU) uudistamista. Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi käsittelee lähetettyjen työntekijöiden työehtoja ja työoloja, kun taas sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien sääntöjen tarkoituksena on määritellä, mitä sosiaaliturvajärjestelmää sovelletaan.

Aiheesta muualla: