Eläkkeiden rahoitus

Työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien ja työntekijöiden vakuutusmaksuilla, kertyneillä eläkevaroilla ja niistä saaduilla tuotoilla. Työttömyysajalta karttuneita eläkeosia katetaan Työttömyysvakuutusrahaston maksulla, ja valtio kustantaa osittain joidenkin lakien mukaisia eläkkeitä. Eläkevakuutustoiminta on hajautettu useaan eläkelaitokseen. Kansaneläkkeiden kustannuksista vastaa valtio.

Yksityisten alojen palkansaajien (TyEL ja MEL) eläkkeet

Suurin osa yksityisten alojen palkansaajien eläkkeistä rahoitetaan jakojärjestelmän mukaisesti eli kustannetaan eläkkeen maksuvuonna työnantajilta ja työntekijöiltä kerätyillä vakuutusmaksuilla.

Osan TyEL:n ja MEL:n mukaisista vakuutusmaksuista eläkelaitokset rahastoivat ennakkoon tulevia eläkkeitä varten ja ovat siten näiden varojen ja niille saatujen tuottojen verran velkaa tuleville eläkkeensaajille. Niin sanottu rahastoonsiirtovelvoite määrittelee sen, miten eläkelaitoksen tulee vuosittain täydentää eläkevastuitaan esimerkiksi varojen keskimääräiseen tuottoon perustuen. Rahastointi tehdään eläketasoisesti, eli jokainen eläke voidaan jakaa kahteen osaan sen mukaan, miten se rahoitetaan.

Valtio kustantaa MEL:n mukaisesta eläkemenosta hieman alle kolmanneksen.

Julkisten alojen palkansaajien (JuEL) eläkkeet

Julkisten alojen eläkkeiden rahoitus perustui alun perin jakojärjestelmään, eli kunakin vuonna kerättiin vakuutusmaksuja kyseisen vuoden eläkemenon kattamiseen tarvittava määrä.

1980-luvun lopulta alkaen myös julkisella sektorilla eläkkeitä varten on varauduttu ennakkorahastoinnilla. Rahastointia ei tehdä eläkekohtaisesti, vaan varoja kerätään kollektiiviseen puskurirahastoon. Rahastoinnin tavoitteena on vakuutusmaksun nousupaineen hillitseminen tulevaisuudessa.

Julkisten alojen eläkelaki (JuEL) kattaa valtion, kuntien, evankelisluterilaisen kirkon sekä Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeet. Lisäksi julkisella sektorilla on joitain pienempiä eläkejärjestelmiä.

Yrittäjien (YEL ja MYEL) eläkkeet

Yrittäjäeläkelakien mukaiset eläkkeet kustannetaan täysin jakojärjestelmän mukaisesti. Kunkin vuoden vakuutusmaksut käytetään kyseisenä vuonna maksettavan eläkemenon kattamiseen. Siltä osin kuin vakuutusmaksut eivät tähän riitä, eläkkeet kustantaa valtio.

Kansaneläkkeet

Kansaneläkkeet kustantaa kokonaisuudessaan valtio.

Oikopolut:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: EEVA POUTIAINEN, MEERI KESÄLÄ