ETK:n rooli rekisteritietojen varmistajana ja ylläpitäjänä

Eläketurvakeskuksen (ETK) rekisterinpito- ja rekisteripalvelutehtävistä on säädetty ETK:sta annetussa laissa. Sen mukaan ETK:n tehtävänä on huolehtia

  • laissa sille määrättyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavista rekistereistä ja
  • työeläkelaitosten työeläkelakien mukaista toimintaa varten tarvitsemien tietojen saatavuudesta (Laki Eläketurvakeskuksesta 2§ 1 momentin 5 kohta).

Eläketurvakeskus vastaa työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja hoitaa ja kehittää niihin liittyvää ilmoitusliikennettä ja rekisteripalveluita. ETK:n tehtävänä on myös luovuttaa keskitetysti työeläkejärjestelmän tietoja niille viranomaisille ja sosiaaliturvaa hoitaville tahoille, joilla on laissa säädetty oikeus näiden tietojen saamiseen.

Eläketurvakeskuksen tehtävänä on edistää työeläkelaitosten yhteistyötä muiden laitosten ja viranomaisten välillä. Lisäksi ETK kehittää työeläkejärjestelmän ja ulkomaisten laitosten välistä sähköistä tietojenvaihtoa yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa. Tästä säädetään myös laissa (ETKL 2§:n 2 momentin 3 ja 4 kohdat).