ETK:n rooli rekisteritietojen varmistajana ja ylläpitäjänä

Eläketurvakeskus (ETK) vastaa työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja hoitaa ja kehittää niihin liittyvää ilmoitusliikennettä ja rekisteripalveluita. ETK:n tehtävänä on myös luovuttaa keskitetysti työeläkejärjestelmän tietoja niille viranomaisille ja sosiaaliturvaa hoitaville tahoille, joilla on laissa säädetty oikeus näiden tietojen saamiseen.

Eläketurvakeskuksen tehtävänä on edistää työeläkelaitosten yhteistyötä muiden laitosten ja viranomaisten välillä. Lisäksi ETK kehittää työeläkejärjestelmän ja ulkomaisten laitosten välistä sähköistä tietojenvaihtoa yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa.

Toiminta laissa ja asetuksissa säädeltyä

Eläketurvakeskuksen (ETK) rekisterinpito- ja rekisteripalvelutehtävistä on säädetty ETK:sta annetussa laissa. Sen mukaan ETK:n tehtävänä on huolehtia

  • laissa sille määrättyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavista rekistereistä ja
  • työeläkelaitosten työeläkelakien mukaista toimintaa varten tarvitsemien tietojen saatavuudesta (Laki Eläketurvakeskuksesta 2§ 1 momentin 5 kohta).

Eläketurvakeskus on työntekijän eläkelain (TyEL) mukaista lakisääteistä työeläketurvaa hoitaessaan julkisuuslain 4§:n 2 momentin tarkoittama julkista tehtävää hoitava yhteisö, joka käyttää julkista valtaa.

Henkilötietoja käsitellessään Eläketurvakeskus toimii EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamana rekisterinpitäjänä, ja sitä koskevat tietosuojalainsäädännön mukaiset rekisterinpitäjää koskevat velvoitteet.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: