Työsuhdeotepalvelut sekä Yhella-palvelut

Työsuhdeote tarjoaa palvelua eläkelaitosten eläkeratkaisua, vakuutetun verkkopalvelua ja ennakkoneuvontaa, selvittelyä sekä vuosittaista työeläkeotteen muodostamista varten. Työsuhdeotteella oleva ansaittu eläke lasketaan työeläkejärjestelmän yhteisessä eläkkeenlaskenta-ohjelmistossa (Yhella).

Työsuhdeotteella välitetään tiedot seuraavista rekistereistä: ansaintarekisteri, eläkerekisteri, hakemusrekisteri, työnantaja- ja vakuutusrekisteri, UM-henkilötietorekisteri ja asianhallintarekisteri.

Kun työsuhdeotetta pyydetään eläkeratkaisua varten, sanomaliikenteellä kerätään ja välitetään tarvittavat tiedot kaikista yksityisistä ja julkisista työ- ja palvelussuhteista sekä yrittäjätoiminnasta. Muodostettua työsuhdeotetta kutsutaan Vilma-työsuhdeotteeksi.

Eläkelaitosten lisäksi työsuhdeotepalvelu on käytössä mm. tapaturmavakuutusyhtiöillä, henkivakuutusyhtiöllä, Koulutusrahastolla, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalla ja Työttömyysvakuutusrahastolla.