Työllisyysrahaston suorittama maksu

Eläketurvakeskus saa vuosittain Työllisyysrahastolta (Työttömyysvakuutusrahasto yhdistyi 1.1.2019 Koulutusrahaston kanssa Työllisyysrahastoksi) maksun, jonka Eläketurvakeskus hyvittää TyEL-eläkelaitoksille, Merimieseläkekassalle, Kevalle, Kirkon keskusrahastolle, Kansaneläkelaitokselle, Suomen Pankille ja Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassalle. Työllisyysrahaston suorittamalla maksulla rahoitetaan ansiosidonnaisilta työttömyys- ja koulutusajoilta sekä vuorotteluvapailta saatujen etuuksien perusteella karttuvasta eläkkeestä aiheutuvia kuluja.

Lisäksi Työllisyysrahasto suorittaa erillisen maksun suoraan Valtion Eläkerahastolle ansiosidonnaisilta etuuspäiviltä karttuvien eläkeosien rahoitusta varten.

Työllisyysrahaston suorittamaa maksua kutsutaan lyhyemmin TVR-maksuksi.

Työllisyysrahaston suorittama maksu ja työttömyysaste vuosina 1990—2017. Kunkin vuoden rahamäärät on muutettu vuoden 2017 tasoisiksi ansiotasoindeksin avulla.

Graafi TVR-maksusta ja tyottomyysasteesta vuosina 1990-2017

(Työttömyysaste: lähde Tilastokeskus)

Lopullisen maksun vahvistaminen

Työttömyyskassat ja Koulutusrahasto ilmoittavat tiedot maksamistaan ansiosidonnaisista työttömyys- ja koulutusetuuksista sekä vuorottelukorvauksista työeläkejärjestelmän yhteiseen ansaintarekisteriin.

Eläketurvakeskus laskee näiden tietojen perusteella TVR-maksun määrän vuosittain ja esittää sen sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vahvistaa maksun määrän. Maksu vahvistetaan maksun kohdistumisvuotta seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä. Eläketurvakeskus laatii vuosittain muistion TVR-maksun muodostumisesta etuuslajeittain.

Eläkelaitoksen osuus TVR-maksusta

TVR-maksu on eläkelaitoksille saamista. Eläketurvakeskus hyvittää TVR-maksun eläkelaitoksille eläkelaitoksissa vakuutettujen työntekijöiden palkkasummien suhteessa. Tätä ennen maksusta vähennetään Eläketurvakeskuksen osuus, jonka määrä lasketaan eri tavalla julkisalojen eläkelaitoksille, Merimieseläkekassalle ja TyEL-eläkelaitoksille. Tämän vuoksi TVR-maksun jakoon tarvitaan kolme eri kerrointa. Eläkelaitoksen osuus TVR-maksusta lasketaan siten, että kertoimella kerrotaan eläkelaitoksessa vakuutettujen työntekijöiden palkkasumma.

TVR-maksun jako käytännössä

Eläketurvakeskus saa vuosittain eläkelaitoksilta tiedot eläkelaitoksissa vakuutettujen työntekijöiden palkkasummista TVR-maksun jakamista varten.

Työllisyysrahasto maksaa TVR-maksun Eläketurvakeskukselle, joka puolestaan tilittää osuudet eläkelaitoksille. Koska TVR-maksun jaossa liikkuvat rahamäärät ovat suuria, niitä selvitellään etukäteen TVR-maksun kohdistumisvuonna ennakoiden avulla. Ennakoiden kokonaismäärä vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriössä Eläketurvakeskuksen ja Työllisyysrahaston yhteisestä esityksestä. Eläketurvakeskus laskee eläkelaitoskohtaiset ennakkoerät.

Kun toteutuneet TVR-maksun pohjana olevat tiedot sekä eläkelaitosten vakuutettujen palkkasummat ovat tiedossa, Eläketurvakeskus laskee eläkelaitosten lopulliset osuudet TVR-maksusta. Lopullisen osuuden ja saatujen ennakoiden erotus on tarkistuserä, jonka eläkelaitos saa tai maksaa Eläketurvakeskukselle TVR-maksun lopullisen selvittelyn yhteydessä. Eläketurvakeskuksen ja eläkelaitosten kesken maksettavien tarkistuserien summa tilitetään Eläketurvakeskuksen ja Työllisyysrahaston välillä.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: HANNA MÄKINEN, SERGEI LAHTI