Sosiaaliturva-asetukset ja valtioiden väliset sopimukset säätelevät sosiaaliturvaa

EU:n sosiaaliturva-asetukset muodostavat eri maiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan järjestelmän. Sosiaaliturvasopimus on puolestaan valtioiden välinen sopimus.

Sosiaaliturvasopimuksilla ja EU:n sosiaaliturva-asetuksilla pyritään siihen, että henkilö kuuluu vain yhden valtion lainsäädännön alaisuuteen kerrallaan.

Kuva Kansainvaliset saannot

Sosiaaliturvasopimukset ja EU:n sosiaaliturva-asetus määrittelevät

  • minkä valtion lainsäädäntöä maasta toiseen liikkuvaan henkilöön kulloinkin sovelletaan ja
  • millaiset oikeudet sosiaaliturvaan on eri maiden välillä liikkuvilla henkilöillä.

Asetusten ja sopimusten tavoitteena

  • on turvata sosiaaliturvan jatkuvuus maasta toiseen siirryttäessä
  • estää tilanteet, joissa työntekijällä olisi kaksinkertainen sosiaaliturva tai kaksinkertaiset sosiaaliturvamaksut
  • poistaa sosiaaliturvan saamista koskevia rajoituksia.

Sosiaaliturvan taso ja etuudet puolestaan määräytyvät aina kunkin maan kansallisen lainsäädännön mukaan.

Sosiaaliturvasopimusten ja EU:n sosiaaliturva-asetuksen keskeinen periaate on, että henkilöitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Lähtökohtana on, että toisen sopimuspuolen kansalaisille taataan samat oikeudet ja asetetaan samat velvoitteet kuin valtion omille kansalaisille.

Vakuuttamisen pääsääntö

Pääsääntö niin EU:n sosiaaliturva-asetuksissa kuin sosiaaliturvasopimuksissakin on, että ulkomailla työskentelevä kuuluu työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin. Sosiaalivakuutusmaksut maksetaan kyseiseen maahan ja oikeus sosiaaliturvaetuuksiin (esimerkiksi eläke) on työskentelymaan lakien mukaisesti.

Työskentelymaan sosiaaliturvaan siirtymisestä pitää ilmoittaa Kelaan. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä Eläketurvakeskukselle.

Tilapäisesti ulkomailla työskentelevä voi tietyin edellytyksin kuulua edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Eläketurvakeskus voi myöntää todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta EU-/ETA- ja sopimusmaassa tai Sveitsissä työskentelyn ajalle.

Tietoa muiden maiden eläkejärjestelmistä löydät Etk.fi:n osiosta Eläkejärjestelmät – Muut maat.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: